יום חמישי, מאי 30, 2024
Homeדבר הרבחודש אדר / זמן שמחה וישועה

חודש אדר / זמן שמחה וישועה

ישנם ימים, אשר האדם מתבונן בהם ואיננו מבין את אשר קורה עימו, מביט ימין ורואה צער, שמאל יותר, מכל צעד ושעל הכאב והיגון גדול. ולפעמים, דברים אלו לוקחים זמן ארוך, ימים, שבועות וחודשים. אך משנכנס אדר מרבים בשמחה וצריך לדעת, בזמן אשר אנו מחוייבים בשמחה והאור גדול להאיר ולהבין את הזמנים האלו, בכדי להקל בנפש ולהבין הבנה עמוקה יותר את הימים האלו.

הנה, מצאנו בצדיקים גדולים, שקיבלו את צער העולם עליהם והם היו כפרת עוונות ומיתקו את הצער על בני קהילתם ועל בני עירם ועל כלל עם ישראל. וכך מצאנו בדוד המלך (שמואל ב', כ"ד י"ז): "הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העוויתי ואלה הצאן מה עשו תהי ידך בי". הנה דוד המלך מבקש את כל הרע וכל הצער מעם ישראל שיבוא על עצמו ולא חס ושלום על כלל עם ישראל.

וכך ידוע, המסופר על בעל עטרת צבי מזידיטשוב, במגפה הגדולה שהייתה באירופה בשנת תקצ"א, אמר: רבונו של עולם הנח נא לבני ישראל וקח אותי מן העולם ואהיה כפרה עבורם, תוך כדי דיבור קרא קריאת שמע ונסתלק מן העולם ותיכף נעצרה המגפה באירופה. וכן ידוע המעשה ברבי אליעזר פאפו זצוק"ל,  אשר בימיו הייתה בבולגריה מגפה גדולה ומאות אנשים מתו ממנה, ורבינו לא הגיע עדיין לגיל ארבעים, בליל הושענא רבא, עלה על מיטתו ואמר שהוא יהיה כפרה על הכלל ותעצר המגפה וכך היה. וזה עומק דברי חז"ל: ברוח אפינו משיח ה'. ומצאנו בקדוש ישראל רבי צבי הירש מליסא זצוק"ל, שהיה מקבל על עצמו חולאים של כל הבאים לפניו לברכה, גם מחלות קשות ביותר היה מתפלל שתעבור אליו המחלה, אך אמר שכאשר בא לפניו חולה בנפשו קשה לו לקבל את המחלה הזאת גם על עצמו, אך אחרי זמן היה אומר גם מחלה זאת אני מקבל על עצמי. וידוע המעשה על היהודי הקדוש, אשר הרבנית הייתה קשה עם החסידים וכשהיו באים לביתם הייתה כועסת ומגרשת אותם, באחד הימים בשיברון לב התפרצה בבכי תמרורים ואמרה מדוע אני מגרשת את החסידים?! משום שכל אדם שבא לבעלי, היהודי הקדוש, ואם בנו חולה ועומד למות, היה אומר שבנו ימות תחתיו וכך מתו כל בניהם ונשאר להם בן אחד ופחדה פחד גדול על הבן הזה ולכן גרשה את כולם.

ומצאנו דרך זאת אצל התנאים. הגמרא במסכת שבת י"ז: רבי טרפון אמר, אקפח את בני. וכן הגמרא בתענית כ"ד: רבי יוסי דמן הקרת אמר לביתו, שובי לעפרך. צדיקים וחסידים ראו את טובת כלל עם ישראל לפני טובתם וכל צער וכל יגון הוא כפרת עוונות למען כלל עם ישראל.

וכך התחזקנו בנפשנו בשנה קשה זו, אשר ב"ה גאלנו ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו מכל חולי ומחלה ומצער ויגון, ונודה לה' על כל הטובה, וראינו ישועות גדולות בכל הזמן הקשה אשר היה בענייני הפרנסה פה באמריקה, ב"ה לא נידח נדח מבני קהילתנו וכולם עברו ועוברים הימים הקשים ויוצאים מהם, ויעלו מעלה מעלה ובע"ה עוד חזון למועד, וכל צערינו ויגוננו הרב וצער בני משפחתינו יהיה לכפרה ויעלה לפני אבינו כנחת רוח ויזכו לעלות ולהתעלות, "שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו".

משנכנס אדר מרבים בשמחה, והנה קשה, בראש חודש אדר עדיין לא היה הנס, עדיין הייתה גזרת המן ואחשוורוש, להרוג ולהשמיד את כל היהודים ורק בי"ד באדר נעשה הנס. אם כן, מדוע מתחילים בראש חודש, משנכנס אדר מרבים בשמחה? אלא, אף שעדיין לא הייתה הישועה "אף דהוא לא חזה מזלי חזה" – לפעמים, אדם עדיין לא רואה את הישועה, אך המזל שלו מרגיש שתיכף הכל משתנה ונהיפך לגדר והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם,ולכן, משנכנס אדר, באותו דור, המזל הרגיש שהרע נגמר, עדיין שהגזרות עמדו על כלל ישראל, מרבים בשמחה, השמחה הייתה מנת חלקם וההרגשה הייתה הרגשה של ישועה ושמחה והצלחה.

אף אנו מרגישים בשבועות אלו, משנכנס אדר, ישועה גדולה והצלחה גדולה נמצאת בקרבינו. והטוב ומטיב יטיב לכולנו ונחזק ישיבותינו הקדושות ברוחניות ובגשמיות .

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments