יום חמישי, מאי 30, 2024
Homeהלכות תליית מזוזה לשמירה

תליית מזוזה לשמירה

שאלה: האם מותר ללכת עם מזוזה תלויה בצוואר בתור קמיע?

תשובה: מצות המזוזה, יש בה סגולה מיוחד, שבזכותה שומר הקדוש ברוך הוא על פתחי בתי ישראל מכל רע. ולכן כותבים "שדי" על המזוזה מבחוץ, שהוא ראשי תיבות ש'ומר ד'לתות י'שראל.

והגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (יורה דעה חלק שני עמוד רלט) כתב להוכיח מדברי הפוסקים שיש איזה סגולה לשמירה כקמיע בנטילת המזוזה.

ומעתה נבוא לנדון השאלה. שבאמת יש כאן כמה חששות הלכתיים, ואנו נדון בשנים מהם.

האחד, שאולי יש לומר, שכל שימוש במזוזה הוא דרך בזיון. ולכן אין להתיר אלא תליית מזוזות על פתחי הבתים, כמו שצוה עלינו ה' יתברך, אבל ליטול מזוזה, ולהניחה בשרשרת כקמיע, אולי יש לאסור.

ובאמת שהגאון מהרי"ל סירב לתת לגוי, שהיה הגמון העיר (כמו ראש העיר), מזוזות לשמור על מבצריו. ומבואר לכאורה שסבר המהרי"ל, שכל שימוש במזוזה שאינו לשם המצוה, רק לשם שמירה, הוא אסור.

אולם הגאון יעב"ץ (רבי יעקב עמדין בן רבי צבי), כתב להוכיח מדברי הירושלמי, שמותר לתת לגוי מזוזות לתלות על פתחי ביתו, אם ידוע שהוא ישמור על כבודה של המזוזה. ואין בדבר איסור כלל. אף על פי שהגויים אינם מצווים במצות המזוזה, מכל מקום מותר להם להשתמש במזוזה לשמירה.

ולפי זה תמה הגאון יעב"ץ על המהרי"ל, מדוע אסר לתת מזוזות להגמון העיר?

והגאון רבי משה פיינשטיין בספרו (שם), כתב להסביר את דברי המהרי"ל, שלעולם גם המהרי"ל מודה, שאין איסור לתת מזוזה לגוי, או להשתמש כל שימוש שהוא עבור שמירה, כמו קמיע. ובכל זאת סירב המהרי"ל לתת את המזוזה להגמון, משום שההגמון ביקש את המזוזות כדי לשמור על מבצריו מפני הגנבים, (כן כתב המהרי"ל), ובאמת שלא מצאנו מקור לדבר, שמזוזה שומרת מגנבים, ולכן יש לחוש, שכאשר יבאו גנבים למבצריו של ההגמון, יכעס שהמזוזות לא שמרו עליו, וישליך אותן בבזיון. ובאופן שיש חשש בזיון, לכל הדעות אסור לתת מזוזה לגוי.

נמצאנו למדים, שמותר להשתמש במזוזה בתור קמיע.

אלא שנותר חשש אחר בדבר, כי בגמרא במסכת ברכות (דף כד.), אמרו "והיו חייך תלויים לך מנגד", זה התולה את התפילין שלו. כלומר, אסור להחזיק את התפילין באופן שהן תלויות, שהוא מנהג בזיון. ולפי זה יש לומר שגם את המזוזה אסור לתלות על גבי שרשרת.

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (הכ"מ) בספרו הליכות עולם חלק שמיני (עמוד רטז) כתב, שדוקא לתלות מזוזה או תפילין על הקיר, או על מתלה וכדומה, אסור, אבל על גוף האדם, אין איסור בתליית המזוזה. והביא ראיה לדבריו, שבגמרא במסכת סנהדרין (כא:) מבואר שמלך ישראל היה תולה את הספר תורה בזרועו.

ולכן כתב, שמי שחפץ לתלות מזוזה בשרשרת על חלקת צואריו, ועושה כן מצד אמונתו לשם שמירה, אין איסור בדבר. ואם מניח את המזוזה במכוניתו, אז אסור לתלותה, אלא יש להניחה באיזה מקום באופן קבוע. (ויש להזהר שלא להכניס מזוזה לבית הכסא).

והסגולה היקרה ביותר היא לימוד התורה, והחזקת התורה, וחינוך הבנים והבנות לתורה, שמגנה ומצילה יותר מכל הסגולות, ואין למעלה ממעלתה.

בתודה להלכה יומית

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments