יום ראשון, מאי 26, 2024
Homeדבר הרבפרשת לך לך / אמת מארץ תצמח

פרשת לך לך / אמת מארץ תצמח

הנה מצאנו בפרשת השבוע פרשת לך לך דבר פלא גדול, אברהם אבינו מבקש מאשתו שרה: "אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך" ורש"י פירש יתנו לי מתנות.
וקשה, אברהם אבינו, קודש קודשים, אבי האומה מבקש מאשתו שרה, שהיא אשת איש, אמרי נא אחותי את בשביל שיתנו לו מתנות?.
אלא אפשר לבאר ולומר: הגמרא במסכת עבודה זרה י"א מספרת על אונקלוס שהתגייר, שלח הקיסר כת של חיילים לתופסו ולהענישו על זה שהתגייר, בשעה שנכנסו החיילים לביתו התחיל אונקלוס לדבר עימם בדבר ה', אותם חיילים הבינו את האמת ונשארו בבית מדרשו של אונקלוס, כעס הקיסר כעס גדול ושלח כת שניה של חיילים ואף הם כשנכנסו לביתו של אונקלוס הבינו ונשארו בבית מדרשו, שלח הקיסר כת אחרת אף הם נשארו והבינו את דבר ה' ואת האמת. כעס הקיסר ושלח עוד כת אך ציוה עליהם שלא ידברו מילה אחת עם אונקלוס, רק יכנסו ויקחוהו בכח ויביאוהו אליו למשפט, באו כת החיילים לאונקלוס ואיך שהוציאוהו מביתו, בודאי בלי לדבר עמו מאומה, בפתח הדלת עמד אונקלוס ונישק את מזוזות ביתו, התפלאו החיילים והתחילו לשאול מה זה ועל מה זה ואז גם הם נשארו בבית מדרשו של אונקלוס.
ועל פי דברי הגמרא הזאת אפשר להבין יסודות גדולים וזמנים רבים בחיים, לפעמים ישנם זמנים אשר אנשים מחליטים דברים מסויימים וזו דעתם וכך נוח וטוב להם אך כאשר מגיעים ומתקרבים לאמת האמת מנצחת כל דבר אחר והאור דוחה הרבה מן החושך.
"אמת מארץ תצמח", אך הפחד והסכנה שלא יתנו לאמת את הזמן לאמר את שלה. אך ככל שעוברים הימים והאור מאיר האמת מובנת וכל מי שמתקרב לאמת נהיה חלק מן האמת ומאמין באמת משום שאמת יש אחת ואין באמת מציאות של כמעת אמת, רק צריך להבין ולשמוע ולראות את האמת.
וזה מה שפחד אברהם אבינו, אברהם ידע שהוא נמצא בזמן של נסיונות קשים ביותר, נסיון של אור כשדים, נסיון של לך לך מארצך, נסיון בתוך נסיון ועל זה אמרו חז"ל: עשית לעבדך נס להתנוסס, ניסיון בתוך ניסיון. וידע, אם בני הארץ יחשבו ששרה אשתו יהרגו אותו ברגע, משום שזה מטרתם וזה הדבר שנוח וטוב להם ברגע זה. מה עם חיי האדם, מה עם שפיכות דמים, הם לא יחשבו על זה, רק מהר מהר להשיג את מטרתם לספק את הנאתם.
לכן אברהם אבינו מבקש משרה: "אמרי נא אחותי את" ברגע שאת אחותי לא יעשו לי רע ויתנו עוד זמן ובזמן הזה אשר יהיה לי ולא יהרגו אותי ברגע לספק את רצונותם, "ייטב לי", אני אחייה ובכוח הרגעים האלו אני אסביר להם ובחכמה ובתבונה ובסיעתא דישמיא לא ישפכו את דמי
"ויתנו לי מתנות", איזה מתנות היה צריך אברהם אבינו, הרי כסף וזהב לא חסר לו אברהם אבינו היה אחד מעשירי עולם?.
אלא המתנות החשובות של אברהם היו לקרב נשמות לאבינו שבשמים שאלו המתנות הגדולות והחשובות ביותר. ואז "וחייתה נפשי בגללך", אלו החיים האמיתיים, לעזור ליהודי להשתדל בכל כוח על כל יהודי ויהודי באשר הוא.
וקוי ה' יחליפו כח, בשמחה, באמונה, באהבה להקב"ה.
ברוך ה' יש בליבנו שמחה גדולה ואהבה גדולה ובטחון ולא הרגשנו בנפשנו שנים רבות השמחה שאנו מרגישים בימים אלו, קרבה עצומה להקב"ה, כוחות כימי קדם לגדל ולחזק את קהילת קדש שובה ישראל,
בע"ה יקויים בקהילתנו הקדושה ופרצתה ימה וקדמה צפונה ונגבה, כי ה' דיבר טוב על ישראל.
שבת שלום ובשורות טובות.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments