יום שני, יוני 24, 2024

חסרונות

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, אל רחום וחנון ארך אפים ורב
‎חסד ואמת, שתעורר רחמיך וחסדיך הגדולים עלינו ותזכנו ברחמיך הרבים להאמין
‎ולהתקרב לצדיקים אמתיים שבדורנו אשר בהם בחרת, להחיות את עמך בית ישראל
‎על ידם, כי מהם תוצאות חיים לנו ולכל ישראל.

 
‎ובכן עזרני יהוה שנזכה להמשיך מהם רוח חיים למלאת כל מחסורנו, ותשמע קול
‎אנחותינו תמיד, ויהיה לנו כח להמשיך על ידי אנחותינו רוח חיים רוח טובה
‎מהצדיקי אמת להשלים כל החסרונות שחסר לנו, הן בגוף הן בנפש הן בממון,
‎בגשמי וברוחני, כלם יתמלאו וישלמו לטובה, כי עמך מקור חיים ואתה משפיע
‎רוח חיים לכל חי ולכל דבר שבעולם על ידי צדיקיך האמתיים הדבקים בתורתך
‎הקדושה תמיד, אשר היא חיינו וארך ימינו. על כן חמל על עמך ישראל, ותגלה
‎לנו צדיקיך האמתיים, ותזכנו להמשיך מהם רוח החיים, עד שיהיה לנו כח על
‎ידי אנחותינו לבד שאנו מאנחים על מה שחסר לנו, שיהיה נשלם החסרון תכף.
‎ותמלא כל משאלות לבנו לטובה. וכל העוונות והחטאים והפשעים שחטאנו לפניך,
‎אשר על ידם סלקנו והרחקנו הרוח חיים ועל ידם באו לנו כל החסרונות שחסר
‎לנו, על כלם תמחל ותסלח ברחמיך הרבים על ידי צדיקי הדור האמתיים אשר רוח
‎אלהים בקרבם, אשר על ידם אתה מתרצה ומתפיס לישראל ברחמים, ועל ידם אתה
‎מכפר ומוחל לעוונותינו בכל דור ודור, כמו שכתוב: "ואיש חכם יכפרנה".
‎ותבטל ותשבר ותכניע כל אויבינו, וכל הקמים עלינו לרעה, מהרה הפר עצתם
‎וקלקל מחשבתם:

 
‎יהוה אלהים, אתה ידעת שפלותנו וחלישותינו בעת הזאת, אשר ירדנו מטה מטה.
‎"כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב". כי סר כחנו. ובכל יום ויום מתגברים עלינו
‎מאד מאד על כל אחד ואחד לרחקנו מעבודתיך באמת, חס ושלום, ולגרשנו מן
‎החיים האמתיים, חלילה. ולא די לנו בצרותינו ודחקנו ועמלנו שיש לנו
‎מעצמנו, מה שתאוות הגוף ומדותיו הרעים מתגברים עלינו בכל יום ובכל שעה,
‎עד אשר "כשל כח הסבל", כי בעוונותינו לא השתדלנו לגרש האורח מקרבנו עד
‎אשר נעשה, חס ושלום, כאלו הוא בעל הבית. עד אשר תש כחנו ומטה ידנו מאד,
‎ולא די לנו בכל זה, כי אם עוד רבים קמים עלינו, רבים מאד. יהוה מה רבו
‎צרינו, כאשר לפניך נגלה הכל, כמה וכמה מיני שונאים ומקטרגים שעומדים
‎עלינו בכל עת, הן למעלה הן למטה, אשר הגדילו עלינו בפיהם, ויאריכו עלינו
‎לשונם, פצו עלינו פיהם אמרו בלענו, כי חפצים לבלענו חנם, חס ושלום.

 
‎מרא דעלמא כלא, רחמן אמתי, מלא רחמים רבים וחסדים עצומים, אתה ידעת מי
‎ומי עומדים עלינו בכל יום ובכל שעה. "למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע
‎צדיק ממנו". יהמו נא רחמיך עלינו, ויגלו רחמיך על מדותיך, כי אתה יודע
‎שאין בנו כח לעמד נגד אחד משונאינו שיש לנו בגשמיות וברוחניות, אף כי נגד
‎כלם. ולמה לא תרחם על תולעת נמאס, נרפס ונדוש מאד כמונו היום, ואיך יוכלו
‎חלושי כח כמונו לעמד בפי אריות.

 
‎בוחן לבות וכליות, יודע תעלומות, יהוה אלהים, אתה ידעת כי כל כונתי רצויה
‎לשמך באמת. ואם אמנם מעשי אינם עולים יפה, ופעלותי סותרים את דברי, ואיני
‎זוכה לרחם על עצמי למלאת משאלות לבי להיות כרצונך הטוב באמת, אשר בזה לבד
‎חפצתי, הן על כל אלה גברו רחמיך וחסדיך, ומחשבה הטובה אתה מצרף למעשה, כי
‎אתה ידעת את לבבי, אשר זה כמה אני כוסף ומשתוקק ומקוה ומיחל בכל עת ובכל
‎שעה לזכות לישועתך באמת, שתעזרני לכנס בעבודתך באמת. ולמה תתענו יהוה
‎מדרכיך, ולמה תתן כח להעומדים עלינו הרוצים להסתיר האמת, ולהגביר השקר,
‎חלילה, כי אין בנו כח לעמד כנגדם, כי אם עליך לבד אנו נשענים ולישועתך
‎אנו מצפים ומקוים:

 
‎ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתעזרנו ברחמיך הרבים
‎להנצל מכל שונאינו ורודפינו הקמים עלינו בכל יום בגשמיות וברוחניות, ותתן
‎לנו כח ורוח חיים דקדשה להתגבר עליהם להכניעם ולהשפילם עד עפר. ותסיר מהם
‎הרוח חיים שהם מקבלים מהסטרא אחרא מהרב דקלפה לבל יהיה להם שום כח להתגבר
‎עלינו ותצילנו מפיהם, ותושע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון.

 
‎אנא יהוה, עזרני ברחמיך הרבים לזכות להתפלל לפניך בכל לב באמת ובאמונה
‎שלמה, שתהא תפלתנו זכה ונכונה ומסדרת כראוי ובכונה שלמה באמת. שתהיה
‎מחשבתי קשורה בדבורי התפלה, שאזכה לכון היטב בדבורי התפלה. ואזכה לשפך
‎כמים לבי נוכח פניך יהוה בתפלתי.

 
‎ותהיה בעזרי שאוכל לפרש שיחתי לפניך תמיד, ואת כל אשר עם לבבי אשיחה
‎לפניך. כי אתה ידעת כי צרכי המה מרבים מאד, כי צרות לבבי הרחיבו מאד
‎ודעתי קצרה לבאר ולפרש לפניך את צרכי בקשותי המרבים. על כן חוס וחמל נא
‎על נפשי האמללה, ועזרני שאוכל לדבר את כל אשר עם לבבי לפניך, ותשלח בפי
‎דבורים כשרים דבורי חן ותחנונים, באפן שאוכל לעורר רחמיך שתקבל תפלתי
‎לפניך ברחמים, ותעלה תפלתי לפניך למעלה למעלה. ויהיה לנו כח על~ידי
‎תפלותינו לעורר את העדן העליון לפתח שם התעוררות שפע רחמים ודעת עליון,
‎עד שיהיה נמשך עלינו הנהר היוצא משם להשקות את הגן דא אוריתא אשר שם שרש
‎נשמותינו. ועל~ידי~זה ירבו ויגדלו ויצמחו נשמותינו הגדלים שם בגן הזה.
‎ועל~ידי~זה יהיה נפתח לנו שבילי השכל האמת, ונזכה לחכמה בינה ודעת, ויהיה
‎לנו כח לעסק בתורתך באמת. ותעזרנו ברחמיך לברר דיני התורה באמת, לזכות
‎להלכה ברורה. ונזכה ללמד ספרי הפוסקים. ותשפיע לנו חכמה בינה ודעת אמתי,
‎שיהיה לנו כח לברר פסקי ההלכה באמת, לברר המתר מן האסור, הטהור מן הטמא,
‎הכשר מן הפסול, למען יהיה לנו כח על ידי זה לתקן ולברר כל הפגמים שפגמנו
‎בכל העולמות על ידי חטאינו ופשעינו המרבים מאד, אשר על ידם נתערב הטוב
‎והרע בכל העולמות ופגמנו הרבה מאד.

 
‎על כן תעזרנו ברחמיך לזכות לתפלה באמת, אשר על ידי זה נזכה שיפתח לנו אור
‎השכל האמת באפן שנזכה לברר פסק ההלכה על מכונו באמת. ועל ידי זה יהיה לנו
‎כח לברר הטוב מן הרע בכל העולמות שפגמנו בהם בחטאינו, הן בגלגול זה והן
‎בגלגול אחר. ותמלא כל משאלות לבנו לטובה, ונזכה להוציא מכח אל הפעל, את
‎כל צרכי בקשתנו.

 
‎ובכן תעזרנו ברחמיך, שנזכה על ידי למוד ההלכות לברר ולזכך ולתקן כל הארבע
‎יסודות שבגופנו, להכניע ולשבר כל המדות רעות וכל התאוות רעות הבאים מהם.
‎ולברר הטוב שבהם לזכות לכל המדות טובות באמת, באפן שיתבררו ויזדככו כל
‎הארבע יסודות ויהיה רק כלו טוב בלי שום אחיזת הרע כלל, עד שיהיו נכללים
‎כל הארבע יסודות בארבע אותיות שמך המיחד, אשר משם הוא שרשם למעלה בקדשה:

 
‎אנא יהוה, רחם עלינו ברחמיך, להגיע לכל מה שבקשנו מלפניך. אם אמנם ידענו
‎כמה אנו רחוקים עתה מנקדה אחת מכל מה שבקשנו, עם כל זה אין מעצור ליהוה
‎להושיע, וממך לא יפלא כל דבר ועמך הישועה לעזרנו ולחזקנו להגיע לכל מה
‎שבקשנו מלפניך. עשה עמנו למען שמך, ולמען הצדיקים האמתיים אשר זכו להגיע
‎לכל אלה ויותר מזה, ותמשיך עלינו כח וגבורה מהם ברחמיך, לחיותינו ולאמצנו
‎לזכות אותנו לבוא גם כן לכל אלה, ולזכות בכח הצדיק האמת להתגבר על כל
‎השונאים המתנגדים על האמת. ותשבר ותכניע את כל הצנורות של הרשעים, שהם
‎המדות רעות שהתגברו עליהם, ועל ידי זה תשפיל הרשעים עדי ארץ, ולא יהיה
‎להם שום כח להתגבר עלינו, חס ושלום, "ולא תעשינה ידיהם תושיה. יבשו
‎ויבהלו מאד כל אויבי ישובו יבשו רגע":

 
‎ותעזרנו לקים מצות ציצית כתקונה בשלמות, בכל פרטיה ודקדוקיה ותרי"ג מצוות
‎התלויים בה, ובכונה שלמה כראוי, ובלב טוב ובשמחה גדולה, באפן שנזכה
‎להמשיך הרוח חיים דקדשה על ידי מצות ציצית. למלאת כל החסרונות שחסר לנו
‎בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש. ותאחז בכנפות הארץ ותנער רשעים ממנה,
‎ותשבר ותמגר ותכניע ותשפיל את איש צר ואויב הוא עשו איש שעיר, ותוציא
‎בלעו מפיו.

 
‎חומל דלים שומע אנקת אביונים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח, רחם עלי
‎והוציאני מבין שני הרשעים הקמים עלינו לבלענו חנם, חס ושלום. "אל תבלעני
‎מצולה ואל תאטר עלי באר פיה". וכשם שענית ליונה במעי הדגה, כן תענני
‎ברחמיך הרבים להוציאני מבין שני הכפירים, כאשר הבטחת לנו. כמו שכתוב:
‎"אמר אדני מבשן אשיב, אשיב ממצלות ים". ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, מבין
‎שני אריות הבטיחנו השם יתברך להשיבנו מהם.

 
‎אבינו אב הרחמן. חמל עלינו בעת צרה הזאת, חוס וחמל על נרדף כמוני, על
‎ממשך וממרט כמוני, על נאנח ונדכה כמוני, על מרחק ומגרש ממך כמוני. "אל
‎תתן לחית נפש תורך חית ענייך אל תשכח לנצח". מחיה מתים ברחמים רבים החינו
‎וקימנו באור פניך, ותן לנו כח להמשיך הרוח חיים דקדשה על ידי אנחותינו
‎למלאת כל משאלות לבנו לטובה, שנזכה לעשות רצונך תמיד כל ימי חיינו, ונזכה
‎להיות סור מרע באמת, ולעשות הטוב בעיניך תמיד, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך
‎בית ישראל מעתה ועד עולם, אמן סלה:

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments