יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבספירת העומר - בן אדם לחברו

ספירת העומר – בן אדם לחברו

לאחי ורעי האהובים והחביבים‏:

הנה ימים אלו ימי ספירת העומר וחייבים לדקדק בכל עניין של בן אדם לחברו יותר מבכל ימות השנה

השנה מחולקת לזמניםכמו שיש חורףקיץסתיו ואביב כך יש חודש הרחמים והסליחות,זמן בין המצריםזמן חג הפסח שהוא זמן של אהבה ואחוה וקירבה להקב"ה מאהבהוזמן הזה של ספירת העומר שהוא זמן מיוחד לבן אדם לחברו.

והנה מובא בשולחן ערוך בהלכות צדקה (יו'ד סירנ"א ס"י): מי שבא ואומר "האכילוני" (תנו לי לאכולאין בודקין אחריו אם הוא רמאי אלא מאכילין אותו מידהיה ערום ובא ואמר"כסוני" (תנו לי בגדים להתכסותבודקין אחריו אם הוא רמאיואם מכירין אותו מכסין אותו מידעכ”ל.

ופה למדים יסוד גדולמי שבא ואומר אני רעב – לא מחכיםלא בודקים אם הוא ישר או לא מיד נותנים לו לאכולמי שרעב לא מחכים רגע אחדלא מבררים ולא כלוםאלא מיד עוזרים ומסעיים למי שרעבוגם לומדים שמי שערום – לא חייבים להזדרזאלא אפשר לברר עליו אם הוא ישר או לא.

והנה מצוות הצדקה והחסד אינה רק בגשמיות – באכילה ושתיהאלא גם ברוחניותאדם שבא ואומר שרעב הוא לדבר ה'ורוצה לאכולואין אוכל אלא תורה שזה האוכל של הנשמה,לא מחכים רגע אחד ולא מהרהריםאלא מיד חייב למסור נפש ולעזור לרעב ברוחניותלחזק וללמד כל מה שאפשר

ומה שמצאנו באותו תנא ששם שומר בפתח בית המדרש שלא יכנסו אלא רק מי שתוכו והחיצוניות שלו אותו דברזה היה זמן מיוחד שאז נבנו היסודות של עם ישראל בתורה שבעל פהאבל בכל זמן אחר חייב לתת לרעב תורה בלי לבדוק.

וכך אפשר לבאר גם במצוות פדיון שבויים, מובא בשולחן ערוך‏ (יו"ד סי' רנ"ב ס"א): פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן ואין מצוה גדולה כפדיון שבויים, הלכך לכל דבר מצוה שגבו מעות בשבילו, יכולים לשנותן לפדיון שבויים, עכ"ל‏.
ועוד מובא בשולחן ערוך (שם ס”ב): המעלים עיניו מפדיון שבויים עובר על "לא תאמץ את לבבך" (דברים, טו) ועל "לא תקפוץ את ידך" (שם) ועל "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא יט,טז) ועל "לא ירדנו בפרך לעיניך" (ויקרא כה, נג).

ובטל מצות: "פתוח תפתח את ידך לו" (דברים, טו), ומצות "וחי אחיך עמך" (ויקרא כה, לו), "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט,יח), ו"הצל לקוחים למות" (משלי כד, יא), והרבה דברים כאלו,עכ"ל. 

והנה מצוה זו לא רק בפדיון שבויים כפשוטהאלא גם יהודי שנשמתו שבויה בידי היצר הרע,מצוה להציל אותו ולקרבו לדרך ה', זה מצוות פדיון שבויים ממש.

ולכן נשתדל בימים אלו יותר מכל זמןלעשות מצוות פדיון שבויים רוחניתשהקב"ה יושיענו ויפדנו במהרה מאפילה לאור גדול ונזכה שיקויים בנו "אם תוציא יקר מזולל" – כפי תהיה" (ירמיהו טויט), שזוכה שהקב"ה מדבר מגרונווברוך אומר ועושהונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments