יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeהלכות סכין בברכת המזון

סכין בברכת המזון

שאלה: האם יש מקור למנהג שנהגו רבים, לכסות את הסכינים בסיום הסעודה בשעת ברכת המזון, והאם יש חילוק בענין זה בין יום השבת לימי החול?

תשובה: המנהג לכסות את הסכינים במפית וכדומה בסיום הסעודה קודם ברכת המזון, מקורו בדברי מרן הבית יוסף (סי' קפ)  בשם רבינו הרוקח, שכתב בזו הלשון: מכסין סכין בשעת ברכת המזון, על שם (משום) שנאמר (לגבי המזבח), "לא תניף עליהם ברזל", ובמכילתא פירשו הטעם שאין להניף ברזל על המזבח, מפני שהמזבח בא להאריך חייו של אדם, ולא ראוי שיבא זה שמקצר חייו של אדם על גבי זה שמאריך חייו של אדם. והשלחן הוא כמו מזבח, כמו שאמרו בשלהי מסכת חגיגה (כז.). עד כאן דבריו. וכן כתב הרב רבי דוד אבודרהם, וכן כתב בספר שבלי הלקט.

וכתב עוד בספר שבלי הלקט, וזו לשונו, מפי החבר רבי שמחה שמעתי טעם אחר לענין זה, פעם אחת היה אחד מברך ברכת המזון, וכשהגיע לברכת בונה ירושלים ונזכר בחרבן הבית, לקח הסכין ותקעו בבטנו לרוב צערו. לכן נהגו זכר לענין זה לסלק את הסכין בשעת הברכה. ושני טעמים אלו כתובים גם בארחות חיים. ומכל מקום סיים מרן השלחן ערוך, שבשבתות וימים טובים לא נהגו לסלק את הסכין מהשלחן, אף על פי שלפי הטעם של רבי שמחה שהזכרנו אין לחלק בין שבת ליום חול, מכל מקום מנהגם של ישראל תורה. (ולפי הטעם הראשון שכתבנו, מובן מדוע אין מסלקין את הסכין בשבת, משום שבשבת לא בונים מזבח, ואין כאן שייכות לענין בניית המזבח שאז אין מניפים סכין. כן כתב המגן אברהם. והטעם הראשון הוא הטעם העיקרי להלכה). ויש עוד עומק בטעם זה על פי הקבלה.

וכן פסק מרן בשלחן ערוך, שנוהגים לכסות את הסכין בשעת הברכה, ובשבתות לא נהגו לעשות כן. ורבינו מרדכי יפה בעל הלבושים כתב, שמנהגם שלא לחלק בזה בין שבתות ליום חול, ותמיד הם מכסים את הסכין. וזהו מפני שחוששים הם לטעמו של רבינו שמחה, וכמו שכתבנו בשם מרן הבית יוסף, שלפי טעמו של רבינו שמחה אין לחלק בזה בין שבת ליום חול. אולם רבינו הט"ז כתב, שאף לטעמו של רבינו שמחה יש לחלק בזה, שדוקא ביום חול אדם מיצר מאד על החורבן (בפרט בדורות הראשונים שהיו מצטערים מאד על חרבן הבית וגלות ישראל), מה שאין כן ביום השבת שאינו מיצר כל כך ואין לחוש בזה כלל כך.

ומרן הרב חיד"א כתב, שלפי דברי המקובלים, הרב הקדוש מהר"ם קורדובירו, וזקינו של הרב חיד"א הגאון מהר"ר אברהם אזולאי, אדרבא, יש להקפיד שלא לכסות את הסכין ביום השבת וביום טוב, מפני שעל פי הסוד יום השבת הוא בחינת עולם הבא, שבאותו הזמן שיהיה לעתיד במהרה בימינו יתמתקו הדינים ותתבטל המיתה מהעולם, ועל כן אין לכסות את הסכין בשבת.

על כן לסיכום: מנהג ישראל לכסות את הסכין בסיום הסעודה, והנוהגים שלא לכסות את הסכין בשבתות וימים טובים, וכן אלו שאין אצלם מנהג ידוע בענין זה, טוב יותר שלא יכסו את הסכין בשבת ויום טוב.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments