יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבמעלת הירהור בתשובה

מעלת הירהור בתשובה

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א – מעלת ההרהור בתשובה לפני לימוד תורה ועשיית מצוה

הבאר היטב (או"ח סימן תקעא אות א) מביא בשם רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל, וזה לשונו "ודע שכל המעשים שאדם עושה ותורה שלומד בעודו רשע בעונותיו הרבים, מוסיף כח בקליפות. עד שחוזר בתשובה מוציא מהקליפה".

ומקור הדברים "שער היחודים" (שער תיקון עוונות פרק יא) וזלש"ק "כל מעשה האדם הטובים שאדם עושה בעודו רשע או תורה שאדם לומד, אין צריך לומר שאינו מוסיף בקדושה, אלא אדרבה מוסיף כח בקליפה. ועליו נאמר ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי, שאתה מכניס דבר שבקדושה בתוך הקליפה, ובזה מוסיף חטא על רשע וגדול עוונו מנשוא. וכשחזר בתשובה, מוציא אותן הקדושה שנתן בקליפה ומכניסן בקדושה, ועל זה נאמר (איוב כ, טו) חיל בלע ויקיאנו. לזה נקרא תשובה שישוב דבר למקומו, ושכרו כפול ומכופל שמכניע הקליפה ומוציא הקדושה מתוכו, ונותן כח אל הקדושה בהכניסו לתוכה".

ובזה יובן דרוש רבותינו ז"ל (יומא פו:) זדונות נעשות לו כזכויות.

והנה רואים מרבנו האר"י הקדוש זצוק"ל, דברים נוראים אשר רוב העולם דש בהם ומזלזל בהם, והם אחד מן השורשים של החורבן בדור הזה, והקלקול של דבר זה מי ישורנו.

כאשר האדם יושב ולומד תורה או עומד ומקיים מצוה מסויימת, ולא הרהר בתשובה לפני לימוד התורה או עשיית המצוה, לקח האדם את המצוה הזאת ומסר אותה בידי החיצוניים.

ושמענו בשם קדוש עליון שהיה קרוב ביותר למור זקני רבנו מאיר אבוחצירא זצוק"ל, שכל המחלוקות והבלבולים שיש אצל בעלי תשובה ברבות הימים, משום שבתחילה ששבו אל ה' ראשיתם היתה ערבוב של הטוב והרע יחד, ונתנו מכח הטוב לידי הסטרא אחרא.

וכן כל המזכי הרבים שהגיעו להם אסונות וצרות ובעיות, משום שלא הקפידו על הערבוב הזה ולא לימדו את תלמידיהם בראשית הלימוד להרהר בתשובה, ולהיות כלי קיבול לקבל את הטוב בלי לערבבו בטומאה.

ואיך מוציאים את הטוב מהרע?

אלא כאשר האדם מתבזה על דברי תורה ומצטער על דבר ה', כך הוא זוכה להוציא יקר מזולל.

אך את כל המצב והקושי והנסיונות האלו יכול האדם למנוע מעצמו, על ידי שבכל פעם שיושב ללמוד תורה יעצור כמה רגעים ויהרהר בתשובה שלימה. וכבר הגמרא (קידושין מט:) אומרת המקדש אשה על מנת שהוא צדיק גמור, מקודשת. ודרשו רבותינו אפילו אם אינו צדיק מקודשת, ומדוע? שמא הרהר בתשובה.

וידע האדם כאשר הוא מהרהר בתשובה לפני לימוד התורה, נותן כח ובסיס ללימוד התורה שלו שיהיה שמור ומוגן מהמזיקין, שלא יתערבבו בתורתו ויקלקלו את תורתו. ולכן בכל פעם שיושב האדם ללמוד או בכל פעם לפני שנותנים שיעור תורה, יעצרו כמה רגעים ויהרהרו בתשובה, ויחשבו על יראת ה' ועל אהבת ה' ויקיים עבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה.

וכך מצאנו באברהם אבינו, כאשר באו המלאכים לביתו (בראשית יח, ד) "יוקח נא מעט מים ורחצו רגלכם והשענו תחת העץ". הנה אברהם חשבם לאנשים רחוקים מהתורה והמצוות ומדרך ה', ורצה לקרבם. אך ידע אברהם, אם יקרבם כל עוד הם נמצאים בזוהמתם, הכח של הטוב ילך לרע.

לכן ביקש מהם לפני שמחזק אותם ומורה להם את דרך ה' "יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם" מים זה תשובה, לפני שתלמדו תורה תנקו את עצמכם, אפילו בהרהורי תשובה קטנים. ואחר שתהרהרו בתשובה אז "והשענו תחת העץ" זה עץ החיים התורה הקדושה. שלא ילמדו תורה לפני שרחצו רגליכם, כי הערבוב של תורה ומצוות עם הדרך הקלוקלת נותן כח לרע, ולאחר מכן יש על האדם לעבור מסכת יסורים לצרף את הטוב מהרע.

ועל פי זה יובנו דברי הגמרא (פסחים נ.) אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ויובן כי יש אנשים אשר לומדים כל חייהם ותלמודם אינו בידם, אלא בידי הסטרא אחרא. ולכן אשרי מי שבא לכאן לשמים באחרית ימיו, וזכה שכל תורתו תהיה בידו ולא התערבה עם הסטרא אחרא.

וכל זה על ידי שמהרהר בתשובה לפני כל לימוד תורה ולפני כל קיום של מצוה.

נקבל על עצמנו בקהילת קודש "שובה ישראל", יוחק בספר לזיכרון עולם שלא ינתן שיעור בלי כמה רגעים של הרהורי תשובה

וכל מצוה שנעשה, לפני עשיית המצוה נהרהר בתשובה, ונשתדל להנחיל קבלה זו בכל הארץ ובכל אתר ואתר. ובכח זה נמתק הדינים, ונזכה שתורתנו תהיה בידינו סולת נקיה טהורה, ותתרבה בארץ דעה את ה'

הדורש בשלומכם כל הימים ומצפה לרחמים וישועה.  

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments