יום שישי, יוני 14, 2024
Homeמאמריםעבודת התפילה

עבודת התפילה

יש לאדם לקעקע מקרבו את האמונה בכוחו ובעוצם ידו, ולהתפלל לקב"ה על כל דבר קטן וגדול, אם בפרקי תהילים, ואם בדיבורים פשוטים מלב נכנע: אבא שבשמים, עזור לי! הפק רצוני ומלא משאלתי.

פעם יצאו אב ובן יחדיו לטייל בגינה, ובדרכם הזדקרה אבן גדולה שמנעה בפניהם את המעבר. אחז הבן בידיו הקטנות בסלע, והחל לדחוף בכל כוחו. פרצופו לבש סומק עז וממצחו נשרו אגלי זיעה כבדים. אך ככל שכילה את כוחותיו, לא הצליח להזיז את האבן ולו סנטימטר אחד…

לקול נשימותיו העולות ויורדות ולמראה איבריו המרטיטים מרוב מאמץ, נם לו האב: בני היקר, אינך משתדל מספיק!

פרץ הבן בבכי: אבא, אני אינני משתדל מספיק? ראה נא ראה כיצד מכלה אני את כוחותיי ומנקז את כל מרצי. נכון מאוד! – אמר האב, אך עדיין יש בידך לנקוט בהשתדלות מועטת ופעוטה שתחסוך ממך את כל המאמץ. ואיזו היא? – תמה הבן. פשוט מאוד! – השיב האב – לבקש ממני! הן אני ניצב על ידך, צועדים אנו יחדיו, הלא כן?…

האב לא יפעל כל עוד ישים הבן בשר זרועו, וידמה בנפשו כי יכול לגבור על כל מהמורה בכוחותיו הדלים. רק כשיכיר בכך שקטן הינו ויפנה לעזרתו של האב, יניף האב את ידו ויסלק האבן כמעביר פקק מעל פי צלוחית.

זה משל האנשים הקטנים המדמים לסדר את חייהם בכוחות עצמם, ולפתור את כל בעיותיהם לבדם. לשווא מקיזים הם את דמם, לשווא מכלים את כוחותיהם. והנה ה' ניצב עליהם, הנותן רוזנים לאין, ושופטי ארץ כתוהו עשה. אב הוא לבניו, וקשוב לצרכיהם ובקשותיהם. אך יכירו באפסיותם ויפנו לעזרתו, ועד מהרה ירוץ דברו. "כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט" (שמואל א' י"ד).

לפנים היו צדיקים שלא נדרשו אפילו להתפלל. היו הם בבחינת "טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע" (ישעי' ס"ה), לרוב ביטחונם שבטחו באלוקי צורם, ונשענו עליו כגמול עלי אימו. אך מאז נתמעטו הלבבות ואבדה האמונה, אין לנו על מי להישען, אלא על כוח התפילה שהותיר לנו ה' לפליטה, כמאה"כ: "שאל ממני ואתנה וגו'" (תהילים ב').

לא זאת אף זאת, הקב"ה ברחמיו הגדולים, מאותת לאנשים לבקש. להתפלל. הוא שולח להם צרות, מאורעות קשים המוכיחים להם את קטנותם ואפסיותם, ואלו משולים לדברי האב אל בנו בסיפור המשל: בני, אינך משתדל מספיק! יכול הנך לבקש ממני! וכן אמרו חז"ל (ילקו"ש בראשית ט"ז): מפני מה נתעקרו האמהות? מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן ומתאווה לשיחתן. הדא הוא דכתיב: "יונתי בחגווי הסלע וגו'" (שה"ש ב'), מפני מה עקרתי אתכם? בשביל "הראיני את מראייך השמיעיני את קולך".

וכן איתא במדרש (ילקו"ש יונה א'): והיה יונה שלשה ימים ושלשה לילות במעי הדג ולא התפלל. אמר הקב"ה: אני הרחבתי לו מקום במעי דג זכר כדי שלא יצטער, והוא אינו מתפלל? אני מזמן דגה מעוברת שס"ה אלפים רבבות דגים קטנים כדי שיצטער ויתפלל לפניי, מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקים. באותה שעה זימן לו הקב"ה דגה מעוברת, ואמרה לו דגה לדג: איש נביא שבמעיך, שגרני הקב"ה לבולעו. אם אתה פולטו הרי טוב, ואם לאו, אני בולעתך עמו! וכו'. מיד פלטו ובלעתו הדגה, והיה בצער גדול מתוך הדוחק ומתוך הטינוף. מיד כוון לבו בתפלה שנאמר: "ויתפלל יונה אל ה' אלוקיו ממעי הדגה" (יונה ב'), אמר: ריבון העולמים! אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח? אם אסק שמים וגו', אתה מלך על כל הממלכות ואדון על כל רוזני תבל, כסאך שמי שמים וארץ הדום רגליך, מלכותך במרום וממשלתך בעומק, מעשי כל האדם גלויים לפניך ותעלומות כל גבר פרושות לך, דרכי כל אדם אתה חוקר ומצעדי כל חי אתה בוחן, סתרי כליות אתה יודע, רזי לבבות אתה מבין, כל מסתרים גלויים לך, אין תעלומות לפני כסא כבודך ואין נסתר מנגד עיניך, כל רז ורז אתה סודר וכל דבר ודבר אתה סח, בכל מקום אתה שם, עיניך צופות רעים וטובים. בבקשה ממך: ענני מבטן שאול והושיענימבמצולה! ותבוא באזנך שוועתי ומלא בקשתי, שאתה יושב ברחוק ושומע בקרוב! נקראת "מעלה ומוריד" נא העלני! נקראת "ממית ומחיה" הגעתי למוות, החייני! וכו', מיד רמז הקב"ה לדג והקיא את יונה תתקס"ח פרסאות ליבשה, וראו המלחים את כל האותות והנפלאות שעשה הקב"ה עם יונה, והשליכו איש את אלוהיו, שנאמר: "משמרים הבלי שווא חסדם יעזובו" (יונה ב'), וחזרו ליפו ועלו לירושלים ומלו בשר ערלתם וכו'.

לזאת ירגיל האדם עצמו מקטנות, לפרש שיחתו לה' בכל עת מצוא, לשאת לבבו אל כפים אל א"ל בשמים, לקוות לעזרתו ולצפות לישועתו

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments