יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמרים‎שלום בעולם

‎שלום בעולם

‎"עושה שלום במרומיו", אדון השלום, מלך שהשלום שלו, יהי רצון מלפניך שתרחם

‎עלינו ברחמיך הרבים, ותמשיך שלום בעולם. ותשים שלום בין כל עמך ישראל.
‎ותבטל כל מיני מחלוקות מן העולם. כי אתה ידעת רבונו דעלמא כלא, כמה רעות
‎וצרות גרמו לנו המחלוקות שבין ישראל, ובפרט המחלקת העצומה שנתפשטה עכשו
‎בעוקבא דמשיחא, בין כל הצדיקים והתלמידי חכמים והכשרים שבדור, ונעשה
‎קטגוריא בין תלמידי חכמים. רחם עלינו ברחמיך ותשכך כעסך מעלינו, ותמשיך
‎רחמים וחיים ושלום עלינו ועל כל עמך ישראל לעולם. ותתן בלב כל אחד ואחד
‎שירחם על חברו, ויאהב את חברו באמת אהבת נפש. ונזכה לקים באמת מצות
‎"ואהבת לרעך כמוך", בכל לב בגוף ונפש וממון, אשר מצוה זאת היא כלל גדול
‎בתורה. ותבטל כל מיני שנאה וקנאה וקנטור ונצחון דסטרא אחרא מן העולם. ולא
‎יעלה קנאת אדם עלי ולא קנאתי על אחרים, רק יהיה שלום גדול ואהבה ואחוה
‎ורעות בין כל עמך ישראל תמיד לעולם ועד:

‎ובכן תרחם עלינו, ותעזרנו ותושיענו שנזכה לשבר מאתנו תאות אכילה. ונזכה
‎שתהיה אכילתנו בצמצום רק כפי ההכרח לקיום האדם לבד. ונמעט תאות טבענו,
‎ונזכה לאכל בקדשה ובטהרה גדולה לשמך לבד באמת לאמתו. ותסיר ממנו חרפת
‎רעב, ולא נרגיש שום רעבון בקרבנו לעולם. ונזכה לשדד ולשבר ולבטל כל תאות
‎הבהמיות של גופנו. ותסיר מאתנו כל מיני חרפות ובזיונות שהם תאות הגוף,
‎שמהם נמשכין כל החרפות. ותקדשנו בכל מיני קדשות:

‎ותעזרנו ברחמיך הרבים שנזכה לשבר תאות המשגל לגמרי באמת. ותזכנו להתקדש
‎בקדשת הברית בקדשה גדולה כראוי לישראל עמך הקדוש אשר בהם בחרת באהבה.
‎ותהיה עמנו תמיד, ותושיענו ותעזרנו שנזכה לקדש עצמנו במתר לנו, ויהיה
‎זווגינו רק משבת לשבת, בקדשה גדולה ונוראה. ונזכה לשבר נפש המתאוה
‎שבקרבנו, שהוא תאות הבהמיות. ויהיה זווגינו בקדשה גדולה בלי שום תאות
‎הגוף כלל, ויהיה דומה בעינינו כאלו כופה שד. ונזכה לעלות בכל פעם מקדשה
‎לקדשה עליונה, עד שנזכה להכלל בקדשתך העליונה כרצונך הטוב באמת. ונזכה
‎לשבר כל תאות הבהמיות, הן תאות המשגל, הן תאות אכילה, הן כל התאות, כלם
‎נזכה לשברם ולבטלם לגמרי מעלינו ומעל גבולנו. ותמשיך עלינו קדשה וטהרה
‎ממקור כל הקדשות. ונזכה להתקדש בקדשתך העליונה תמיד, ונשוב אליך באמת.
‎ונזכה לסור מרע לגמרי ולעשות רצונך הטוב תמיד.

‎אבינו מלכנו רחם עלינו למען שמך. וקדשנו בקדשתך העליונה. וטהר לבנו לעבדך
‎באמת. ורחם עלינו ותזמין לנו פרנסתינו ברוח מאתך. ואל תצריכנו לא לידי
‎מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם. ותפתח לנו אוצרך הטוב, ותשפיע לנו שפע
‎טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום עד עולם. ותברך את כל מעשה ידינו. ואת פרי
‎בטננו ויהיו בנינו ובנותינו חיים וקימים בעבודתך ובתורתך וביראתך לארך
‎ימים ושנים טובים. ותרחם על צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל. )ובפרט על
‎צאצאי פלוני בן פלוני וכו'(. ותמשיך עליהם חיים טובים וארוכים. ויהיו כל
‎יוצאי חלצינו מאריכים ימים ושנים טובים, ילכו יונקותם וירבו פארותם,
‎ויהיו צאצאיהם כעשב הארץ. ותצילם ברחמיך מצער גדול בנים חס ושלום, רק כלם
‎יזכו לגדל בניהם ובנותיהם לתורה ולחפה ולמעשים טובים. הן הנולדים כבר, הן
‎העתידים להולד להם, כלם יאריכו ימים ושנים טובים, וכלם ישאירו שארית
‎בארץ. ויתרבו צאצאיהם כחול הים וככוכבי השמים לרב, לעד ולדורות עד סוף כל הדורות.

‎רבונו של עולם. הביטה בענים. וראה מכאובם. כי אתה ידעת את לבבם. אתה ידעת
‎צערם וצרותיהם המרבות שסבלו עד הנה. מרא דעלמא כלא, אל שדי יתן להם
‎רחמים, האומר לעולמו די. יאמר לצרותיהם די. עשה למען זכות אבותיהם, ושמח
‎לבביהם ועזרם מעתה שירבו צאצאיהם, ויזכו לגדל כל בניהם ובנותיהם, ויאריכו
‎ימיהם ושנותיהם, ירבו ויגדלו ויצמחו כל דורותיהם. ויקים בנו ובהם "והיה
‎מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר מרב. והיה, במקום אשר יאמר
‎להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי":

‎ותמשיך עלינו ברכה מאתך, ותשפיע שבע גדול בעולם, ותשלח שביעה במעינו,
‎שנזכה לאכל מעט ולשבע ממנו. כמו שכתוב: "ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח
‎בארצכם". וקים לנו מקרא שכתוב: "והושעתי אתכם מכל טמאותיכם, וקראתי אל
‎הדגן והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעב. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה,
‎למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים".

‎אבינו שבשמים חמל עלינו למען שמך, ועזרנו והושיענו בחמלתך הגדולה עלינו
‎שנזכה מהרה לבוא לכל מה שבקשנו מלפניך. שנזכה לשבר לגמרי תאות המשגל
‎ותאות האכילה וכל תאוות הבהמיות. ויהיה זווגנו ואכילתנו וכל הנהגותינו
‎בקדשה ובטהרה גדולה באמת כרצונך הטוב. ותאריך ימי בנינו ובנותינו וכל
‎יוצאי חלצינו. כלם יאריכו ימים ושנים טובים, יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם
‎בנעימים. ויעסקו תמיד כל ימיהם ושנותיהם בתורה ועבודת יהוה באמת כרצונך
‎הטוב. "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו".

‎ותבטל כל מיני מחלקת מן העולם. ותמשיך רחמים וחיים ושלום ושובע וברכה
‎ושפע טובה עלינו ועל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. וקים לנו מקרא
‎שכתוב: "ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירשך
‎ויצהרך. שגר אלפיך ועשתרות צאנך, על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך".
‎ונאמר: "כי חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך. השם גבולך שלום חלב חטים
‎ישביעך". ונאמר: "ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם אשר עשה
‎עמכם להפליא, ולא יבשו עמי לעולם. וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה
‎אלהיכם ואין עוד, ולא יבשו עמי לעולם. יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments