יום ראשון, מאי 26, 2024
Homeדבר הרבפרשת ויחי - דרך חיים ותוכחת מוסר

פרשת ויחי – דרך חיים ותוכחת מוסר

יעקב אבינו מצווה את בניו שיקברו אותו בארץ ישראל, "במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה. מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת"
 
צריך להבין מדוע יעקב אבינו מאריך בציווי שלו לבניו, ולמה לא קיצר ואמר סתם שיקברו אותו במערת המכפלה, ובוודאי בניו מבינים שמדובר במערה הידועה שבחברון, ולמה היה צריך לפרט ולומר שהיא המערה שקנה אברהם מעפרון החיתי, המערה והשדה שנקנו מאת בני חת? הלא בוודאי שיש לימוד וענין במה שהאריך יעקב אבינו בדבריו בשעותיו האחרונות.
 
אלא יעקב אבינו רצה ללמד את בניו דרך חיים ותוכחת מוסר, יעקב אבינו ידע שבניו כעת הולכים לשהות בגלות ארוכה במצרים, ארץ טמאה ומלאת גילולים, לכן פחד וחשש שמא בניו ילמדו ממנהגי המצרים, והעושר והכבוד שהיו במצרים יסיטו את ליבם מעבודת ה'. לכן אמר להם שחפץ הוא ליקבר במערת המכפלה, והדגיש להם שהיא המערה שאברהם אבינו קנה מאת בני חת בארבע מאות שקל כסף. ושלא היה ערך לכסף אצל אברהם אבינו, ואע"פ שאברהם היה עשיר גדול וכבד בכסף ובזהב, אך השכיל להשתמש בכסף הזה לרכוש אוצרות רוחניים שהם אוצרות אמת ונצחיים.
 
ומערת המכפלה מסמלת יותר מכל את הערך האמיתי של החיים, ועד כמה לכסף ולכבוד אין ערך, עד שהיה אברהם אבינו מוכן להפסיד ממון רב, ובלבד שיהיה לו חלק במקום שאדם הראשון קבור בו, וזה שער השמים. ובמעשה הקנין של המערה מבני חת, הוכיח אברהם אבינו את הערך האמיתי של דבר רוחני, ומאידך את חוסר הערך שיש לרכוש חומרי. לכן האריך יעקב אבינו לפרט לבניו את קנין המערה, שהיה בזה לימוד מוסר והתווית דרך לדורות הבאים.
 
וכן מצינו שיעקב אבינו שילם ממון רב עבור הזכות במערת המכפלה, וכמו שכתוב: "הנה אנכי מת בקברי אשרי כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני" ודרשו חז"ל מדרש רבה, מהו לשון אשר "כריתי" לי, מלמד שנטל יעקב אבינו כל כסף וזהב שהביא מבית לבן, ועשה אותו כרי (ערימה), ואמר לעשיו, טול זה בשביל חלקך במערה. הרי שיעקב אבינו היה מוכן למסור את כל רכושו שעמל עליו שנים רבות בבית לבן, ותמורת זה לקבל רכוש אמיתי, את הזכות להקבר במערת המכפלה.
 
מערת המכפלה היא מקום החיבור של האדם עם העולמות העליונים הרוחנים, וכמו שכתב האור החיים הקדוש, שמערת המכפלה נמצאת בחברון, כי שם החיבור של העולם הגשמי התחתון עם העולם הרוחני העליון. ושם טמונים האבות והאמהות הקדושים, היסודות של עם ישראל, שכל המידות הטובות והתכונות שיש בעם ישראל, בישנים רחמנים וגומלי חסדים, ומסירות נפש ודבקות בהקב"ה, מהאבות הקדושים הם, שנתנו את הכח לבניהם אחריהם. במערה זו יש לנו את הזכות לעמוד בתפילה ולעורר רחמי שמים וחסדי אבות כדי שיבוא גואל בקרוב למען שמו באהבה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments