יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרבמהוא השורש שגורם חורבן בעולם??

מהוא השורש שגורם חורבן בעולם??

לאחי ורעי ה' עליהם יחיו ונזכה לראות בקרוב ממש את דברי חז"ל ישראל נושע בה'. ובעיקר אחינו בני ישראל המצויים בימים אלו בצרה ומצור יקיים בהם הקב"ה "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך" ונשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות בקרוב ממש.

הנה בכל הימים והזמנים עולה בדעתנו השאלה, ידוע שכל מה שקרה לאבותינו בתנ"ך עובר בצורה קטנה על כל יהודי ויהודי, עשרה נסיונות כפי שהתנסה אברהם אבינו. מ"ב מסעות כמו שנסעו אבותינו במדבר וכן כל מה שעברו אבותינו בימים ההם עוברים אנו גם כן בזמן הזה. והנה החטא הראשון אשר חטא בו אדם הראשון וחוה שממנו נגרמה מיתה לעולם והוא שורש כל החורבן של העולם היה אכילת האדם מעץ הדעת.
וצריכים להבין מה הדבר הדומה המקביל לחטא אכילת עץ הדעת בדורנו אנו ובדורות שעברו, ממה צריכים להזהר שלא לעשות שהוא כעין אכילת עץ הדעת ומה צריך להקפיד ולהזהר שהוא השמירה והתיקון של עץ הדעת.
ואפשר לבאר ולומר, הנה עץ הדעת גרם לאדם לערבב את הטוב והרע יחד והתיקון והחטא של עץ הדעת טמון בימינו ובדורינו, הוא כאשר האדם יודע שדבר מסויים הוא רע ולא טוב ואומר אני לא אחטא אבל אגע בדבר, אבין את הדבר ואתעמק בדבר בלי הנאה בלי להתקלקל, רק להבין לשמוע ולדעת. למשל, לחטוא בעריות איסור חמור, האדם אומר אני לא אחטא אבל אראה אסתכל ואבין, אמלה את דעתי בעוד עניינים, בעוד מושגים, זה אכילת עץ הדעת בדור הזה.

כך גם בעניין לשון הרע, אדם יודע שבמקום מסויים רק שומעים ומדברים לשון הרע וכפירה בהקב"ה, האדם אומר אני לא אקבל את דברי הבלה אבל רק אשמע, רק אראה, רק אמלה את דעתי לדעת, זה חטא אכילת עץ הדעת בדור הזה. ומי שרוצה לתקן חטא זה יתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, כל מקום שיודע האדם שיש בו כפירה, לשון הרע או כל דבר רע תתרחק ממנו, אל תהיה חלק ממנו, אל תיגע בו כי כל נגיעה בו זה נזק וקלקול כמו נגיעת חוה בעץ הדעת ומשם ההדרדרות לא לשמוע לדבר ה' ומי ששומר נפשו מתקן חטא זה ומביא גאולה לעולם.

וכשנתעמק בעניין זה על יוסף הצדיק: "ויבוא הביתה לעשות מלאכתו", תנא אחד אומר לעשות מלאכתו ממש ואחר אומר לחטוא עם אשת פוטיפר. ואמרו חז"ל י"ב שבטים היו צריכים להוליד ליוסף, אבל כשהיה בבית אשת פוטיפר יצא ממנו עשר טיפות מבין צפורניו ולכן איבד עשרה שבטים ורק ב' שבטים נולדו ממנו מנשה ואפרים. וצריך להבין מה הלשון יצאו מבין צפורניו, היה צריך לומר מבין אצבעותיו. מה הלשון מבין ציפורניו?. אלא מבין הצפורנים זה יציאה של אורות עליונים למבינים בדברי חן. ויוסף הצדיק חטאו היה שידע שאשת פוטיפר רוצה להחטיאו, מדוע אתה יוסף הולך לבית פוטיפר?, אלא יוסף רצה לראות הדברים, להרגיש את הדברים פה היה כעין חטא אדם הראשון מעץ הדעת, לדעת, להבין, להרגיש, זה היה חטאו של יוסף ועל זה נענש שנמנע ממנו עוד עשרה שבטים.

ולכן ביותר בימים אלו ימים אשר מרגישים את מידת הדין מתוחה על העולם ועל אחינו בני ישראל, צריכים ביותר להקפיד על טהרת הנפש, על תמימות, על אמונת חכמים גדולה אשר היא יסוד לתורתנו הקדושה והיצר בזמן הזה נלחם בכל כח לערער אמונת חכמים והתמימות וכמה שנחזק ונתחזק מקרבים אנו את הגאולה השלמה.
ישועה והצלחה מרובה.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments