יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבפרשת ראה סגולה לפרנסה

פרשת ראה סגולה לפרנסה

דבר תורה לפרשת ראה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א – כיצד יזכה האדם לפרנסה ולחיים ארוכים?

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלהיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון כי פתוח תפתח את ידך לו… נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך".

והנה צריכים להבין, מדוע מצות צדקה סגולתה גדולה להציל ממות כדכתיב (משלי י, ב) "וצדקה תציל ממות"?


הנה צריכים להבין הגמרא (תענית ח), (תרגום) בימי רבי שמואל בר נחמני היה רעב ומיתה, אמרו חכמים איך נעשה? אם נבקש רחמים על שני הדברים אי אפשר, כי אין מתפללים על שני דברים, אלא נבקש רחמים על המיתה ואת הרעב נסבול. אמר להם רבי שמואל בר נחמני נבקש רחמים על הרעב, כי כשהקב"ה נותן שובע לחיים הוא שנותן, כמו שכתוב "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" ועל ידי זה נרויח להינצל מן הרעב ומן המיתה.


והנה אפשר לבאר ולומר על פי דברי ה"תולדות יעקב יוסף" (פרשת נח) בשם רבנו הבעל שם טוב זצוק"ל, שכל גזר דין שיורד מן השמים הוא על ידי אותיות, וכשנגזרות ח"ו גזרות רעות על האדם, יכול הצדיק על ידי תפילתו להפוך את הצירוף של הגזירה מצירוף רע לצירוף טוב.

על פי יסוד זה דרשו רבותינו, כי כאשר נגזרה ח"ו גזרת מיתה אז הגזר דין הוא אותיות "מות", ועל ידי תפילת הצדיק נותן לו הקב"ה כח להמשיך "ע" כדי להכניסה בתוך "מות" ונעשה מזה צירוף של "מעות". נמצא שעל ידי זה לא רק שאדם ניצול ממות, אלא הוא עוד זוכה למעות ולפרנסה בכח ובשפע גדול.

ועל פי זה יובן הפסוק (תהילים לג, יח) "הנה עין ה' אל יראיו למייחלים לחסדו", הקב"ה נותן ליראיו הכח להמשיך האות "ע" כדי "להציל ממות נפשם", על ידי שיכניסו האות "ע" למות ונעשה מזה צירוף "מעות" ולהחיותם "ברעב".

וזה מה שיעץ רבי שמואל בר נחמני שיתפללו על הרעב, שישפיע להם הקב"ה "מעות" לקנות את מזונם, ועל ידי זה יזכו להנצל גם ממות.


והנה ידועים דברי רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל בשער הכוונות (תפילת השחר דרוש א), לכוון בפסוקי דזמרה באומרו באשרי יושבי ביתך "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"(תהילים קמה, טז) סופי תיבות פות"ח" א"ת" ידי"ך" "חת"ך" והוא שם קדוש המכונה בפי יודעי חן 'שם הפרנסה'.

וכן המתבונן גם בשער הכוונות (תחילת דרושי יום הכיפורים) מבאר רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל על "החותך חיים לכל חי" "החתך" חסר ו', והוא שם חתך הוא שם החותך חיים לכל חי. והנה שם "חתך" הוא גם סגולה לחיים וגם סגולה לפרנסה. וזה על פי דברי רבי שמואל בר נחמני שפרנסה וחיים זה אחד.


והנה ידע האדם שעל ידי אתערותא‏ דלתתא אשתכח אתערותא לעילא – לכן על ידי הצדקה שמקפיד האדם, נפתחים לו כל השערים ויורד עליו משמים שפע צדקה ומרפא, ועל ידי "כי פתוח תפתח את ידך לו" יורד השפע על האדם מן השמים.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments