יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםתפילה לחנוכה, הודאות שירות ותישבחות

תפילה לחנוכה, הודאות שירות ותישבחות

"טוב להודות ליהוה ולזמר לשמך עליון. אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו
בפי. אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה. ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך.
תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה
ועד עולם הללויה":

רבונו של עולם מלא טוב זכנו להודות לך סלה. עזרנו והושיענו וזכנו לטוב
האמתי לשעשוע עולם הבא שהוא הודאה לשמך הגדול והקדוש. ואזכה בכל יום ויום
לומר ברכות והודאות שירות ותשבחות הרבה לשמך הגדול והקדוש, להודות לך
ולברכך על כל החסדים והטובות והנסים והנפלאות אשר עשית עמי מעודי עד היום
הזה, על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר
וצהרים. "במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום", מי יפאר מי יהדר מי יהלל מי
ימלל, מי ישבח מי יספר אחת מני אלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות
נסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו. לא יספיקו כל אילי נביות לבאר נקדה
אחת כטפה מן הים, מכל רבוי הטובות והנסים והנפלאות גדולות ונוראות שעשית
עמנו, עם כל אחד ואחד מישראל בפרטיות, אשר הוצאת אותנו מכל הטמאות ומכל
הזהמות, וקרבתנו ברחמיך לשמך הגדול והקדוש, והכנסתנו בקדשת ישראל, ואתה
עושה פעלות גדולות ונוראות בכל יום ויום, וחושב מחשבות באפן שנזכה להתקרב
לעבודתך, כדי לחיותנו כיום הזה, למען נזכה לחיים אמתיים לחיים נצחיים. כי
חסדך גדול עלינו והצלת נפשנו משאול תחתיה. כי לולא יהוה עזרתה לנו כמעט
שכנה דומה נפשנו, מה נאמר מה נדבר, מה נאמר מה נדבר, מה נשיב ליהוה כל
תגמולוהי עלינו, אלו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו,
ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות
כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנו מספיקים להודות לך, ולשבחך
ולפארך ולברך ולקדש את שמך מלכנו, על אחת מאלף, אלף אלפי אלפים ורבי
רבבות פעמים הטובות נסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו, עם כל אחד ואחד
בפרטיות. לא כזדוני וכרע מעללי גמלתני, כי אם כחסדך לבד. כחסדך החייתני
וחשבת מרחוק להטיב אחריתי. וקרבתני מלכי לשמך הגדול והקדוש. ומה יוסיף
עוד עבדך לדבר לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, ואתה את עבדך ידעת:

והנני מודה על העבר, וצועק על להבא. מלא רחמים, הגומל לחיבים טובות
שגמלני כל טוב, והכנסתני בקדשת ישראל ולא עשיתני גוי, ותקטן עוד זאת
בעיניך, והוספת עלי חסד וטוב, טובה כפולה ומכפלת, וקרבתני מלכי להצדיקים
וכשרים ויראים האמתיים. מלא רחמים מלא טוב, כאשר החלות להראות חסדיך עלי
לקרבני ולהודיעני ולהטעימני מזיו נעם ערבות ידידות נעימות מתיקות קדשת
הצדיקים הקדושים האמתיים, כן יהמו נא ויכמרו נא המון מעיך ורחמיך עלי,
ותרחם עלי ותושיעני מעתה, ותזכני לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תלמוד
תורתם הקדושה אשר הודיעו וגלו לנו הצדיקים האמתיים:

ותמהר ותחיש לגאלני ולהוציאני מכל הצרות והרעות אשר סבבוני, "יהוה מה רבו
צרי, רבים קמים עלי רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה. ואתה
יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי", צרות רבות סבבוני קראנוך יהוה אלהינו,
"בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע. ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבא
באזניו. מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה. קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני
מבטן שאול, שועתי שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל
משבריך וגליך עלי עברו. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל
היכל קדשך. אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי, לקצבי הרים
ירדתי הארץ בריחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי. בהתעטף עלי נפשי
את יהוה זכרתי, ותבא אליך תפלתי אל היכל קדשך. משמרים הבלי שוא חסדם
יעזבו. ואני בקול תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה, ישועתה ליהוה":

ובכן תזכני ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים שאזכה ללמד הלכות בכל יום ויום,
חק ולא יעבר כל ימי חיי. ולא יעבר אצלי יום אחד בלי למוד הלכות. עד שאזכה
על ידי ההלכות לשעשוע עולם הבא, לדעת ולהכיר אותך תתברך לנצח. ותעזרני
שאזכה לברר פסק ההלכה באמת. ותהיה עמי תמיד, ותמשיך עלי חסד חנם, חסדי
דוד הנאמנים, ואזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, עד שאזכה מהרה לידע כל
ההלכות של כל מצות התורה על ברין ואמתתן, ולחדש בהם חדושין אמתיים.
ותשפיע עלי דעת שלם דקדשה, עד שאזכה לדעת ולהכיר אותך באמת, ולהיות סמוך
וקרוב אליך, ולהודות לך ולברכך תמיד, ולהתדבק אליך באמת בעולם הזה ובעולם
הבא מעתה ועד עולם.

ותצילני מכל צרה וצוקה, כי אתה יודע צרות לבבי הרבים והכבדים מאד, עד
"אשר כשל כח הסבל". כי צר לי מאד אבי שבשמים, כי רע ומר כי נגע עד הנפש,
ואין לי שום אח ורע לפרש לפניו שיחתי הכבדה והמרה מאד מאד, ואני נושא
אבנים קשים על לבי. "עלי לבי דוי", כי רק לבי יודע מרת נפשי, המרה מראש
ולענה, אשר לא יאמן כי יספר. וכל הדמים שבאברי כלם מתכנסים אל הלב,
ומכבידים על הלב מאד, וכל אברי ועורקי וגידי עם כל הדמים שבהם, כלם
מבקשים ומחפשים עצה ותחבולה איך להמלט ואיך להנצל מני שחת, מדין הקשה של
גיהנם ומדין הקשה של העתיד, ואיך להנצל מכל החטאים ועונות ופשעים ומכל
הפגמים ומכל ההרפתקאות שבעולם חס ושלום. הן תוחלתי נכזבה, לא ידעתי נפשי
מה אעשה ומה אפעל, ומאין אבקש תרופה למכתי האנושה.

יהוה אלהים אתה ידעת. חוס וחמל עלי, חוס ורחם על מעט דמעט פלטתי הנשארת,
והופיעה עלי ממעון קדשתך ישועה ורחמים, והצילני מעתה מכל מיני צרות
ורעות, כי אין לי על מי להשען כי אם עליך לבד אבי שבשמים. "אתה סתר לי,
מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה", הושיעני ועזרני וזכני שישובו הדמים
השוטפין על לבי, ויחזרו לילך כסדר תנועה מסדרת. ותעשה עמי חסדים רבים
תמיד בכל עת, ותעזרני ותושיעני ותצילני תמיד מכל צרה וצוקה. ותזכני
להודות לך תמיד על כל החסדים אשר עשית עמי ואשר אתה עתיד לעשות עמי:

ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל ותעזרנו שנזכה להיות תומכי אורייתא, שנזכה
להחזיק את הלומדי תורה העוסקים בתורה ובעבודת יהוה באמת, לתמכם ולסעדם
ולהחזיקם ולהספיק להם כל מה שיחסר להם בכבוד גדול, ולעשות כל צרכיהם וכל
צרכי בניהם וביתם, באפן שיזכו לעסק בתורתך ובעבודתך בהרחבת הלב בלי בטול
ובלבול כלל, למען יוכלו להוליד ולחדש הלכות וחדושין אמתיים בתורתך
הקדושה. ותשפיע חסד גדול על ידי זה, וימשך עלינו ועל כל עמך ישראל שפע
טובה וברכה ופרנסה טובה ועשירות גדול דקדשה, ורחמים וחיים ושלום וכל טוב.
ותמלא פגימת הלבנה, ויקים מקרא שכתוב: "והיה אור הלבנה כאור החמה":

ותחוס ותחמל ברחמיך הרבים על כל היושבות על המשבר מעמך בית ישראל ותצילם
מכל צער ונזק, ותרחם על צערם הקשה והכבד כאשר נגלה לפניך אדון כל, ותחוס
עליהם ותעזרם ותושיעם בחמלתך הנוראה ובחסדיך הרבים שיזכו כלם להוליד בנקל
בלי שום קשוי הולדה כלל. מלא רחמים חמל עליהם, כי אתה יודע את צערם
ומכאובם הקשה, חמל עליהם למענך, והצילם מכל צער ונזק ומכל מיני עין רעה,
ומכל מיני קלפות וסטרין אחרנין המעכבים את ההולדה, וחפצים חס ושלום מה
שחפצים. אנא יהוה, ברחמיך הרבים תצילם ותשמרם מכל רע, ויזכו כלם להוליד
במהרה בנקל בלי שום קשוי הולדה כלל, ותוציא הולד לשלום בלי פגע. ויזכו כל
עמך ישראל לגדל בניהם ובנותיהם לארך ימים ושנים לעבודתך וליראתך, ולא
תפיל אשה פרי בטנה ויתרבו עמך ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר מרב:

ובכן תרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך האמתיים, ותעזרנו ותושיענו שנזכה
להמשיך הארת האמת. ויאיר האמת בהדבור וישלים את הדבור הקדוש. ותשמרנו
ותצילנו שלא יצא שום דבר שקר מפינו כלל אפלו בטעות, רק כל דבורנו יהיו
דבורי אמת תמיד לעולם ועד. ותזכנו להמשיך הארת שלשה קוי האמת שהם תפלה
ותורה ושדוכים הגונים. ותעזרנו ברחמיך הרבים שנזכה להתפלל לפניך בכל לב
ונפש, ותהיה תפלתנו בתכלית השלמות כרצונך הטוב באמת. ותהיה עמנו תמיד
ותושיענו שנזכה להוציא כל דברי התפלות ותחנות ובקשות מפינו באמת לאמתו,
בלי שום פניות ובלבולים ובלי שום מחשבות זרות כלל, רק כל דברי תפלתנו
יהיו באמת לאמתו, באמת זך וצח, באמת שאתה חפץ בו, עד אשר תשמע תפלתנו
תמיד. כי אתה חפץ באמת לבד כמו שכתוב: "קרוב יהוה לכל קוראיו לכל אשר
יקראהו באמת". ונזכה על ידי תפלתנו לנהג העולם כרצוננו, ולבטל כל הגזרות
קשות שנגזרו עלינו חס ושלום, בין שהוא קדם גזר דין ובין שהוא לאחר גזר
דין. ותמסר כחך וגבורתך בידינו, שיהיה לנו כל הכח והגבורה שלך לשנות הטבע
ולנהג כל העולם. ויקים בעמך ישראל מקרא שכתוב: "ויקרא לו אל אלהי ישראל",
שיהיו ישראל נקראין בשם אל, שיהיה להם כח אלהי לנהג כל העולמות כרצונם הקדוש:

ותזכנו לעסק בתורתך הקדושה תמיד לשמה באמת, ותתן לנו רב הגון ואמת שנזכה
לקבל ממנו דרך ישרה, ונדע את הדרך אשר נלך בה, ואת המעשה אשר נעשה כל ימי
חיינו לעולם. ויוליכנו בדרך האמת תמיד כרצונך הטוב:

ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל, ותזמין לבנינו ולבנותינו זווגם ההגון להם
מן השמים, ולא יתחלפו הזווגים חלילה בעוונותינו, רק כל אחד יזכה למצא
זווגו ההגון לו מן השמים. )ובפרט לפלוני בן פלוני( ותנחנו בדרך האמת
תמיד, ונזכה לעשות שדוכים טובים והגונים באמת כרצונך הטוב, כמו שכתוב:
"ומיהוה אשה משכלת":

מלא רחמים מלא משאלותינו ברחמים, עד שנזכה שיאירו שלשה קוי האמת בהדבור
וישלימו את הדבור הקדוש, את כל ארבעה חלקי הדבור

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments