יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeמאמריםכוחה של עין הרע

כוחה של עין הרע

והסיר ה' ממך כל חולי

 חולאים רבים קיימים בעולם, להם שמות למכביר, ולוואי שבסייעתא דשמיא לעולם לא נזדקק להתוודע אליהם. כל חולי משתייך לקטגוריה מסוימת, ונקרא על שמה. כאשר הפסוק אומר "והסיר ה' ממך כל חולי", מונחת כאן ברכה מיוחדת על הסרת כל החולאים, על כל מיניהם וסוגיהם.

 במסכת בבא מציעא (קז עמוד ב) דרש רב, על פסוק זה ואמר:

"והסיר ה' ממך כל חולי – זו העין". ופירש רש"י: "דבר שכל החולאים תלויים בו; וזו העין – עין הרע"!

 מדוע דווקא האמורא רב הוא שלמד לימוד זה בביאור הפסוק? מבארת הגמרא:

"רב לטעמיה, דרב סליק לבי קברי, עבד מאי דעבד. אמר: תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ".

 כלומר, רב היה מגיע לבית הקברות, עשה מה שעשה על מנת לדעת מה הייתה סיבת מותם של שוכני המקום, לאחר מכן קבע ואמר: מתוך מאה אנשים המסתלקים מן העולם, תשעים ותשעה מן העולם מתים מחמת עין הרע, ורק אחד בלבד מת כדרכו של עולם, ללא עין הרע.

 הדברים חודרי לב! רב שבגדלותו ובחכמתו המיוחדת היה יודע ללחוש על הקברות ולהבין על כל קבר וקבר באיזו מיתה מת, אם מת בזמנו, אם מת בעין הרע – מצא כי מתוך מאה קברים, תשעים ותשעה מתו בעין הרע, ורק אחד מת בזמנו בדרך כל הארץ.

 כיצד ידע רב מהי סיבת מותם של שוכני בית העלמין? בכך נחלקו רבותינו הראשונים. יש שפירשו כי היה הדבר בעזרת לחש, ואחרים ביארו כי רב נטע אילנות על הקברים והשביעם שלא ישרישו ולא יוציאו פרח, אלא אלו שמתו כדרך כל הארץ ולא מעין הרע. בספר הערוך (ערך עבד) פירש, שרב היה עושה שאילת חלום וכך היה יודע מדוע מת כל אחד שנטמן בבית הקברות. כך או כך, הרי לנו שסכנה גדולה יש בה בעין הרע.

 דברים אלו נזכרים גם בתלמוד ירושלמי (מסכת שבת דף עה עמוד ב), על הדין כי מותר "ללחוש על עין הרע בשבת". ומדוע? מבארת הגמרא: "רב ורבי חייא רבה תריהון אמרין (האמורא רב והאמורא רבי חייא רבה שניהם אמרו) תשעים ותשעה מתים בעין ואחד בידי שמים". הוי אומר, כוחה של עין הרע כה גדול הוא, עד כי רוב רובם של המתים, מתים מן העין!

 יש לבאר את דברי חז"ל אלו. הרי כאשר אנו מתבוננים במעט אחר סיבות המיתות של בני האדם, אנו מוצאים כי הן היו בהקשרים שונים של חולאים ומחלות. וכיצד הן מתקשרות לעין?

 אלא יש לפרש ולומר, כי העין היא השורש לכל המחלות, והיא הנותנת פתח למחלה להיכנס באדם ולהזיקו רחמנא ליצלן.

 זו היא בדיוק הנקודה אותה מבאר לנו רש"י ברמיזת דבריו, מהם נגלה לנו ביאור זה (בבא בתרא קז עמוד ב): "כל חלי – דבר שכל החלאים תלוין בו, וזו העין – עין רעה". הוי אומר, השורש של כל אותם מחלות ומדווים רעים – נובע מ"עין הרע" שקדמה להן. ה"עין הרע" היא זו שאיפשרה, למרבה הצער, את פגיעתן של אותן מחלות.

 ה' ישמרנו ויצילנו מכל רע!

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments