יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרבפרשת תרומה / ועשו לי מקדש

פרשת תרומה / ועשו לי מקדש

דבר תורה יומי מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א (ג אדר התשע"ז)

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" (שמות כה, ח). ורש"י פירש "וכן תעשה" לדורות. והנה מצות "ועשו לי מקדש" היא אחת מרמ"ח מצוות עשה. וכך מביא הרמב"ם בספר המצוות מצוה כ' היא, שציוונו לבנות בית עבודה בו תהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה הפניה ובו תהיה החגיגה וההתקבצות בכל שנה. והוא אמרו יתעלה "ועשו לי מקדש".


והנה רבותנו הקדושים חידשו ואמרו, שאף בדור זה המצוה הזאת של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" עדיין נמצאת וחלה. ונבאר הדברים, והם על פי דברי רשב"י אשר מביא בזוהר הקדוש, שעל ידי שאנו מניחים תפילין של יד כנגד הלב ושל ראש כנגד המוח, וכך מובא בשל"ה הקדוש (מסכת חולין פרק אור תורה אות ו) וזל"ק, "כתב בעל ספר המוסר פרק ד' וזה לשונו..ממה שכתבו חכמי האמת. דע שצריך לנהוג בהן קדושה גדולה, לפי שיש בהן סוד המרכבה קדושה, ואחר שנחרב הבית כתב הקדוש רשב"י (פרשת חיי שרה קכט.) שעל תפילין נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שבסיבתם הקב"ה משרה שכינתו בישראל, לפי שהם סוד המרכבה וסוד האבות, ולכן יש בהם שין של ג' רגלים מצד הימין כנגד האבות אברהם יצחק ויעקב, ומצד השמאל שין של ד' רגלים כנגד ד' חיות נושאי המרכבה".


ועוד מביא רבנו השל"ה הקדוש בספר מצות תפילין (פרק א אות ד) וכן מובא בשם רבנו בחיי כי תפילין של יד כנגד הלב, ותפילין של ראש כנגד המוח, המכוונים כנגד שני הכרובים שהיו על הארון.


ומובא ברבותינו הקדושים זצוק"ל, כשם שהשכינה שורה בד' חיות שבמרכבה על שני הכרובים, כן המניח תפילין מרכבה לשם יתברך והשכינה שורה עליו בד' פרשיות על שני אברים המיוחדים שבו, והם המוח והלב, המוח מכאן והלב מכאן. וזהו סוד הכתוב מה שמובא בשמות (כה, יט) כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה.


וכן מביא השל"ה הקדוש (שם פרק ג, אות ה) בענין הנחת תפילין "ויניחם מיד קודם שיאמר פרשת התמיד.. מאחר שהתפילין הם במקום בית המקדש, כמו שכתבנו לעיל פרק א פסיקא ד בשם הזוהר, על כן מן הראוי לומר בהם מעשה הקורבנות שהם במקום הקרבה"


והנה מצאנו בזוהר הקדוש (מדרש הנעלם פרשת חיי שרה קכט.) כי רבי יהודה רבי ייסא ורבי חייא פגשו את רבי אלעזר ברבי שמעון שהיה עוסק בסודות של מצות תפילין, ואמרו לו בשם רשב"י אביו (תרגום): שמענו מאביך, שהקב"ה באהבתו הגדולה שהיה לו עם ישראל, אמר להם לעשות לו בית משכן דוגמת המרכבה העליונה שלמעלה, ויביא את דירתו עמהם, זה הוא שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ושמענו מאביך שכאן סתום הטעם של תפילין בזה הפסוק". על כך השיב להם רבי אלעזר ברבי שמעון" (תרגום): וסוד חכמה זה הוא כמו המקדש, שכתוב ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה, ועליהם דירתו של המלך בארבע אותיות, ובזה האופן הלב והמוח, הלב מכאן והמוח מכאן, ועליהן דירתו של הקב"ה בארבע פרשיות.


וידע האדם שהשראת השכינה עליו היא בזכות קדושת הלב‏ והמח, ונשים מול עינינו בכל עת וזמן דברי מרן הבית יוסף בשו"ע (או"ח סימן כה, סעיף ה) יכוון בהנחתם, שציוונו הקב"ה להניח ארבע פרשיות אלו, שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצרים, על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על יחודו, ואשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו, וישתעבד להקב"ה הנשמה שהיא במוח וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות, ובזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו".


וכך מובא בגמרא (מנחות לה.) תנא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני.

ומובא בספר הקדוש מגלה עמוקות (פרשת קדושים) וזל"ק, "גם אמר (ויקרא‏ כב, לב) ונקדשתי בתוך בני ישראל, על סוד תפילין, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בזוהר חיי שרה, בתוכם מ סתומה, תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני". (פירוש הדברים): "בתוכ-ם" ם סתומה שהוא הבית של התפילין, שצריך להיות בצורה מרובעת, כדברי הגמרא (מנחות לה.) תנא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני.

וכתב רבנו חיים ויטאל זצוק"ל בספר עץ הדעת טוב, על פרשת תרומה וזל"ק, ונבוא אל ביאור הכתובים ועשו לי מקדש וכו', זו תפילה של ראש הנחלקת לד' בתים כדמיון ד' רוחות העולם כעין ם סתומה, וזהו שכתוב ושכנתי בתוכם בתוך ם.


אם כן כל אחד מאיתנו צריך לדעת ידיעה ברורה, שעל ידי הנחת תפילין מקדש עצמנו ומקרב עצמו להקב"ה, ונדמיין בנפשנו כמה כיסופים יש לכל יהודי לבית המקדש, להקרבת הקרבנות וראיית כהן גדול בתפארתו, והנה כח זה בידינו בכל בוקר. ובכל רגע אשר זוכה יהודי להניח תפילין, מקיים מצוה של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", וידמיין בנפשו שהכרובים שהיו בבית המקדש הם שני התפילין אשר הם על ליבו ועל מוחו.

ויובן מדוע מדורי דורות הקפידו עם ישראל למסור נפש ולקרב יהודים להנחת תפילין, משום שעל ידי התפילין השכינה שורה ביותר על עם ישראל, וזו לא מצוה פרטית אלא כללית של כח השראת השכינה על עם ישראל.

נשתדל בכל כוחנו למסור נפש על מצוה רמה זו של הנחת תפילין, ולקרב את אחינו בית ישראל לעמוד בפרץ ושלא ימעיטו בערכה, ושלא תהיה מצות אנשים מלומדה ושהרגל יהיה בעוכרינו, אלא בכל יום שמניח תפילין ידמיין עצמו ככהן בבית המקדש, וישמח שזכה להיות חלק מן העם הנבחר אשר המלך שכן בתוכו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments