יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeדבר הרבנר שמיני / מאפלה לאור גדול

נר שמיני / מאפלה לאור גדול

חזון יאשיהו – נר שמיני של חנוכה תשע״ו

כח עם ישראל לצאת, בזמן קצר ביותר, מחושך ואפלה, לאור גדול, כאשר התהפך יוסף מייד, מקצה לקצה וזוהי העבודה שבימי החנוכה.

והנה שנתבונן בפרשות האחרונות, נמצא דבר תמוהה ביותר; פרעה, שהיה מלך חכם ונבון, עם ניסיון גדול, לאחר שיוסף פותר לו את החלום אומר פרעה: 
״ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי רק הכיסא יגדל ממך ויאמר פרעה ליוסף ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף וילבש אותו בגדי שש וישים רביד הזהב על צווארו וירכב אותו על במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים״ (בראשית מא לט מג). 
והנה, יש חוקים וכללים בעולם, אין זה דבר מובן מאליו שאדם אשר היה 12 שנים בבית האסורים, מנותק מההוויה העולמית, מנותק מנימוסי המלכות ועוד עבד עברי, ברגע אחד, ימנה אותו פרעה למשנה למלך. פרעה היה יכול למנותו לפקיד בכיר לעוזרו, ברגע אחד, לקחת עבד מבית האסורים, לאחר 12 שנים ולמנותו על כל הארץ?! דבר זה תמוהה ביותר ואינו מתקבל על הדעת. אלא, צריכים להבין ולבאר יסוד גדול במהות בחיי העם היהודי, אשר הוחקו מיוסף הצדיק והלאה; כל ההגיון והחכמה שצריך זמן אחרי נפילה, לעלות. זהו הגיון שכלי וכלל עולמי, אך אצל עם ישראל, ממעשה יוסף הצדיק, השתנו הכללים; יהודי, יכול להיות בשפל המדרגה ברגע הזה וברגע הבא, להיות ברום המעלה ודבר זה נהיה טבע בעם ישראל, מסיפור יוסף הצדיק והמהות של עם ישראל השתנתה,  שלא משנה איפה תהיה ברגע אחד, הקב״ה משנה עיתים ומחליף את הזמנים, מעבד, למלך; משפלות, לגדולה ולאחר מכן, ראינו את זה בצאת בני ישראל ממצרים, עם ישראל הגיעו למ״ט שערי טומאה, עם ישראל איבד הרבה מערכיו ונשאר אצלהם שלא שינו שמם, לשונם, לבושם. זה כל מה שהיה איתם וברגע אחד, מהשפלות הגדולה ביותר, מהעבדות, מהניתוק והניכור, יצאו ממצרים וברגע שיצאו, היו על ים סוף ושם נאמר: ראתה שפחה על הים מה ,שלא ראה יחזקאל בן בוזי מהמקום הנמוך ביותר אתמול, למקום הגבוה ביותר. שיחזקאל הנביא עמל שנים רבות,להשיג ולהגיע למדרגתו, הגיעו יוצאי מצרים. יוסף הצדיק החדיר את הכוח בעם ישראל, מבירא עמיקתא לאיגרא רמא, ברגע אחד. 
וכך מצאנו בגמרא בקידושין: האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת ומהגמרא מובן שאפילו שהאדם ידוע כאדם שלא צדיק, מקודשת, שמא הרהר בתשובה. וכך מצאנו אצל אלעזר בן דורדא, שכל חייו חטא בחטאים ובדברים הבזוים ביותר, וברגע אחד, זכה לתהפוכה עצומה, שבת קול תצא משמים ואמרה רבי אלעזר בן דורדא מקובל לחיי העולם הבא וזה מה שמצאנו בימי החנוכה, בני ישראל, בזמן היוונים, הגיעו לשפל הנמוך ביותר וברגע אחד, הכל התהפך ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך וטיהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות המזבח, גם פה היתה מהפכה מהקצה לקצה.
והנה שנתבונן, נמצא שגזרת היוונים, היתה גזרה לאבד הכוח של עם ישראל, להפוך מצב ברגע, מדבר לדבר והנה שלוש גזירות גזרו היוונים: לבטל את השבת, את הברית מילה ואת עיבור החודש. וכשנתעמק נמצא, שכוח שלושת המצוות הללו, הם כוח של שינוי והתחדשות; שבת משנה את המהות של האדם, כמו שמצאנו בחז״ל שאפילו פניו של אדם משתנות ביום השבת; מילה, משנה את האדם ומכניסה אותו להיות בן ישראל וכן, עיבור החודש, נותן את הכוח לכל החודש וכמו שמצאנו, שבשנה אחת, עם ישראל לא עשו יום הכיפורים ומדוע? משום שהגויים גזרו לא לעבר את החודש ואם לא מעברים את החודש נאבדים מועדי ישראל ואפילו יום כיפור מתבטל.

נתפלל להקב״ה שירחם על כלל עם ישראל ובזכות היום הקדוש הזה, נר שמיני של חנוכה וכוחו של יוסף הצדיק, ישפיע הקב״ה, שפע ממרום ונראה בחוש את דברי אלו אשר התחננתי לפני ה׳ בקרוב ממש.

 
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments