יום שני, יוני 24, 2024
Homeדבר הרבמעלת חודש אדר

מעלת חודש אדר

חזון יאשיהו – ערב ראש חודש אדר א׳ תשע״ו

רבנו האר"י הקדוש מפרש ואומר, שכל החודשים של השנה, הם בבחינת אברי הראש; חודש תשרי, כנגד הגולגולת, חשון וכסליו, כנגד האזניים, טבת ושבט, כנגד העיניים וחודש אדר כנגד החוטם (האף), בו תלוי חוש הריח. 
‏והנה ידוע מה שמובא בספרים הקדושים, שלכן אומרים הלל בראש חודש, כי מצאנו שרמז דוד המלך בתהילים ק"נ: ״הללויה הללו אל בקודשו״, י"ב פעמים הללו, כנגד י״ב חודשים ולכן כופלים, מפני שנה מעוברת, ״כל הנשמה תהלל יה״ פעמיים, כנגד שני חודשי אדר וכך מוצאים, שבחודש אלול תוקעים בשופר, משום שאם ניסן ראש חודשים וזהו ה״הללו״ הראשון יוצא ש"הללוהו בתקע שופר" כנגד חודש אלול.
וכך מובא בגמרא במסכת ברכות מ"ג: אמר רב זוטרא בר טביה אמר רב מנין שמברכים על הריח שנאמר "כל הנשמה תהלל יה" איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הווי אומר זהו הריח. 
אם כן, חודש אדר על פי דברי רבנו האר"י, הוא כנגד החוטם-האף וידוע, שכל האברים של האדם, חטאו בחטא עץ הדעת ונהנו מאכילת עץ הדעת, חוץ מדבר אחד, זה הריח. האדם הראשון בחטאו, באוכלו מעץ הדעת, הזיק והשפיע לכל אברי גופו, חוץ מדבר אחד, מהריח והריח נשאר זך ונקי ולא חיללו באוכלו מעץ הדעת.
וזה הכח המיוחד שיש בחודש אדר, שחודש אדר כנגד החוטם וחודש הזה, זך ונקי ולכן המן הרשע, עמד וניסה בחודש אדר, לפגום בחודש הקדוש הזה וכן, כל דרכו של המן, היה לפגום ולעורר מדנים על עם ישראל, ביקש שמרדכי ישתחווה אליו, אפילו שכל העולם השתחווה להמן, דבר זה לא סיפק אותו, הצער הגדול שלו, שמרדכי לא כורע ולא משתחווה. 
ומדוע כעסו היה כל כך גדול על מרדכי? משום שמרדכי היה, אף הוא, כנגד הריח, כדברי הגמרא: מרדכי מן התורה מנין שנאמר מור דרור.
וזה היה מלחמתו של המן, לפגוע בכוח של הריח ולכן גם ציווה לעשות עץ גבוה, חמישים אמה. ומדוע דווקא חמישים אמה? משום ששער החמישים הוא כנגד הריח ובני ישראל בארץ מצרים, נפלו למ"ט שערים והמ"ט שערים האלה, הם כנגד כל האברים שחטאו באכילת עץ הדעת, הכח האחרון שנשאר, שלא נפלו לנ' שערים, זה כח הריח, שנשאר זך ונקי.
והנה, נבוא ונקשה, מה זכה החוטם-האף, שלא נהנה מאכילת עץ הדעת? אפשר לפרש ולומר מובא בפרק שירה: אילנות שבשדה מה הם אומרים אז "ירננו כל עצי היער לפני ה׳ כי בא לשפוט את הארץ" (תהילים צ״ו).
ויש להבין, למה בחרו אילנות לומר פסוק זה דווקא לשירה? ועוד, האם הם משבחים ומהללים את הקב״ה שבא לשפוט את הארץ, הרי במשפט, אדם חרד לגורלו, אז מה השיר והשבח של האילנות, שמשבחים ומהללים את הקב״ה שבא לשפוט את הארץ?
אלא, בבריאת העולם הקב״ה ציוה את הארץ "תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו" (בראשית א) ורש״י פירש, שביקש הקב״ה מהארץ, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי והארץ שינתה מדברי הקב״ה ולא עשתה כן, אלא רק פרי, עם טעם פרי ולא, שהעץ יהיה לו טעם של פרי. והנה קשה, איך האדמה חטאה בחטא הראשון ולא שומעת בקול הקב״ה, שציוה אותה, שתוציא עץ בטעם הפרי? אלא אמרו חז״ל, אדמה לשם שמים התכוונה, אמרה האדמה: אם האדם שעתיד להיווצר מהאדמה יחטא, עונשו יהיה קשה, איך לא שמע בקול אלוקים, אבל אם אני האדמה, אחטא ראשונה ולא אשמע בקול אלוקים, כשאדם הראשון יחטא, יטען ויאמר לאלוקים: אני לא אשם, האמא האדמה, שממנה נוצרתי, היא חטאה ראשונה ואני הלכתי בעקבותיה ולכן, האדמה לשם שמים התכוונה, שלא שמעה בקול אלוקים לעשות עץ בטעם הפרי ולכן, זו השירה שהאילנות שרים כל יום להקב״ה  "אז ירננו עצי היער לפני ה׳ כי בא לשפוט את הארץ"
הארץ שמחה מתי שהקב״ה בא לשפוט את בריותיו והאדם ממליץ על עצמו ויש לו פתחון פה, שנברא מהארץ שחטאה, הארץ והעצים שמחים, שמקילים עוונות בית ישראל וכך גם אדם הראשון, כאשר הקב״ה בא לדבר איתו, אחרי שחטא ואכל מעץ הדעת. התורה הקדושה אומרת, שהאדם הראשון הסתתר אחרי העץ. צריך להבין, מה יעזור לו שהסתתר אחרי העץ וכי אדם הראשון לא ידע שמלוא כל הארץ כבודו של הקב״ה? ומה יעזור לו שמסתתר אחרי העץ? אלא, האדם הראשון הסתתר בטענתו כלפי הקב״ה אני לא אשם שאכלתי מעץ הדעת, קדם לי לחטוא, העץ שלא עשה כדברך.
והנה, מה מיוחד החוטם, מכל האברים? אלא ידוע שבבריאת העולם הקב״ה לקח מהעפר, ממקומות רבים וברא את האדם והעפר שבו נברא החוטם של האדם, נברא מעפר שהיה ליד עץ אתרוג וידוע שעץ אתרוג לא חטא בחטא האדמה שלא קיימה, כטעם העץ כטעם הפרי, אלא באתרוג גם טעם העץ כטעם הפרי ולכן הכח של החוטם, של הריח הוא כח גדול ביותר. 
ואחד הסימנים שידעו מי זה מלך המשיח, על ידי זה שיבוא אדם ובכח הריח, יוכל להבין ולדעת דברים. 
והנה, חודש זה חודש אדר, אשר אנו עומדים בראשיתו חודש של גאולה והצלחה וכל הצלחה שיש לאדם במשך השנה, שורשה הוא מחודש אדר, כדברי הגמרא:
״הרוצה שיצליחו נכסיו יטע בהם אדר״
ו״משניכנס אדר מרבין בשמחה״

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments