השבת הקרובה
19:23
19:43 (30 דק' 20:18)
21:07
הדלקת נרות
צאת השבת
צאת השבת (ר"ת)

זמני היום והשבת לפי אופק ירושלים

04:23:44
04:37:40
05:47:21
08:17:35
09:16:23
10:26:03
12:45:25
13:20:15
16:49:17
19:43:29
19:59:09
עלות השחר
ציצית ותפילין
נץ החמה
סוף זמן ק"ש מג"א
סוף זמן ק"ש גר"א
סוף זמן תפילה
חצות
זמן מנחה גדולה
זמן מנחה קטנה
שקיעה
צאת הכוכבים
* הסבר לשיטת החישוב והמושגים
להוספת מקום חדש אנא מלאו את שם העיר והמדינה ואנו נוסיף אותו לרשימה.
To add a new location, please fill up the city and state and we will add it.

[contact-form-7 id="5278" title="New Location"]

הסבר לשיטת החישוב והמושגים

שיטת החישוב באתר זה היא לפי מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו. נעזרנו בהסבר וחידוד בהלכה על ידי עיון בספרים העוסקים בעניין זמני היום בהלכה והאסטרונומיה. על כן, כל זמני היום מחושבים בשעות זמניות ללא יוצא מן הכלל. כמו כן עיינו בהערות של הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א על הלוח "דבר בעתו" ה'תשע"ד לענין הלכה למעשה בחישוב הזמנים.

החישוב נעשה על ידי בירור זמן זריחת ושקיעת החמה האסטרונומיים במישור, ללא כל התחשבות בגובה מעל פני הים. שאר הזמנים הם תוצאה של חישוב דקה זמנית והכפלתה בדקות שנדרש לחישוב אותו הזמן.

עלות השחר

זמן עלות השחר הוא 72 דקות זמניות קודם הזריחה. זמן זה בשימוש לעניין סוף זמן אכילה לפני צום שחל מעלות השחר (למשל תענית אסתר) וכן לעניין קריאת שמע של ערבית, ועוד.

ציצית ותפילין

הזמן המוקדם ביותר לעטיפת הטלית והנחת התפילין הוא שעה זמנית בדיוק קודם לזריחת החמה.

נץ החמה

נץ החמה הוא זמן הזריחה במישור באותה נקודה, וזה נקרא גם זריחת החמה. זמן זה הוא הזמן הטוב ביותר לתפילת עמידה של שחרית וסוף ברכות קריאת שמע למדקדקים. זמן זה הוא בסיס לשאר זמני היום שקודם לכן ולאחר מכן.

סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם

לכל הדעות סוף זמן קריאת שמע הוא בסוף שלוש שעות מתחילת היום, מה שלא מוסכם זה מתי נקראת תחילת היום. לדעת המגן אברהם תחילת היום היא בעלות השחר, וסוף היום בצאת הכוכבים. על כן ראוי להחמיר לקרוא קריאת שמע של שחרית עד לזמן זה שהוא מוקדם יותר, מכיון שקריאת שמע היא מן התורה. זמן זה מחושב כך שיש 12 שעות מעלות השחר ועד לצאת הכוכבים, ואז מחשבים שלוש שעות כאלו מעלות השחר.

סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון מוילנא

לדעת הגאון מוילנא תחילת היום היא בזריחה, ולכן החישוב הוא שלוש שעות זמניות מהזריחה, כאשר 12 שעות הם מהזריחה לשקיעה. זמן זה מאוחר יותר מזמן המגן אברהם, אך הוא מקובל בשעת הצורך.

סוף זמן תפילה

זהו סוף הזמן לתפילת שחרית וכן ברכות קריאת שמע. מכיון שתפילה וברכות קריאת שמע הם מדברי סופרים ולא מדאורייתא זמן זה מחושב מהזריחה ועד לשקיעה בסוף 4 שעות.

חצות

6 שעות מהזריחה הוא זמן חצות יום וחצות לילה, כך שאם זמן חצות הוא 11:55 ביום, בלילה יהיה זה בשעה 23:55. זמן זה משמש לעניין תיקון חצות ועוד.

זמן מנחה גדולה

הזמן המוקדם ביותר לתחילת תפילת מנחה הוא מתחילת זמן קורבן תמיד של בין הערביים, שהוא מ-6 שעות וחצי מתחילת היום (הזריחה).

זמן מנחה קטנה

זהו הזמן הראוי יותר לתפילת מנחה, מכיון שבפועל היו מקריבים קורבן תמיד של בין הערביים מ-9 שעות וחצי מתחילת היום.

שקיעה

זמן השקיעה הוא הזמן בו גלגל החמה נעלם מהאופק באותה נקודה, וגם זמן זה הוא אסטרונומי במישור. זמן זה הוא בסיס לזמנים אחרים, למשל לחישוב זמן צאת הכוכבים.

צאת הכוכבים

הרבה דעות יש בדבר זמן צאת הכוכבים, ולהלכה למעשה - לשיטת השולחן ערוך, זמן זה הוא זמן הילוך 3/4 מיל, שזה 3/4 מ-18 דקות, שזה 13.5 דקות זמניות בכל מקום בעולם. אך לענין צאת השבת וסוף זמן צום כיפור, ועוד דברים הנוהגים להסתיים בזמן צאת הכוכבים, שהם מן התורה, ראוי מאוד להחמיר כשיטת רבינו תם (ר"ת) שלפי סברתו זמן צאת הכוכבים הוא כדי הילוך 4 מיל, שזה 72 דקות זמניות.

הדלקת נרות

בענין זה ראוי לנהוג כ-20 דקות קודם השקיעה לקבלת תוספת שבת. רבו המנהגים בכל מיני מקומות בעולם (למשל בירושלים נהגו בכמה שכונות כ-40 דקות), אך זהו הזמן הראוי ביותר, כולל בירושלים.

צאת השבת

צאת השבת גם היא כ-20 דקות לאחר השקיעה, ויש שנהגו 30 דקות לאחר השקיעה. לכן הבאנו כאן את שתי הדעות. בחו"ל המנהגים שונים ועל כן הזמן הינו בהתאם למקום ולמנהג, למשל בארה"ב נוהגים 50 דקות על פי פסיקת הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל.

צאת השבת (ר"ת)

לשיטת רבינו תם, לשיטת השולחן ערוך, זמן צאת הכוכבים הוא כדי הילוך 4 מילין לאחר השקיעה, וזהו לילה ודאי. זמן זה הוא 72 דקות זמניות לאחר השקיעה.