שבת, יולי 20, 2024
Homeספריהתפילותתקבע אמונתך הקדושה בלבנו

תקבע אמונתך הקדושה בלבנו

"יהוה אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן", כי
ברחמיך הרבים בחרת בנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצותיך,
וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ותתן לנו יהוה אלהינו את תורתך הקדושה, תורה
שבכתב ותורה שבעל~פה, וצוית עלינו להאמין בצדיקיך וחכמיך האמתיים,
ולהתקרב אליהם ולהתדבק בהם ולקים דבריהם, ככל היוצא מפיהם נעשה, כמו
שכתוב: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל":

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, אלהי אברהם אלהי יצחק
ואלהי יעקב, שתטע ותקבע אמונתך הקדושה בלבנו ובלב כל עמך בית ישראל
ותזכנו לאמונת חכמים בתכלית השלמות באמת לאמתו. ונזכה להאמין באמת בחכמים
אמתיים דקדשה, ולהתקרב אליהם ולהתאבק בעפר רגליהם, ולשתות בצמא את
דבריהם, ולילך בכל הדרך אשר יורו אותנו. ולא נסור מדבריהם ימין ושמאל
ותצילני מהתנגדות שלא ימצא בי ובזרעי ובכל זרע עמך בית ישראל, שום צד
התנגדות לשום חכם אמתי דקדשה. ולא נגד שום אדם כשר שבעולם. מכל שכן שלא
אזלזל בהם חס ושלום. רק אזכה לקים דברי הצדיקים והחכמים אמתיים, ולאחז
בדרכיהם ולהאמין בהם באמונה שלמה באמת. וכל מה שפגמתי באמונת חכמים
מנעורי עד היום הזה, וזלזלתי בכבודם, ועל ידי זה פגמתי בכלליות תורתך
הקדושה אשר כלה נמסרה ביד החכמים אמתיים לדרשה לכל חפציהם. ועל~ידי זה
פגמתי בהמלאכים הקדושים הנבראים בדבר יהוה, על ידי אותיות התורה הקדושה
ועברתי על לאו דלא תסור, והסרתי כח הידים מן המלאכים הקדושים, שהם יד
ימין ויד שמאל, אשר על ידם היו המלאכים מקבלים השפע מלמעלה, והיו משפיעים
לכל העשבים ולכל הדברים שבעולם. ועל ידי פגם אמונת חכמים נסתלקו ידי
המלאכים, עד אשר אין להם כח לקבל ולהשפיע, ועל ידי זה אי אפשר לקבל
רפואה, וגרמנו חס ושלום מכה אשר לא כתובה בתורה, מכה שאין לה רפואה

אנא יהוה ברחמיך הרבים תמחל ותסלח ותכפר לי ולכל עמך בית ישראל על כל
הפגמים האלה שפגמנו באמונת חכמים הקדושים, כי אתה יודע את תעלומות לבבנו
כי לא במרד ובמעל פגמנו בזה, כי אם מחמת עכירת דעתנו ומעוט ידיעתנו

אנא יהוה זכנו מעתה ברחמיך לתקן כל זה, באפן שנזכה מעתה לאמונת חכמים
בתכלית השלמות באמת כרצונך הטוב, כי אתה יודע יהוה אלהינו, גדל חלישותנו
בעת הזאת, ואין לנו שום סמיכה כי אם על החכמים והצדיקים האמתיים, על כן
זכנו להאמין בכל החכמים והצדיקים והכשרים אמתיים, ולבלי לדבר שום דבור
נגד כבודם חס ושלום, ולבלי לבזות שום בר ישראל שבעולם. חוס וחננו וחמל נא
עלינו, ונצר לשוננו מרע ושפתנו מדבר מרמה, ועזרנו והושיענו שנזכה להקים
את האמונה הנפולה, ונזכה לתקן אמונת חכמים בשלמות באמת. ועל ידי זה תחזיר
ותתן כח הידים להמלאכים הקדושים לקבל ולהשפיע לכל העשבים ולכל הדברים
שבעולם. ותשלח מהרה רפואה שלמה לכל מכותינו בגוף ונפש בגשמיות ורוחניות
רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה

ובכן תעזרני ברחמיך הרבים, שאזכה להתקדש בקדשתך העליונה, ותגיעני מהרה
לקדשה ופרישות באמת. ואזכה לאחז בדרכי אבותינו הקדושים, לדור נדרים
ולקימם מיד, בשביל רצונך הטוב, כדי לזכות על ידי הנדרים לקדשה ופרישות
באמת. ואזכה לעלות למקום הנדר שהוא פליאות חכמה. ועל ידי זה תעזרני להכיר
מעלת וקדשת החכמים האמתיים, עד שאזכה לאמונת חכמים בשלמות. ועל ידי זה
תזכני לעלות ולהכלל באור האבות, ויתנוצצו בי אור האבות אברהם יצחק ויעקב

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי שתעזרני ותושיעני ותזכני
לענג שבת בשלמות באמת. ואזכה לקבל שבתות בקדשה גדולה ובשמחה וששון וחדוה
רבה ועצומה, ולהתענג על יהוה בשבת קדש בכל מיני ענג, ולהרבות בסעדת שבת
בכל מיני מעדנים בקדשה ובחדוה גדולה. ולא יהיה אצלי שום קפדא על הוצאות
שבתות וימים טובים, "תערך לפני שלחן נגד צררי, דשנת בשמן ראשי כוסי
רויה", ותחנני מאתך ברחמיך הרבים, ותעזרני ותושיעני ותזכני מהרה לאכילה
דקדשה, שיהיה אכילתי תמיד בקדשה גדולה, בבחינת ענג שבת. ועל ידי זה אזכה
ברחמיך להכניע ולהשפיל ולשבר ולבטל כל השונאים והאויבים "להשבית אויב
ומתנקם", וכל הקמים עלינו לרעה כלם יכרעו ויפלו, ותפר עצתם ותקלקל מחשבתם
מהרה. ותזכני לדעת באמת איך להתנהג בעניני תעניות, כי איני יודע כלל איך
להתנהג בזה כי אם עליך לבד אני סומך עצמי באמת, שתדריכני באמתך ותלמדני
איך להתנהג בעניני תעניות, וכרצונך אעשה

ובכן תרחם עלי אבי אב הרחמן, טוב ומטיב לכל, ותעזרני ותושיעני שאזכה מהרה
לשבר ולבטל מדת הכעס ממני. ותצילני מן הכעס ומן האכזריות ומן הקפדות. ולא
אכעוס לעולם, ולא אקפיד על שום דבר ולא על שום אדם שבעולם, רק אזכה
ברחמיך להיות טוב ומטיב לכל. ועל ידי זה תצילני ברחמיך הרבים מכל מיני
שונאים ומקטרגים, שלא יהיה להם שום כח להלשין ולקטרג עלי כלל

רבונו של עולם, "הצילני מיד אויבי ומרודפי. הצילני נא מיד אחי מיד עשו
כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים. ואתה אמרת היטב איטיב עמך
ושמתי את זרעך כחול הים, אשר לא יספר מרב". חוסה עלי כרב רחמיך, חוסה על
נפשי האמללה מאד, העיפה והיגעה מאד, אשר "אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי"
כי אתה יודע כמה שונאים ואויבים ומקטרגים עומדים עלינו בכל עת. והנני
מודה ומתודה כי אני בעצמי החיב, ואנכי סבותי בנפשי כל זה, ועוררתי אותם
על ידי מעשי הרעים וחטאי ועוונותי ופשעי העצומים מאד. ולא די לי בכל זה
כי אם עוד הוספתי חטא על פשע, ולא נזהרתי ולא שמרתי עצמי מאש הרעה של
הכעס, עד אשר נבער בי אש הכעס כמה וכמה פעמים בלי מספר. ועל ידי עון
הגדול הזה של הכעס, עוררתי המקטרג והשונא הגדול שהוא "עשו איש שעיר", ועל
ידו נתעוררו כמה וכמה מקטרגים ומלשינים ושונאים עלינו, עד אשר רבו כמו
רבו השונאים והאויבים מאד, עד אשר איני יודע כלל מה לעשות, ואיני יודע
להיכן לברח מפניהם. כי רבים קמו עלי רבים מאד, ופערו פיהם לבלי חק פצו
עלינו פיהם, "אמרו בלענו. מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכנה, הנה ארחיק
נדד אלין במדבר סלה. אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער", צעק לבי אל יהוה, אל
אתן פוגת לי אל תדום בת עיני

רבונו של עולם כבר סדרתי כמה תחנות ובקשות, וכבר פרשתי כל שיחתי לפניך כל
אשר מצאה ידי לדבר. ואם אמנם לפי עצם פגמי המרבים מאד, עדין לא התחלתי
לדבר כלל, אבל אין אתי יודע עד מה לדבר יותר, וגם אין לי שום עצה ותקוה
אחרת כי אם תפלה ותחנונים. עזרני כי עליך נשענתי, "קרבה אל נפשי גאלה
למען אויבי פדני, יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הישר לפני דרכך". חוס וחמל
עלי מלא רחמים, חוס ורחם עלי מלא חסד מלא טוב מלא רצון. יהמו ויכמרו המון
מעיך ורחמיך עלי, על נרדף כמוני, על חסר דעה חסר עצה כמוני. הושיעה אדוני
המלך, הושיעני מלא ישועות והצלות, עשה מה שתעשה ברחמיך הגדולים, באפן
שאזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם, ותגער בכל המסטינים והמקטרגים עלי
ותצילני מיד כל אויבי ומרודפי, ותמלט נפשי מיד כל מיני שונאים ואויבים
בגשמיות ורוחניות

רבונו של עולם אתה יודע את כל לבבי, מה אומר לפניך יושב מרום ומה אספר
לפניך שוכן שחקים הלא כל הנסתרות והנגלות אתה יודע, אתה יודע רזי עולם
ותעלומות סתרי כל חי אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, אין דבר נעלם
ממ@AE ואין נסתר מנגד עיניך, טוב ומטיב לכל, שבעני מטובך וזכני להיות טוב
לכל, ותכפר ותמחל ותסלח לי על כל החטאים והעוונות והפשעים ועל כל הפגמים
והקלקולים שגרמתי על ידי עון הכעס, ותרחם עלי מעתה ותחמל עלי בחמלתך
הגדולה, ותטיב לי מטובך האמתי, ותהיה עמי תמיד, ותצילני מעתה מן הכעס ומן
הקפדות, שלא אכעוס ולא אקפיד אפלו בלבי על שום אדם ולא על שום דבר
שבעולם, ולא אבא לידי כעס וקפדות לעולם. ותאיר עלי באור פניך, ותצוה
ברחמיך להחזיר לי המחין דקדשה שנסתלקו ממני על ידי עון הכעס. ותמשיך עלי
צלם אלהים אור פני מלך חיים. ותחנני מאתך במתנת חנם, ותשפיע עלי שפע
החכמה והבינה והדעת דקדשה, עד אשר אזכה להארת פנים דקדשה. ותזכני שתהיה
אכילתי בקדשה גדולה תמיד בבחינת ענג שבת, עד שלא יהיה להסטרא אחרא שום
חלק מאכילתי. ואזכה להכניע הכבד לפני המח. ויתגבר המח והשכל דקדשה על
הכבד הכועס, ולא יהיה שום שליטה וממשלה להכבד כלל, רק כל הממשלה והשליטה
יהיה להמח שלי. עד אשר אזכה שיאיר בפני צלם אלהים, ואזכה להיות בגדר האדם
דקדשה. ותעזרני ותושיעני להכניע ולשבר ולבטל ממני מדת הבהמיות. ואזכה
לצאת מבהמה לאדם, עד אשר על ידי זה יהיה מוראי על כל חית הארץ ועל כל
השונאים, כמו שכתוב: "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ". ותגרש מפנינו
כל האויבים וכל השונאים שבעולם. ותקים בנו מקרא שכתוב: "וכתותי מפניו
צריו ומשנאיו אגוף, האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך. פניך האר בעבדך
ולמדני את חקיך"

ותזכני ברחמיך הרבים להרבות בצדקה, ואזכה לפזר צדקה הרבה, לעניים הגונים
הרבה. ועל ידי זה יתרבה השלום בעולם, ונזכה לשלום בשלמות באמת, לשלום שיש
לו פה ודבור, שיהיה שלום בין אדם לחברו, וידברו יחד באהבה ושלום דברי אמת
וצדק, ויעורר כל אחד את חברו לעבודתך וליראתך. ותמהר ותחיש לגאלנו,ותביא
לנו את משיח צדקנו. ותכניע ותשבר ותמגר ותכלה את שער של ארם נפילה אחר
נפילה, ויפלו ולא יקומו. המה יכרעו ויפלו, ואנחנו נקום ונתעודד. וישכן
ישראל בטח בדד, ותשים שלום בין כל עמך ישראל לעולם. וטוב יהיה בעיניך
לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב. ויקים מקרא
שכתוב: "שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי שלום בחילך שלוה
בארמנותיך. וכל בניך למודי יהוה, ורב שלום בניך, למען אחי ורעי אדברה נא
שלום בך. למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך. יהוה עז לעמו יתן, יהוה
יברך את עמו בשלום. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, יהוה צורי וגואלי"

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments