יום שלישי, יולי 23, 2024
Homeדבר הרבחודש אלול

חודש אלול

דבר תורה לחודש אלול מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א – יראת ה' ואהבת ה' מעלות את התורה והתפילות
הגמרא (פסחים לד) אומרת לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש, ששם היו זורקין פסולי חטאת העוף.
ואפשר לבאר ולומר, מובא בתיקוני זוהר (תיקון י, כח) (תרגום) תורה בלא יראה ואהבה, אינה פורחת למעלה. (ועוד שם) תורה ומצות בלא יראה ואהבה, אינה יכולה לעלות ולעמוד לפני ה'.

על פי דברים קדושים אלו, מובא ברבותינו זצוק"ל שגם בשמים יש לול קטן בין כבש למזבח, שבו מחזיקים את פסולי המקודשים דהיינו התפילות שהתפלל האדם בלא אהבה ויראה, שאינן יכולות לעלות לפני הקב"ה, וצריך לתקנן בתשובה להשלים למפרע את אהבת ה' ויראת ה' הרומזת באות "א", ועל ידי זה מצרפים את האות "א" עם אותיות לול, ונעשה מזה צרוף "א"לול.

והנה ימים אלו אלול, דרשו על חודש זה דורשי רשומות מובא בבני יששכר (אלול מאמר א, אות טו) "א"ני "ל"דודי "ו"דודי "ל"י שאז השם יתברך פותח יד לקבלנו בתשובה, ונפשות ישראל עורגות לו וינהו אחרי ה'… סופי תיבות של ד' תיבות הללו המה ד' יודין בגמטריא ארבעים, מרמזין לארבעים יום שהיה משה בהר לקבל לוחות אחרונות מן ראש חודש אלול עד יום הכפורים, והמה עד היום ימי הרצון.

ובהמשך ממשיך הבני יששכר ואומר, כי עניין ארבעים ימי התשובה הם בבחינת מקוה טהרה לישראל, כי כמו שיש במקוה ארבעים סאה המעלים‏ את האדם מטומאה לטהרה, כך ארבעים ימי התשובה מעלים את האדם מטומאת עוונותיו לטהרה.

ומוסיף ומבאר על פי הידוע, כי ארבעים סאה של מקוה הם תתק"ס לוגין, כי כל סאה היא ששה קבין וכל קב הוא ד' לוגין, נמצא שבכל סאה יש כ"ד לוגין ובארבעים סאה יש תתק"ס לוגין.

והנה מובא בירושלמי (תרומות פי. ה"ה) כי בריה בטלה בתתק"ס. והנה בכל הארבעים יום מ-א' אלול עד ערב יום הכפורים ישנם תתק"ס שעות, וזה כמקוה לטהר את עם ישראל ואז נהיה כבריאה חדשה.

ועל זה אומרת המשנה (יומא ח, ט) אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים שנאמר (יחזקאל לו, כה) "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתי אתכם" ואומר (ירמיה יז, יג) "מקוה ישראל ה'" מה המקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל.

וזה הארבעים יום של התשובה, שהם כמקווה לטהר את נפשותינו בכל הימים הקדושים והמסוגלים האלו, ועל היום האחרון של הארבעים (ויקרא טז, ל) "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם לפני ה' תטהרו" ע"כ.


והנה רבותינו השוו בין הלול ששם היו זורקין פסולי חטאת העוף, לתפילות הפסולות שלא פרחו למעלה מפאת חיסרון היראה והאהבה. ועל פי המבואר בספרים הקדושים כי שתי המדות יראה ואהבה הן בבחינת "תרין גדפין", שתי כנפיים המעלות את התורה המצוות והתפילה למעלה.

ודקדקו זו מלשון תיקוני הזוהר הנ"ל כי תורה בלי דחילו ורחימו "לא פרחת לעילא", כלומר שאינה פורחת למעלה כמו עוף שאינו יכול לפרוח בלי כנפיים. והרב בעל התניא זצוק"ל בליקוטי אמרים (פרק מ), ובזה יובן היטב הא דדחילו ורחימו נקראים גדפון דרך משל, כדכתיב (ישעיה ו, ב) "ובשתיים יעופף" כי כמו שכנפי העוף אינם עיקר העוף, ואין חוותו תלוי בהם כלל, כדתנן (חולין נו) ניטלו אגפיה כשרה, והעיקר הוא ראשו וגופו לפריחא בהון.

וכך דרך מכל התורה והמצוות הן עיקר היחוד העליון, על ידי גילוי רצון העליון המתגלה על ידיהן, והדחילו ורחימו הם מעלים איתם למקום שיתגלה בו הרצון, אור אין סוף ברוך הוא.

ולכן בימים אלו יחזק בליבו אהבת ה' ויראת ה', והם הכח להעלות כל התפילות אשר היו בלול, וידועים דברי רבותינו שאין תפילה חוזרת ריקם, וכך כל התפילות יעלו ועולות לפני הקב"ה בחודש "א"לול, והשפע והברכה וכל משאלות לבנו לטובה יורדים וירדו מן השמים.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments