יום שני, אפריל 15, 2024
Homeדבר הרבפרשת כי תשא / 7 יפול צדיק וקם

פרשת כי תשא / 7 יפול צדיק וקם

מאמר כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א לפרשת כי תשא – הלימוד שלימד אהרון הכהן מחטא העגל

לאחי ורעי האהובים והחביבים, אנא ה' תשמרם וכצינה רצון תעטרם.

אמרו רבותינו ילכו מחיל אל חיל, וכשמסיימים את ימי הפורים נכנסים לשלושים יום קודם החג, שואלין ודורשין בהלכות החג. הנה חג הפסח ממשש ובא, ‏וידוע שלילה קדוש זה הוא מהרגעים הקדושים ביותר שחל בשנה, וההשגות שאפשר להשיג בליל הסדר הן במידה ובמשקל של השגות של ליל יום הכיפורים. ואמרו רבותינו הקדושים שיש לנו לילה של "כל נדרי" ולילה של "כל חמירא וחמיעא".
ב"כל נדרי" ההשגות הן השגות על ידי אימה ויראה מהדין, ובערב פסח ההשגות הן על ידי אהבת ה'. והנה בשלושים יום האלו עד ליל הסדר, שואלים ודורשים ובכל יום מורידים קליפה מהנפש, עד שמגיעים לליל הסדר ברוממות הנפש ובמדרגה הגבוהה והגדולה שיהודי יכול להגיע. ולכן עלינו בימים אלו להידבק בהקב"ה ולחזק את נפשנו ורוחנו בעבודת ה'. 

הנה בפרשת השבוע מצאנו דבר אשר צריכים לתת עליו את הדעת, ולחדדו ולהתחזק ממנו (שמות לב, ג-ה) "ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרון. ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר חג לה' מחר".

הנה בפסוקים אלו מובא הדבר הקשה ביותר שהיה בעם ישראל מאז נהיינו לעם, חטא העגל. ימים בודדים אחרי מתן תורה, בני ישראל הולכים ובונים עגל מסכה ומקדשים אותו ואומרים "אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך ממצרים", זהו הרגע של השפל החמור ביותר, והקשה ביותר שעבר על עם ישראל. אך הקושיה הגדולה ביותר היא על אהרון, איך אהרון קדוש ישראל עומד ואומר "חג לה' מחר", איזה חג יכול להיות בשעה שעושים עגל? איזה חג יכול להיות בשעה שמורדים בהקב"ה, וכדברי רבותינו (שבת פח:) כלה המזנה תחת חופתה. ואהרון קדוש ישראל, קורא ואומר לעם בשעת חטא העגל כי "חג לה' מחר".

אלא אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, חז"ל אומרים לנו (עבודה זרה ד:) לא חטאו ישראל בעגל אלא ללמד את הרבים תשובה, שאם רבים חוטאים אומרים להם הנה גם בני ישראל חטאו בעגל, וחזרו בתשובה והתקבלה תשובתם. אם כך חטא העגל הוא יסוד גדול בלימוד התשובה לרבים, ויותר מכך חטא העגל נותן לנו הבנה עמוקה, חז"ל אומרים "וביום פקדי ופקדתי עליהם את חטאתם" (שמות לב, לד) שבכל פעם שיש צרה או בעיה לאדם, יש ממנה מחטא העגל.

אם כך נבאר ונאמר, שכל פעם שיש לאדם צרה הוא שב בתשובה מלימוד מחטא העגל. אם כך כל הרע שהיה בחטא העגל וכל האסון שהיה בחטא העגל, אבל היה בו גם דבר טוב להחדיר וללמד כל יהודי שיש תשובה. בכל שפל שיהודי נמצא, בכל מצב הנמוך והשפל ביותר שיהודי שרוי, יתבונן ויסתכל על חטא העגל וילמד שגם במקום הנמוך ביותר שהיו בני ישראל באותה שעה, עשו תשובה והקב"ה קיבל את תשובתם. וחטא העגל עומד כתמרור לכל הדורות "כזה ראה וקדש" אם נפלת לשפל, אתה יכול לקום ולהתחזק ולצאת ממנו "שבע יפול צדיק וקם" (משלי כד, טז).

אם כך אהרון שכל מטרתו הייתה כלל עם ישראל והטוב של עם ישראל, במצב החמור ביותר של העגל, אומר לבני ישראל "חג לה' מחר" עכשיו כולנו נמצאים בשפל הגדול, אבל מחר כשנתעורר מכל המצב הקשה והשפל של חטא העגל, יצא מזה "חג לה'", על ידי שילמדו מזה לימוד לדורות שיש תשובה. וגם מהשפל הגדול ביותר יהודי יכול לצאת ולעלות, להתעלות ולהגיע למקום הגבוה והגדול ביותר.

אם כך ילמד האדם יסוד גדול שלעולם לא יתייאש מן הרחמים, ותמיד ידע שכח התשובה גדול ביותר, והתשובה נבראה לפני בריאת העולם. ולכן "חג לה' מחר" לדורי דורות, כשנלמד על כח התשובה כמה גדול ורם הוא.
יהי רצון שהקב"ה יזכנו לשוב בתשובה שלימה, ולהיכנס לחג הפסח ברוממות הנפש ובקדושה ובטהרה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments