יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמרים מיום י"ז בתמוז עד תשעה באב

מיום י"ז בתמוז עד תשעה באב

הנה אנו נמצאים בתוך ימי "בין המצרים" וכבר אמרנו, כמה פעמים, מיום י"ז בתמוז, עד תשעה באב, יש כ"א ימים ובמדרש איכה נאמר, שהם כנגד ימי יציאת הפרי ועץ השקד מיום שהלוז מוציא את נצניו עד שהוא גומר את פירותיו, כ"א ימים, כך מיום שהובקעה העיר, עד יום שנחרבה, כ"א ימים.

וחכמי הרז דרשו ואמרו, שסגולת השקד, היא לבטל הכעס וידוע, דתכלית נבואת ירמיה הנביא, הייתה מקל שקד שראה ירמיה וזה היה קידמה של סגולה לכעס, שקד.
לפני שבא לעולם, החורבן, בימי ירמיה הנביא, מיתוק הכעסים, אשר היו בימים ההם, מן השמים ואלו הכ"א ימים , אשר בלעם הרשע, ניסה בהם לקלל את עם ישראל, בשעות ובזמנים שקוטב מרירי חזק בעולם. ורמזו "ויהפוך ה' את (ראשי תיבות אב תמוז) הקללה לברכה"

והארכנו בשיעורים ובדברי החיזוק הקודמים, על הזהירות  בימים האלו, בין השעות, תשע וכמה עד כמעט 4 אחה"צ ושולט מי"ז בתמוז עד תשעה באב. ויזהר ביותר, ביום שישי, אשר השטן מקטרג ביותר ומנסה להכניס, הרס וחורבן בחיי האדם ועל זה נאמר "לא תבערו אש בכל מושבותיכם" איזה אש? אש המחלוקת, אשר קשה ביותר בימי שישי ובפרט בזמנים אלו.
לכן, ישתדל האדם, בכל יום שישי ובפרט בימים אלו, ליתן צדקה לעניים, אשר צדקה, ממתקת את הדינים וכן, יקפיד בלימוד תורה שבעל פה, גמרא, משנה, אשר מורידה את הדינים מעל האדם ויכנס לשבת, בשמחה ובטוב לב.
 
וידוע, בימים אלו, יש 3 שבתות ואמרו חכמי הרזים: 3 שבתות כנגד 3 מועדים: סוכות, פסח ושבועות ומכל שבת, מן השבתות האלו, יונקים כח לחג אחד מן המועדים וביותר יש כח, לשבת חזון, אשר בו כוחו גדול, כחזון וכח ראייה לכל השנה כולה.

ובזמן הזה, הקב"ה קרוב לעם ישראל ודרשו על הפסוק " כל רודפיה השיגוה בין המצרים" כל מי שרודף ורוצה להתקרב לקב"ה, השיגוה – יכול להשיג ולהגיע להשגות גדולות, יותר מכל ימות השנה ומשלו הדבר, למלך גדול, כאשר נמצא בארמונו, אין בא לפניו, אך כאשר יוצא לשדה, כל מי שיעשה השתדלות, יכול לראות את מלכו. כך, אלו הימים, כל מי שיעשה השתדלות גדולה, יראה את מלכנו וידע האדם, דמובא בספר הקדוש זכר דוד, דמן חורבן בית המקדש הפסיקו לרדת נשמות חדשות  לעולם וכל הנשמות, הם המשך וגלגול של נשמות עברו ובשבת קודש, יש כח של כיבוס  הנפש וזיכוכה.
 
ונקפיד בכל כח על כל מנהג ומנהג, אשר נהגו בו כלל עם ישראל וכן, כל מנהג, אשר נהגו בו בני משפחתו ודרשו: מנהג אותיות גהנם – יזהר וישמר, לא לשנות שום מנהג, דמביא דינה של גהנום על האדם ומובא, על אחד מן הראשונים, אשר היה בימי הסליחות בקהילת קודש, אשר אינה קהילתו ובני המקום שינו לכבודו את מנהגם ועשו כמנהגו וביום הכיפורים באותה השנה, מתה בתו של רב בית הכנסת, על אשר שינה את מנהג המקום, לכבוד רב מגדולי עם ישראל שבא לעירם. והרמ"א בא"ח ס"י תרי"ט וז"ל: ואל ישנה אדם ממנהג העיר אפילו בניגונים או בפיוטים שאומרים ע"כ ובכל מקום ינהג כמנהגם ומוצאים כח המנהג מובא בספר ירמיה ל"ה:"הדבר אשר היה אל ירמיה מאת ה' וגו' הלוך אל בית הרכיבים (שם משפחה) ודיברת אותם והביאותם בית ה' אל אחת הלשכות והשקת אותם יין וגו'" הולך ירמיה ומביא את בני המשפחה "ואתן לפני בני בית הרכיבים גביעים מלאים יין ואומר אליהם שתו (יין) ויאמרו: לא נשתה יין, כי יונדב בן רכב אבינו ציווה עלינו לאמור לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו וכרם לא תטעו ולא יהיה לכם כי באוהלים תשבו כל ימיכם למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם ונשמע בקול יונדב בן רכב אבינו לכל אשר ציוונו לבלתי שתות יין, כל ימינו, אנחנו, נשנו בנינו ובנותינו וגו' ובראות ה' שלא עזבו את ציווי אביהם אמר ע"י ירמיה הנביא: "כה אמר ה' צבאות אלוקי ישראל יען אשר שמעתם על מצוות יונדב אביכם ותשמרו את כל מצוותיו ותעשו ככל אשר ציווה אתכם לכן כה אמר  ה' צבאות אלוקי ישראל, לא יכרת איש ליונדב בן רכב עומד לפניי כל הימים"
ואמרו חז"ל: רבי יונתן אומר: גדול הברית, שנכרת עם יונדב בן רכב, מן הברית, שנכרת עם דוד המלך, שזה לא נכרת, אלא על תנאי, אם ישמרו את בריתי ואם לא "ופקעתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם" אבל הברית שנכרתה עם יונדב, לא נרכתה על תנאי, שנאמר "לא יכרת איש וגו' עונד לפניי כל הימים"
 
נחזק עצמנו במנהג אבותינו ונשמור, בכל כח, בזכות המצוות יעמדו עם כולנו "ושבת היא מלזעוק" ורפואה וישועה וגאולה קרובה לבוא
בע"ה יגאלנו ה' במהרה ויושיענו ברחמיו לעיני כל חי.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments