פרויקט הזוהר

"אין דבר קדוש יותר מהזוהר הקדוש" , "סגולה לפרנסה ולכל דבר" (האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו שליט"א)

"אין דבר יותר קדוש מהזוהר הקדוש אין ספר יותר קדוש מהזוהר הקדוש"
סגולה לכל הישועות לפרנסה להצלחה ולכל צרה שלא תבוא

כבוד האדמו"ר שליט"א קיבל על עצמו בציון של הפלא יועץ לחלק  את הזוהר הקדוש
להדפיס ולהפיץ את הזוהר הקדוש בכל כוח
וכל יהודי שיקבל על עצמו לקרוא בכל יום מספר דפי זוהר
הישיבה הקדושה תשלח לו את הסט הזוהר בחינם!!

ספר הזוהר שיצא להדפסה שמו זוהר היומי
זהו זוהר מחולק לפי ימות השנה כך שבכל שנה נזכה כולנו לעשות סיום של הזוהר

הזוהר

לקבלת הסט ללא תשלום אנא מלאו את הטופס בסוף הדף למטה או צרו קשר בפרטים הבאים.

ישראל 054-7573734 / אופיר
ניו יורק israelperez18@gmail.com

ועוד מביא האדמו"ר שליט"א את דברי הפלא יועץ, ר' אליעזר פאפו זצוק"ל זיע"א (אות ז', ערך "זוהר")

למוד ספר הזהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש, ואפלו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, כדכתיב (שה"ש א ד) ודגלו עלי אהבה. פרשו רבותינו ז"ל (שהש"ר ב) ודלוגו עלי אהבה. הא למה הדבר דומה, לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו, כך יושב בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חבה בתורה ורוצה ללמד, אך אין דעתו משגת, או אין לו מי שילמדנו ולומד כמה שיודע, בודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו. הנה כי כן אין מקום פטור למי שאינו יודע ללמד אין טענה זו פוטרתו ליום הדין כי יכול הוא ללמד כמו שיודע. ונהי שבלמוד המשניות והכ"ד יש דעות שצריך להבין לפחות מהו הענין שלומד, אבל בלמוד תהלים וזהר הקדוש, אפלו באין מבין כלל חשוב ומקבל ומרצה לפני ה'. ומי שיודע ספר ומבין דברי הזהר הקדוש הפשוטים, ימצא בו טוב טעם ודברים מתוקים מדבש ומוסרי השכל שמושכים לב האדם לאביו שבשמים:

הנה כי כן ראוי לכל אדם לקח לו ספר הזהר הקדוש ולא יעבר מלקרא הפרשה מדי שבוע בשבוע, וזה גדר גדול לאדם כדי שלא ישיאנו יצרו לפנות עצמו לבטלה שהוא רעה גדולה כידוע. ויעשה זאת אפוא וינצל, שיקבל עליו סדר למודים כגון ח"י פרקי משנה בכל יום וספר תהלים ופרשת הזהר וכדומה, וכשלא יהיה לו פנאי יהיה לוה ופורע מיום ליום ומחדש לחדש באפן שבהיותו פנוי תכף יפנה לשלם חובתו, אך ישכיל על דבר מראשיתו שלא יצטרך ללמד במהירות גדול באפן שלא יהיה שוה אותו הלמוד כלום ויהיה עמלו לריק חס ושלום. וכבר אמרו (טור או"ח סימן א) טוב מעט בכונה מהרבות בלא כונה. וכשלומד סודות הזהר הקדוש בלבבו יבין שיש צפוני סודות ורזי דרזין בכל הענינים, אך בשרו עליו יכאב על שאין לו ידיעה כלל וכלל:

ואזהרה שמענו למי שלומד ספר הזהר הקדוש שישמר נפשו מאד כשלומד אבא, אמא ברא, ברתא, זעיר אנפין, אריך אנפין, מטרוניתא. וכן צורת איברים רישא, עינין, אדנין, וכדומה, שאל יציר שום צורה למעלה חס ושלום חלילה וחס, ועל זה נאמר (דברים כז טו) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר. בסתרו של עולם, אלא יאמין באמונה שלמה שאינו שיך למעלה אלו הענינים כלל וכלל, רק הכל אורות עליונים וצפוני סודות שאין יד שכלנו מגעת. וכל אלו המלות שנזכרו בזהר הקדוש הכל הוא כנויים ודרך משל בעלמא, שהמשכיל יבין איזה דבר ואנחנו לא נדע, ואין לנו רשות לחשב ולציר בשום אפן, רק נקרא בשפתינו ונקדים תפלתנו, שיהי נעם ה' עלינו ויהא חשוב ומקבל ומרצה שיח שפתותינו לרצון ולעשות נחת רוח ליוצרנו ודינו:

 ומוסיף גם מדברי ר' פנחס מקוריץ זצוק"ל זיע"א

הלימוד בספר הזוהר מביא את האדם לאמונה.
לימוד בספר הזוהר מציל את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות.

תמונה3

לקבלת הסט ללא תשלום אנא מלאו את הטופס בסוף הדף למטה או צרו קשר בפרטים הבאים.

ישראל 054-7573734 / אופיר

ניו יורק israelperez18@gmail.com