יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרבמה תיקון האדם בעולם? והדרך בה ישכון אור

מה תיקון האדם בעולם? והדרך בה ישכון אור

דבר תורה לכבוד רבי חיים פינטו הגדול זיע"א – מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

ארוממך הא-ל אלוקי ישראל המציל הגואל מדחי את רגלי

לאחי ורעי האהובים והחביבים,
יום זה הוא יום גדול לנו, מרגישים דבקות גדולה בהקב"ה ובאבותי הקדושים, הנה זוכים אנו בעוד זמן מעט להשתטח על קברו של מור זקננו רבנו חיים פינטו הגדול, אשר הוא נטע והשריש והיה אבן היסוד של מידות רבות ותכונות חזקות במשפחתנו הרמה.

והנה, בי"ב חודש אשר עברנו בהם תיקון וזיכוך, היה מורנו הגדול זצוק"ל מול עיננו. בכל עת וזמן, היינו חוזרים ושונים ואומרים מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי, ואיך מורי ורבי עטרת משפחתי עבר ימים כאלו כשנתיים וחצי, מה היה בנפשו, איך התמודד, ואיך עבד את ה',
איך יצא, וכשיצא ממסגר נפשו איך הרחיב והגדיל את דבקותו בהקב"ה ואת מסירותו למען קהל עדתו.

והנה, כשזוכים אנו להגיע להשתטח על ציונו הקדוש, באים אנו להודות ולשבח להקב"ה דרך אותו קדוש, אותו צדיק שהיה צינור להשרות עלינו את הכח בימים טרופים ההם.
והנה בערב שבת קודש פרשת משפטים פה במרוקו, כשסעדנו בשולחן שבת קודש ליל שבת קודש, שאל אחד מבני עדתנו ירא ה' וסר מרע, עובד את ה' בדבקות שאלה שהיא חשובה, ושנים רבות נשאלים אנו על ידי רבים את השאלה הזו. ותשובה מדוייקת לשאלה הזו ודאי שאי אפשר להעלות אותה על כתב או על דיבור, ‏אבל כשמבינים השאלה לעומק ויודעים מה שואלים, כבר נמצא האדם בחצי התשובה, וחצי התשובה גם אם היא לא תהיה מושלמת, היא כיוון ודרך להתקרב לתשובה האמיתית.

והנה רבים דורשים ושואלים כולנו באנו לעולם לתקן עולם במלכות שדי, ולכל אחד ואחד מעם ישראל יש את התיקון שלו בעולם, וכל אחד חייב להשלים את מה שבא לעולם לתקן, ואם לא משלים גורם נזק גדול ביותר לשכינה, לתורה, לכלל עם ישראל, דוחק את הגאולה השלימה משום שאחד קשור ושזור בשני, וזה כמין בנין שאם קיר אחד לא נבנה כמו שנאה ויאה, מקלקל הדבר את כל בניית הקומה והבנין ומערער את היסודות הקיומיים של הבנין. לכן כל אחד מעם ישראל צריך לחקור ולדרוש מה שורש התיקון שלו בעולם הזה, שיבין וידע מה השורש התיקון שלו בעולם. צריך הוא להידבק ולהתמסר בכל כוחו להשלים את תיקונו בעולם הזה, כי לתקן באנו ולא חס ושלום לקלקל.

והנה השאלה שנשאלה בליל שבת קודש, ונשאלת שנים על ידי רבים וטובים, וכן על ידי כל יהודי בראשית דרכו בהתדבקות בהקב"ה וכן בהרבה מתחנות החיים, מה באנו לעשות בעולם? "מה התיקון שלנו בעולם?" איך נדע שעשינו מה שצריכים לעשות, ושעושים מה שצריכים לעשות?

והנה ביותר חשבנו בזמן זה, כשזוכים לעלות לציון של מור זקני הקדוש זצוק"ל שענין זה עליו נאה ויאה להתחזק, משום שרבנו הקדוש זצוק"ל דעתו הייתה רוחבית רחבה עמוקה. ועל פי המעשים והסיפורים המסופרים עליו, דאג להדריך כל אדם ואדם מבני קהילתו וממאמיניו לבנות וליצור בנייה ועולם שלם בינו לבין בוראו. את מי מתלמידיו שלח להיות דיינים, אחרים שלח לאיטליה לקרב יהודים בתשובה, אחרים שלח לכתוב שירה וזמרה לכבודו יתברך, אחרים התיר להם לצאת לעבוד במסחר ולהיות בעלי בתים נאמנים לבוראם ולהיות בעלי צדקה.

דעתו הייתה דעת, באשר הוא לנתב ולהוביל אותו למקום שבו ישכון האור כפי שלמדנו מרבותינו הקדושים, שעבודתו של הרב לתלמידיו לתת לתלמידים אבוקות שיאירו להם את הדרך, ולא תוכניות שילכו על פי התוכניות, כי בתוכניות בכל דור ההתמודדויות הם התמודדויות אחרות. ואדם שינסה ליסוע בתוכנית של כבישים מלפני מאה שנה, לא יגיע לשום מקום. אבל אדם שיאחוז בידו אבוקות של אש מאירות יראה את הדרך, וביסודות שקיבלנו מאבותינו ורבותינו ידע לנתב ולפלס את דרכו לדרך נכונה ואמיתית. וכך מור זקננו זצוק"ל נתן אבוקות של אש לתלמידיו, נתן מאורות לקהל עדתו, והחדיר והשריש שורשים עמוקים בבני משפחתו של חסד ומסירות ונתינה לזולת.

והנה נבאר הדברים, מצאנו בגמרא (שבת קיח:) שיחה בין שני אמוראים, שכל אחד מאותם האמוראים מספר ומביע את דרך עבודת ה' שלו. והנה נביא הגמרא בפשטות, ובודאי שדברים עמוקים טמונים בכל אמרה של כל אחד מהאמוראים המובאים במאמר קדוש זה.

ואמר רבי יוסי מימי לא ראו קורות ביתי אמרי חלוקי, ואמר רבי יוסי מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי. אמר רבי נחמן תיתי לי דקיימת שלוש סעודות בשבת. אמר רבי יהודה תיתי לי דקיימת עיון תפילה. אמר רב הונא בריה דרב יהושע תתי לי דלא סגינא ארבעה אמות בגילוי הראש. אמר רב ששת תיתי לי דקיימתי מצות תפילין. ואמר רב נחמן תיתי לי דקיימתי מצות ציצית. אמר ליה רבי יוסף לרב יוסף ברי דרבא אבוך במאי זעיר טפי אמר ליה בציצית.


הנה מצאנו אמרה בגמרא במסכת שבת, על האמוראים הקדושים שכל אחד מהם היה בכוחו להחיות מתים, אשר כל אחד מעלה על נס את התיקון שלו שבא לתקן בעולם. אחד קורות ביתו לא ראו את חלוקו לסמל על צניעות, השני כל דבר שאמר לא חזר לאחוריו דבקות במטרה, אחר הקפדה על שלוש סעודות בשבת, וכן הלאה. הנה מדברי האמוראים רואים, שכל אחד מאותם אמוראים ידע מה שליחותו בעולם, אחד ידע שצניעות זו שליחותו, השני ידע לעמוד על דבריו זו שליחותו וכו'.


וצריכים אנו לדעת, שמתי שמרכזים ומנקזים את כל מה שבאנו לעולם להשלים ולתקן, צריכים אנו אחרי שיודעים מה באנו להשלים ומה באנו לתקן, לצמצם בדעת שלנו את התיקון שלנו לאחד משלושה הצינורות החשובים שהם מובילים אותנו אל כסא הכבוד ואל הקב"ה, והם שלושה אבות העולם אברהם יצחק ויעקב. ועל דבר זה אומרת המשנה (אבות פ"א מ"ב) על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, ועל העבודה ועל גמילות חסדים. תורה זה יעקב, עבודה זה יצחק, גמילות חסדים זה אברהם. וכל אדם כשישכיל ויבין וידע מה בא לתקן, יצמצם את עבודת ה' וידבק להכניס אותה באחד משלושה הצינורות האלה, שיעלו עד כיסא הכבוד.

ועל זה אומרת התורה (שמות יט, ה) "והייתם לי סגולה מכל העמים" ודרשו שסגולה מלשון סגול, והניקוד סגול זה שלושה נקודות כנגד שלושה אבות, שהכח של עם ישראל הוא כאשר עם ישראל מתדבק ומצמם את כל עבודת הקודש שלו לאחד מהשלושה נקודות שהם אברהם יצחק ויעקב, והם הדרכים תורה, עבודה וגמילות חסדים.


אם כך ישאל האדם השאלה הידועה והקשה ועד כמה שאפשר לענות עליה תשובה, מאיפה ידע האדם מה הדרך שלו בעבודת ה'?

ועל זה הביאו רבותנו הקדושים את מה שמובא בילקוט שמעוני (משלי ג, רמז תתקלב) אשר דרשו על דברי שלמה המלך (משלי ג, ט) "כבד את ה' מהונך". חייא בן אחותו של רבי אלעזר הקפר, היה קולו נאה והיה אומר לו חייא בני, עמוד וכבד את ה' ממה שחננך. נבות היה קולו נאה, והיה עולה לירושלים והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו. פעם אחת לא עלה, והעידו עליו בני בליעל ונאבד מן העולם. מי גרם לו, על ידי שלא עלה לירושלים בראיה לכבד את ה' ממה שחננו.

הנה צריך האדם ללמוד מדברי המדרש, שכל אדם באשר הוא צריך לזהות מה הכח שיש לו בנפש שלו, ואת הכח הזה לכבד את ה' מהונך, ממה שנתן לך.
וכך רבי אלעזר הקפר, עמד על בן משפחתו שהתברך בקול ערב, להלל ולשבח את הקב"ה כי זה מה שקיבל יותר מאחרים, וזה מסמן אצלו את התיקון שלו ע"י שישיר ויזמר ויהלל את הקב"ה.

וכשנתבונן בנבות היזרעאלי חרדה יאחוז בכל ירא ה', ונביא דברי הנביא (מלכים א' כא, א) בקצרה וסיכום. נבות היזרעאלי היה לו כרם ליד ביתו של אחאב המלך. אחאב המלך חמד את כרמו, וביקש ממנו שיתן לו את הכרם, ותמורת הכרם ישלם לו סכום נאה ביותר או יפצה אותו בכרם אחר משובח ממה שיש לו. אך נבות היזרעאלי התנגד, באומרו שהכרם הזו הוא נחלת אבות ואין הוא רוצה לחלל את נחלת אבותיו, ולמכור אותה בעד כל סכום שבעולם. אחאב המלך בא לביתו בצער גדול, ראתה אותו אשתו איזבל המלכה ושאלה מדוע הוא בצער, ענה ואמר לה את כל מעשי נבות היזרעאלי שלא מסכים לתת לו את כרמו בעד כל סכום שבעולם. אמרה איזבל לאחאב המלך, אני אדאג שהכרם יהיה שלך ולא תצטער, תקום תאכל ותשתה ותשמח, שמע אחאב בקול אשתו וקם ושמח. הלכה איזבל וביקשה מכל עם ישראל לעלות ליום תפילה מיוחד, וביקשה מהשרים שיושיבו שני אנשי בליעל אשר מעידים שקר באחרים ליד נבות היזרעאלי, ובאמצע אותה התכנסות יקומו ויצעקו ויאמרו אנחנו שמענו את נבות מדבר סרה בהקב"ה ובמלך אחאב. וכך מיד שפטו את נבות היזרעאלי בתור מורד במלכות, הוציאוהו להורג בסקילה, ולקחו את כרמו לבית המלך.

ואמרו רבותנו הקדושים, מדוע נענש נבות היזרעאלי בעונש קשה זה, משום שהיה מקפיד לעלות כל שנה ברגלים לבית המקדש והיה קולו ערב, והיה שר ומזמר לכבוד השי"ת, ושנה אחת נמנע ממנו ונבצר ממנו ולא עלה. ועל זה שלא עלה באותה שנה, נענש למות על ידי עדי שקר ושתלקח נחלת אבותיו, וכל האסון הקשה אשר קרה אותו.

וכל זה למה, כי כח שנתן לו הקב"ה לא השלים אותו ולא תיקן אותו, לא הביא אותו למיצוי ולתיקון הנרצה שהקב"ה הביא אותו לעולם, לתקן עולם במלכות שדי ולהשלים את נפשו בכח המסויים ההוא שניתן לו.


וזוהי הייתה דרך אבותנו הקדושים אשר מור זקני הקדוש סלל אותה, וחקוקה היא בספר לזיכרון עולם, לחפש כל אדם את כוחותיו ולהוציא אותם מהכח אל הפועל, ושכל אחד יתקן עולם במלכות שדי בכוחות שנתנו לו מהשמים, ולא ישאל וילוה ויחקה אחרים, כי כל אחד הוא עולם לשעצמו. וכל אחד צריך לעשות את התיקון שלו, ולא את התיקונים של אחרים.

ועל זה אומר שלמה המלך במשלי (כב, ו) "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה", ועל דבר זה אומר רבנו הגר"א מוילנא זצוק"ל בפרושו על משלי, הכונה בזה שצריך לחנך את הנער שיעבוד את ה' על פי דרכו וטבעו שנולד בו, כי אם יכפו עליו לשנות את דרכו וטבעו, אף שבתחילה ישמע בקול אביו מחמת הפחד, אבל כשיגדל יחזור לטבעו ולהרגליו הטבעיים. וזה לשון קודשו של רבנו הגר"א זצוק"ל "חנוך לנער על פי דרכו" דרך מזלו וטבעו כן תחנכהו לעשות מצוות, ואז גם כשיזקין לא עתה ישמע לך מיראתו אותך, אבל אחר כך בעת יוסר עולך מעל צוארו יסור מזה, כי אי אפשר לו להשבר מזלו.

והביא ראיה לזה רבנו הגר"א שאין אדם מסוגל לשנות טבעו, ממה שמצאנו בגמרא (שבת קנו.) האי מאן דבמאדים יהיה גבר אשיד דמא, אמר רב אשי אי אומנא אי גנבה אי טבחה היא מוהלא פירוש, מי שנולד במזל מאדים יהיה שופך דמים, אמר רב אשי או שיהיה אומן שיודע להקיז דם לצורך רפואה, או ליסטי להרוג נפשות, או שוחט ששופך דם בעלי חיים, או מוהל ששופך דם מילה.


אם כך מצאנו, שסברת רבנו הגאון מוילנא שכשיש באדם טבע אי אפשר לשנות אותו, וגם אם משנים אותו, בסוף יחזור לסורו. ולכן צריך לפעול ולפתח את הטבע של האדם, גם אם הוא שלילי למשהו חיובי.


אך מצאנו דעה חולקת על דברי רבנו הגר"א והוא רבנו הקדוש בעל ה"נעם אלימלך" זצוק"ל (סעיף טז) וזל"ק, האדם לא נברא לעולם רק לשבר את הטבע, לכן יזרז עצמו לתקן מידותיו בשנת י"ח דווקא, כמו שאבאר כגון מי שנולד בטבע של עקשנות, ישבר את טבעו מ' יום רצופים לעשות כל דבר בזריזות. אם כך מובא בשם ה"נעם אלימלך" זצוק"ל, שכל עבודת האדם בחייו לשבר את טבעו.

וכך ידע האדם, שצריך ללמוד רק תורה שליבו חפץ בה, ומרגיש משיכה לאותה תורה. וכך אומרת הגמרא (עבודה זרה יט.) אמר רב אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ, שנאמר כי אם בתורת ה' חפצו. ומביאה שם הגמרא מעשה, לוי ורבי שמעון ברבי יתבו קמי דרבי (ישבו בפני רבי ולמדו תורה) סליק ספרה
(סיימו את למודם). לוי אמר אני רוצה ללמוד מספר משלי, רב שמעון בר רבי אמר אני רוצה לקרוא ספר תהילים. הגמרא מספרת ואומרת כפו את לוי לקרוא איתם תהילים‏ ולא לקרוא משלי, לוי התחיל לקרוא איתם תהילים. כשהגיעו לפסוק "כי אם בתורת ה" חפצו" פריש רבי ואמר, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ, אמר לוי נתת לנו רשות לעמוד.

והנה גמרא זו יסוד גדול ולימוד גדול, צריך כל אדם לחדד בנפשו שצריך האדם ללמוד מה שליבו חפץ, ומה שליבו חפץ זהו התיקון של נפשו. ולכן לוי אומר לרבי הקדוש נתת לנו מקום לעמוד, מה פירוש מקום לעמוד? לעמוד ולעלות ולהתעלות בדרך ה'.


וכך ידע האדם גם בעניני פרנסה, כל אדם צריך לעשות את פרנסתו בדברים שליבו חפץ ונטיה שליבו נוטה, ולא יעשה דברים כי אחרים עושים, כי ברגע שאדם עושה את מה שאחרים עושים או אחרים רוצים לעשות, מאבד את נפשו להיות כלי לתקן את היעוד שלו בעולם.


ולכן האדם צריך לזהות מה ליבו נוטה, ולדעת שבאמת זה מה שליבו נוטה, ומה כוחות הנפש שליבו נמשך. ואחרי שיגיע לעומק של הדברים, ילך לרבו ויתייעץ עמו, ואז יגיע לתכלית הנרצה מה תיקונו בעולם.

יהי רצון שזכות אבותנו הקדושים וזכות רבנו הגדול רבי חיים פינטו זצוק"ל, יקויים בנו "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" ו"יוסף ה' לכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם" ובע"ה קהילת קודש "שובה ישראל" יקויים בה "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה", "פרזות תשב ירושלים" ו"אור חדש על ציון תאיר".

ומבקשים אנו ממור זקני הקדוש זצוק"ל, שיהיה מליץ יושר בעד כל היהודים המסורים שהיו עמנו בימי הזעם, ועמדו איתנים גבורים בפרץ, ונלחמו על כבוד התורה ועל כבוד האבות הקדושים, והשכילו להבין ולדעת שהאמת נעדרת, ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלימה. תכתב זאת לדור אחרון, ונזכה כולנו לראש חודש אדר שהוא אדיר במרום ה', להאדיר בארץ את כבוד מלכותו יתברך.

באהבה מרובה,
ע"ה יאשיהו פינטו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments