יום שישי, יוני 21, 2024
Homeדבר הרביומא דהילולא הרי"ף דעין יעקב

יומא דהילולא הרי"ף דעין יעקב

לזכר עולם יהיה צדיק.
יומא דהילולא של מו"ר זקננו הקדוש רבנו יאשיהו פינטו זצוק"ל הרב המוסמך שעקר וביטל עבודה זרה מן העולם.

והנה קשה לנו מה עומק דברי רבותנו "לזכר עולם יהיה צדיק". ואפשר לבאר ולומר, הנה הגמרא במסכת זבחים (ס"ב) מספרת ואומרת: כאשר באו בני הגולה לארץ הקודש וביקשו לבנות את בית המקדש, חכמים ידעו מהקדושה איפה בית המקדש, אך היכן לבנות את המזבח בדיוק במקום הקודם לא ידעו, אמר רבי אלעזר ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו. רבי יצחק נפחא אמר אפרו של יצחק ראו שמונח אותו באותו מקום. ע"כ.
וקשה, הרי יצחק אבינו לא נשרף ואיך ראו אפרו? אלא הרגישו קדושתו וכח מסירות הנפש של יצחק במקום ההוא, ואז ידעו היכן לבנות את המזבח ואיפה המקום המיוחד לכפרת עוונות. הנה רואים פה שמקום שהצדיק מסר נפש בו ונתן מכוחו, באותו מקום נהיה כח רוחני חזק אשר נשאר לדורי דורות.

והנה הכח של הסבא הגדול רבנו יאשיהו הרי"ף דעין יעקב צבור ומונח בכל מקום ומקום אשר תורתו ויסודותיו הרוחניים עומדים ונמצאים, ובכל מקום אשר מזכירים את שמו מתעורר במקום ההוא כוחו הנשגב והנורא.
והנה לדורי דורות נשאר הכח של יום פטירת הצדיק וידוע שישנם דברים קשים שאין בכח הצדיק בחייו לתקן, ורק ביום מיתתו של הצדיק יש בכוחו לתקן ולהביא דברים אלו לידי סיום. כפי שמצאנו באברהם אבינו ע"ה שביום מותו מת גם נמרוד, וידוע שנמרוד היה בדורו הקליפה הקשה ביותר ושורש כל הרע ונלחם באברהם אבינו ראש כל המאמינים.
וכך גם מצאנו בשמשון הגיבור שברגע לפני מותו אמר "תמות נפשי עם פלישתים" (שופטים ט"ז-ל') ונאמר שם אחרי מותו של שמשון "ויהי המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו".
והגמרא במסכת חולין (ז') אומרת: אמר רבי תמא בר חנינא, גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם שנאמר (מלכים ב'-י"ג), "ויהי הם קוברים איש והנה ראו את הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע וילך וייגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על רגליו" ע"כ. והנה במיתת הצדיקים כוחם רב, ולכן יעקב אבינו השאיר את התוכחה לבניו, וכן משה רבנו עד לפני מותם כי אז הכח גדול ביותר.


וכך מצאנו בגמרא במסכת מועד קטן (כ"ח) אמר רב אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה  (השבת זה פרשת פרה). לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת.


וכן שם (מועד קטן) הגמרא אומרת: אמר רבי חייא בר אבא בא' בניסן מתו בני אהרון ולמה מזכירים מיתתן ביום הכיפורים. מלמד שכשם שיום הכיפורים מכפר, כך מיתתן של צדיקים מכפרת, ומניין שיום הכיפורים מכפר שנאמר (ויקרא ט"ז): "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם "ומנין שמיתתן של צדיקים מכפרת (שמואל ב'-כ"א), "ויקברו את עצמות שאול" וכתיב "ויעתר אלוקים לארץ אחרי כן" ע"כ.

וזה הסוד, כשיש קטרוג ודינים על הארץ הקב"ה לוקח את הצדיק לכפרת הדור כפרה אדומה.

וידוע שכל תקופה וכל פרק של זמן בעולם, התיקון שלו הוא תיקון שונה ואחר כך כל צדיק אשר הלך מן העולם כקרבן וכטהרה של פרה אדומה,  תיקן עניין מסויים ומיתק מן העולם עניין אחר.

נדב ואביהוא ביקשו להביא סוג של תיקון אחר לעולם, שבכל שעה וכל זמן שירצה האדם קירבה ודבקות בהקב"ה ברמה הגבוהה ביותר, יוכל להשיג דבר זה בלי הכנה מיוחדת, שיהיה נגישות וקירבה בלי שום מניעה ובלי שום מחיצה. וזה "בקרבתם לפני ה", אך הם זירזו את המאוחר ועירבו את הזמנים ולכן מתו, וזה "ויהי ביום השמיני", שרצו להמשיך את השמיני שזה מספר מעל הטבע. וזה מה שאומר רבנו האר"י הקדוש (לקוטי תורה תהילים קי"ח). "אנא ה' הושיעה נא",   אנא: א-ליהו, נ-דב, א-ביהוא, שהם הגיעו לדרגה גבוהה של הורדת כל המחיצות והמסכים בעולם. 


הנה ביום זה של הילולא של מו"ר זקננו רבנו יאשיהו פינטו זצוק"ל נחזק נפשנו ביסוד מהיסודות החשובים ביותר בעניין התפילה, שידע האדם שתפילתו תהיה בהכנעה ולא יעמוד וידרוש מהקב"ה את מבוקשו כאדם אשר חייבים לו דבר ועומד לדרוש את שלו, אלא בהכנעה גמורה ובלב נשבר ונדכא.
וכך מובא במשנה בברכות (כ"ח), אמר רבי אליעזר העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים. ומובא בגמרא ברכות (כ"ט) מאי קבע אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא כל שתפילתו דומה עליו כמשוי, ורבנן אמרי כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים. וכך מובא בשולחן ערוך (או"ח צ"ח-ס"ג) יתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח ובנחת, ושלא תראה עליו כמשאוי ומבקש ליפטר ממנה. ומובא במשנה ברורה (ס"ה-ח') שיאמרה בנחת בלשון תחנונים כמי שמבקש רחמים על עצמו ע"כ. וכך הגמרא בברכות (כ') אומרת שהכל חייבים בתפילה דרחמי נינהו התפילה זה רחמים.


וכך מצאנו אצל רבנן של כל ישראל משה רבנו מובא במדרש (דברים רבה ד'-א') כשחפץ משה להיכנס לארץ ישראל ביקש בתחנונים מאוצר מתנות חינם אמר רבי יוחנן עשרה לשונות נקראת תפילה ואלו הן: שוועה, צעקה, נאקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול ותחנונים, ומכולם לא התפלל משה אלא בלשון תחנונים, אמר רבי יוחנן מכאן אתה למד שאין לבריה כלום אצל בוראו שהרי משה רבנן של כל הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים.


וביותר בימים אלו, בלב נשבר ובתחנונים ובהכנעת הלב נתפלל לאבינו שבשמים בזכות אבותינו הקדושים שיושיע וירחם וזכות רבנו יאשיהו פינטו זצוק"ל נראה ישועה גדולה בקרוב ממש.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments