שו"ת

1. מי שכבר התפלל ושמע קדושה, האם באתה קדוש יכול לשבת או ללכת?

ישאר עומד עד סיום האל הקדוש.

2. האם מותר בשבת להריח הדסים שנמצאים בתוך אגרטל עם מים?

הדסים שנתלשו לפני שבת והניחום באגרטל עם מים , מותר לברך עליהם ולהריחם בשבת כיון שכוונתו לשמור על טריות העלים.

3. המקדש על היין בשבת , כמה צריך לטעום מהיין לצאת ידי חובתו ?

תשובה...

4. האם מותר להפעיל מכונת כביסה בסמוך לכניסת השבת ?

הפעלת מכונת כביסה בשבת לדעת מרן השולחן ערוך- לספרדים, מותר מכיון שהפעולה נעשית מאליה ואין איסור השמעת קול במכונה בשבת . לדעת הרמ"א- אשכנזים, הדבר אסור שמא יחשדו השומעים שהפעיל המכונה בשבת.

5. האם מותר לחתוך נייר טואלט בשבת?

חכמים אסרו לחתוך נייר בשבת אולם אם יש צורך גדול מפאת כבוד האדם הותר הדבר ע"י חיתוך בשינוי כלומר לא ע"י היד אלא עם המרפק או הרגל שלא כדרך הרגילה.

6. דבר לא מעושר, האם מותר לטעום אותו, או שאפילו טעימה אסורה?

פירות וירקות שהם לא מעושרים נקראים טבל, ואסורים אפילו בטעימה.

7. שלום וברכה בקשר לרבי אליעזר הגדול כבוד הרב מסר שיעור במוצאי שבת קודש והזכיר את המחלקות של חכמים ורבי אליעזר הגדול בבקשה רציתי לדעת כמה זמן היה בנידוי רבי אליעזר הגדול...לצורך לימוד תודה רבה אוהבים את כבוד הרב זה האויר לנשימה של עם ישראל מיוחד מאין כמהו

לא מצינו משך זמן נידויו , אך עד סוף ימיו היה בנידוי ואף נפטר בנידוי ורבי יהושוע התיר נידויו לאחר מותו.

8. האם אדם חייב להקפיד לבצע הכנות לשבת קודש?

כן כפי שמצינו שאמוראים גדולים טרחו בהכנות צרכי שבת והכנת וסידור הבית לכבוד שבת ולא יאמר אדם שאין זה לפי כבודי לטרוח

9. בסד ביצה נוזלית גלויה במקרר שעבר עליה לילה מותרת באכילה?

ביצה קלופה או נוזלית ששהתה לילה ללא מכסה או תיבול או קליפה חלקית אסורה באכילה משום סכנה. במקום שיש הפסד בדיעבד יהיה מותר.

10. אדם שבירך ברכה או התפלל תפילה ,ולאחר שסיים הברכה לדוגמא :בורא פרי העץ או כל ברכה או ברכות השחר,או סיים כל תפילת עמידה,גילה שהיה ללא כיפה ,האם צריך לחזור לברך הברכות. או לחזור להתפלל התפילה מתחילה ?

אדם שברך ברכה או התפלל וגילה שהוא ללא כיפה ,בדיעבד יצא ידי חובה ואינו חוזר על ברכתו.