יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeמאמריםפרשת חקת / פרה אדומה / מקום של בעלי תשובה

פרשת חקת / פרה אדומה / מקום של בעלי תשובה

מובא בפרשת חקת אחת מן המצוות המופלאות בתורתנו הקדושה: מצוות פרה אדומה אשר שלמה המלך החכם באדם אמר על מצווה זאת: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני".

והנה דברי שלמה המלך תמוהים ביותר, החכם באדם אמר על מצוה זאת שההבנה רחוקה ממנו. והרי ישנו פירוש אשר אמרו לנו חז"ל פשוט ומובן ביותר: משל הדבר למה הוא דומה?, לתינוק שילכלך את ארמון המלך, תבוא האם ותנקה את הליכלוך אשר ליכלך, גם פה בני ישראל חטאו בעגל ואנו עומדים עם מצוות פרה אדומה ומנקים את אשר ליכלך את ארמון המלך.
אם כן, מה כל כך קשה ורחוק ההבנה של מצות פרה אדומה?.
ועוד קשה, הגמרא מביאה מחלוקת באיזה גיל צריכה להיות הפרה אדומה?, חכמים אומרים בגיל שלוש שנים רבי אליעזר אומר בגיל שנתיים. וקשה הרי יש תוספות במסכת בכורות אשר אומר שפרה לא יכולה ללדת עד גיל שלוש שנים, אם כן מדוע רבי אליעזר אומר שפרה אדומה צריכה להיות בגיל שנתיים, הרי היא עדיין לא יכולה ללדת והיא צריכה להיות בגדר שתבוא האם ותנקה את לכלוך בנה ומדוע בגיל שנתיים?, צריך להיות בגיל שלוש שנים לפחות?.
ועוד קשה, התורה הקדושה מצוה את אלעזר בנו של אהרון הכהן שהוא יקיים את מצות פרה אדומה וכן בכל הזמנים שהתקיימה מצות פרה אדומה הייתה נעשית על ידי סגן הכהן גדול ומדוע מצוה זאת מן החשובות ביותר, מטהרת את עם ישראל וכל המצוות החשובות במשכן ובבית המקדש נעשים על ידי כהן גדול, כניסתו של כהן גדול  לקודש הקודשים ביום הכיפורים וכו'. ומדוע מצווה חשובה ומיוחדת זאת של פרה אדומה אשר התקיימה פחות מעשרה פעמים בעם ישראל, מדוע נעשית על ידי סגן ולא על ידי הכהן הגדול בעצמו?.
אלא אפשר לבאר יסוד גדול בתורתנו הקדושה אשר צריך להיות נר לרגלינו כל ימי חיינו כלפינו וכלפי רעינו לכל אחד מאחינו עם ישראל.

אמרו חז"ל: במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים וכך אומרת הגמרא אדם שהיה רשע ובעל מעשים רעים ואמר לאשה: 'הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור'. מה דינה, האם מקודשת או לא?, דרשו חז"ל ואמרו: מקודשת שמא הרהר בתשובה. ודבר זה הוא יסוד גדול ההרהור בתשובה והמחשבה על העתיד לילך בדרך ה' מביאה את האדם למקומות גבוהים ביותר ואפילו שעדיין לא עשה מאומה ולא פעל אלא רק הרהר בתשובה כבר מגיע לדרגות ולמעלות הגבוהות ביותר, הקב"ה מחשיב את העתיד כבר כהווה אפילו שרק משתוקק ורוצה ועדיין לא עשה מאומה.
וכך מצאנו בגמרא במסכת בבא קמא על אלעזר זעירא שהיה הולך בשוק של נהרדעא עם נעליים שחורות, ראו אותו בני ביתו של ריש גלותא (ראש היהודים בזמן ההוא, חכם, עשיר וממונה על צרכי עם ישראל). ושאלו אותו: למה אתה הולך עם נעליים בצבע כזה, אמר להם אלעזר זעירא שהוא הולך בנעליים בצבע הזה על חורבן בית המקדש, כששמעו זאת אנשי ביתו של ריש גלותא הרגישו שהוא מתגאה ומרגיש עצמו כרב גדול וכאיש מרומם מעם והוא צעיר לימים, ומנהג זה ללבוש נעליים שחורות באותם ימים לזכר החורבן היה רק של חסידים וצדיקים. תפסוהו וסגרוהו במקום סגור, אמר להם רבי אלעזר זעירא: אדם גדול אני ושחררו אותי, אמרו לו: מניין נדע שאדם גדול אתה, אמר להם: או שאני אשאל אתכם שאלה חכמה ותענו לי תשובה או שאתם תשאלו אותי שאלה חכמה ואני אענה לכם תשובה.

אמרו לו אנשי ריש גלותא: אתה תשאל שאלה חכמה. אמר להם: מה הדין של אדם שהזיק וקלקל תמרים שעדיין לא הבשילו, כמה ישלם?. אמרו לו: ישלם סכום שהם שווים עכשיו כתמרים שלא הבשילו ( שמחירם נמוך). אמר להם: למה מחיר זול ישלם, הרי אם לא היה מזיק להם בעוד זמן קצר הם היו מבשילים ועולים יותר?. אמרו לו: טוב אז שישלם מחיר של תמרים בשלות שזה יותר יקר. מיד הבינו אותם אנשים שאדם זה הוא אדם גדול ושיחררו אותו מן התפיסה.
והנה כשנתעמק בדברי אלעזר זעירא נמצא, שעמוק בדבריו רמז להם: אפילו שאני היום צעיר לימים אבל אני כמו התמר שעדיין לא בשל יעבור זמן ואני יגיע להיות כתמר בשל יקר.
וזה דבר גדול: מי ששואף ומשתדל וכל הוויתו ורצונו להגיע להיות עבד ה' ועושה רצון בוראו באמת ובתמים בסופו של דבר יגיע לדרגות הגבוהות ביותר.
וכך אפשר גם להביא ראיה, כל פרי שסוחטים אותו כגון תפוז או תפוח כשנהיה נוזל ברכתו שהכל נהיה בדברו, חוץ מן הגפן כשסוחטים אותו נהיה בורא פרי הגפן ומדוע?, משום שיש לו מעלות גדולות. וקשה, מי שסחט ענבים סמוך לשבת האם יכול לברך עליהם בורא פרי הגפן? אם אין לו יין. הגמרא אומרת: כן. וקשה הרי עדיין המיץ של הענבים הזה אין בו את המעלות של יין משום שרק לפני כמה רגעים נסחט?, אלא אמרו חז"ל משום שעתיד להיות בעל מעלות אלו כבר מברך עליו בורא פרי הגפן.
וזהו יסוד גדול כל דבר העומד להיות עם שאיפות ורצונות עזים כמו שנהיה כך כבר. ולכן כל העומד להתלש כתלוש דמי ומי שמקבל עליו בקבלה תשובה הרי הוא יכול לקדש את האשה על מנת שצדיק גדול הוא.

זהו יסוד של פרה אדומה וסוד התשובה: הפרה לפי רבי אליעזר צריכה להיות רק בת שנתיים, עדיין היא לא יכולה ללדת אך היא עתידה ללדת, כוחה על העתיד. וכן עבודת אפר פרה אדומה בסגן הכהן גדול, באלעזר בן אהרון ולא בכהן גדול, משום שהפרה אדומה והתשובה אלו דברים של העתיד וזה כוחם וזה סודם. ולכן שלמה המלך החכם באדם אמר: אמרתי אחכמה והיא רחוקה, משום שהחכמה יכולה להבין דבר קיים, דבר מציאותי ולא דבר עתידי דברים עתידיים הם לנבואה.
 
בזכות התורה הקדושה והשתפכות נפשנו לעשות רצון בוראינו, לתקן באנו ולא לקלקל, נזכה לראות בשוב ה' את שיבת ציון ונגאל גאולת עולמים.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments