יום שישי, יוני 14, 2024
Homeדבר הרבסגולה גדולה לפרנסה

סגולה גדולה לפרנסה

רבי אליעזר אומר שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר (ירמיה כה, ל) "ה' ממרום ישאג וממעון קודשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו" – וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור נוער -שניה כלבים צועקים – שלישית תינוק יונק משדי אמו, ואשה מספרת עם בעלה.


רחש ליבי דבר טוב.
על פי יסודות אבותינו ורבותינו. הנה שלוש משמרות הם כנגד הלילה של האדם, "חמור נוער" היא "משמרת ראשונה" כשאדם מגיע לביתו מעבודתו ומעמלו, לאחר יום של עמל וטורח על פרנסתו ועל עיסוקיו, ואז חומריותו (חמר) נוער מחמת גודל העיפות.

"משמרת שניה" כלבים צועקים, היא כאשר בני אדם ישנים על מיטתם, והחיצוניים שנבראו מכל החטאים שהאדם עשה במשך היום, שהם ככלבים צועקים מחמת שליטתם בלילה.

"ומשמרת שלישית" תינוק יונק משדי אימו, זה כשאדם עוסק בתורה שנמשלה התורה לתינוק שיונק משדי אמו – ואשה מספרת עם בעלה זו כנסת ישראל, שמספרת כביכול על כל צרכיה לפני הקב"ה.


והנה ידע האדם, שהזמן המיוחד ביותר והמסוגל ביותר לכל עניני הפרנסה במשך היום, הוא המשמרת השלישית של הלילה כדברי רבנו בחיי (פרשת בשלח ד"ה ויצאו העם ולקטו) שהקב"ה הוריד את המן לישראל, במשמרת שלישית של הלילה שהיא כנגד ‏יעקב אבינו ע"ה, שהוא תפארת מידת הרחמים.

וידע האדם יסוד גדול, שזמן משמרת שלישית שיוצא בערך 2.40-4.30 זה זמן מיוחד ביותר לפרנסה. ומובא בספר "וימהר אברהם" לרבי הקדוש רבי אברהם פלאג'י זצוק"ל (מערכת ל אות קכז) "הלומד בשעות האחרונות מהלילה יש לו פרנסה ברווח" לפי דברי הזוהר הקדוש, והרב "ראשית חכמה" ז"ל


ואפשר להביא עוד ראיה לדברים, מדברי הגמרא (ברכות ג) כינור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, באה רוח צפונית ונושבת בו ומנגנת מאליו, מיד הוא עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. כיון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו אמרו לו, אדוננו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה. וזה הזמן שחכמי ישראל נכנסו לדוד המלך, ואמרו לו "עמך ישראל צריכין פרנסה". וזה הזמן משמרת שלישית, זמן של פרנסה.


ולכן אחי ורעי, נקפיד בקהילת קודש שובה ישראל ליסד חברותא קבועה, בשעה שהיא משמרת שלישית ללמוד בה בעיקר עניני פרשת המן, כמו שמובא ברבנו בחיי שבמשמרת שלישית הוריד הקב"ה לבני ישראל את המן. ובאותה שעה, מזמין הקב"ה פרנסה לישראל.

ויקפיד כל יהודי, לשפוך שיחו לפני בורא עולם בשעה זאת. ואנו שמחויבים לכלל עם ישראל, נקפיד לייסד מהיום הזה שבת אחים גם יחד, בשעה זאת ללמוד למען כלל ישראל, ובפרט עבור התומכים המוסרים את נפשם, עבור קהילת קודש שובה ישראל. ובעזרת ה' יתברך יתמתקו הדינים ויושפע שפע רב מכל העולמות, עבור כלל עם ישראל וקהילת קודש שובה ישראל.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments