יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeמאמריםייסורים של אהבה

ייסורים של אהבה

לכל בני קהלות הקודש שובה ישראל, כולם אהובים כולם חביבים, ברכת ה' עליכם תמיד.

בפרשת השבוע, פרשת בחוקותי, מזכירה התורה ענין גדול שצריך לימוד והעמקה, והוא, ענין היסורים שבאים לאדם. יש יסורים שהם עונש וכפרה על חטאים, ויש ייסורים של קרבת ה', שבאים כדי לזכך את חומריתו של האדם.

הגמרא מספרת על רבי אליעזר ברבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, שבעקבות מעשה שאירע, קיבל על עצמו ייסורים. בלילה היו מניחים תחתיו שישים סדינים, ובבוקר כולם היו ספוגים ומלאים בדם ומוגלה. כשהגיע הערב היה אומר לייסורים, אחיי ורעיי, בואו! ובבוקר היה אומר להם: לכו כעת ממני מפני ביטול תורה. ייסורים שאדם יכול לשלוט בהם, ייסורים שאינם מבטלים את האדם מעבודת ה' שלו, הם יסורים של אהבה, שמקרבים את האדם לבוראו, ומעלים את המתייסר דרגה למעלה מדרגה.

אמרו חז"ל במסכת ברכות, על הזיקין ועל הזוועות ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים, אומר, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. מה הן זוועות? אמר רבי קטינא, רעידות אדמה. היה רבי קטינא הולך בדרך וכשהגיע על פתחו של בעל אוב אחד, געשה ורעשה הארץ. אמר, כלום יודע המעלה באוב, רעידת אדמה זו מה טיבה? נהם בעל האוב מתוך ביתו, קטינא, קטינא! ולמה לא אדע? בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, וזו היא רעידת אדמה. רגילים אנו להקשות, הלא רעידות אדמה היו בעולם מאז ומקדם, וגם קודם חורבן בית המקדש, ואם כן מדוע הייתה הארץ רועשת וגועשת, הרי הבית עדיין לא חרב?

אלא אמרו חז"ל, אם רואה אדם שייסורין באין עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר: "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'". פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, שנאמר "אשרי הגבר אשר תייסרנו י"ה ומתורתך תלמדנו". ואם תלה ולא מצא, בידוע שייסורין של אהבה הם, שנאמר: "כי את אשר יאהב ה' יוכיח". למדנו מדברי חז"ל שישנם שני סוגי ייסורים. ייסורים של כפרת עוונות, שעליהם נאמר שיפשפש במעשיו, וייסורים של אהבה, הנובעים מקרבת ה'. קודם חורבן בית המקדש, לא היו לעם ישראל ייסורים של כפרת עוונות, שהרי אמרו חז"ל במדרש, מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו עוון. כיצד? תמיד של שחר מכפר על עבירות שבלילה, ושל בין הערבים מכפר על עבירות שנעשו ביום, שנאמר: "צדק ילין בה". אך היו להם ייסורים של אהבה, ייסורים שהם בבחינת "את אשר יאהב ה' יוכיח", וכדברי הגמרא בברכות, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדכאו ביסורין. ועל צערם זה של ישראל היה הקב"ה מוריד דמעות לים הגדול והארץ הייתה רועדת.

יש דברים רבים בחיים שלא קונים אותם אלא בייסורים. צריך כל אדם לדעת, שלפני כל מעלה ברוחניות שזוכים לה, יש יסורים שקודם לקנין אותה המעלה. וכן אמר רבי שמעון בן יוחאי, שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורין. ואלו הן? תורה וארץ ישראל והעולם הבא.

עומדים אנו בימים שהם ערב ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו, וידוע בגמרא שיש שני תקופות בחייו של רשב"י, התקופה שקודם שנכנס למערה, והתקופה שאחריה. את עיקר מעלתו וזכותו, קנה רבי שמעון בר יוחאי בגלל הצער והיסורים שעבר במערה יחד עם רבי אלעזר בנו, אילולי הייסורים לא היה זוכה ומגיע לפסגת רום המעלה שזכה לה. וכאשר אדם קונה קנין שהיסורים קדמו לו, יש בקנין זה נצחיות וכח גדול. וכן אמר הקב"ה לבני ישראל במצרים, ואראך מתבוססת בדמיך, ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי. כאשר אדם מתבוסס בדמו, ויודע הוא להעריך נכונה את מטרת היסורים, הרי שיסורים אלו הם מקנים לו את כח החיים, ובזכותם יכול הוא להגיע אל מיצוי כוחות נפשו ולהתדבק ביתר עוז ואמונה בה' ובתורתו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments