יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבחג הסוכות - יומא דהילולא של רבי אליעזר פאפו

חג הסוכות – יומא דהילולא של רבי אליעזר פאפו

דבר תורה שכבוד הרב מסר – לפני שנה

ימים אלו ימים קדושים ביותר וכל השפע והברכה וכל משאלת לב אפשריים אפשר להשיג בימים קדושים אלו.

דורשי רשומות דרשו שמשמחה בימים אלו אפשר לזכות לבנים זכרים גדולים בתורה וביראת שמים הרה"ק רב מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל דרש ואמר שמכח ימים אלה כאשר אדם שרוי בשמחה אפשר לזכות לפרנסה מרובה ביותר וכן רבו הסגולות של הימים הקדושים הללו וככל שאדם מתדבק באושפיזין של אותו היום מעלתו רמה ויכול להשיג את ההשגות ואת הבחינות שהיו באותו אושפיזין של אותו היום.

 והנה בימים אלו יומא דהילולה של רבנו הקדוש רבי אליעזר פאפו זצוק"ל אשר לאורו אנו הולכים בקהילת קודש שובה ישראל וחזקה שהרבה מהישועות אשר קרו וקורים בקהילתנו הקדושה מכוחו. ואנו באופן אישי ראינו ניסים ונפלאות אשר הם בגדר שינוי סדרי מעשה בראשית מכוחו הגדול של אותו צדיק. וככל שמתדבקים בתורתו ובפשטותו ובהנהגותיו זוכים להרגיש מרגוע בנפש וקבלה והבנה של כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד.

והנה ערב הילולתו חשבנו בדעתנו לחזק ולהתחזק, רבנו בעל הפלא יועץ אומר שהוא היה מקפיד בכל שנה לפני תפילת כל נדרי לחזק את כל בני קהילתו בדבר אחד, שימחלו בלב לכל מי שגזל מחברו ממון או כל דבר אחר, משום שמי שיש בידו גזל אין תפילתו מתקבלת בשמים. והנה כמה תפילות אדם מתחנן ומתפלל להקב"ה ולא נושע ומי יודע איזה אבק גזל או גזל יש ביד האדם ולכן כאשר מוחל האדם לכולם נכנס גם בלב בעלי החוב שלו למחול לו. לכן נשתדל לחזק בנפשנו להקפיד בענייני ממון וידוע השאלה הראשונה כאשר אדם עולה לשמים שואלים אותו בבית דין של מעלה האם נשאת ונתת באמונה ולאחר מכן האם עסקת בתורה, השאלה הראשונה איך נהג האדם בענייני ממון, האם כל דרכיו היו דרכים ישרות.

וידוע מעשה שמביא רבנו בספרו עורות אילים על יהודי אשר היה לו כמה סוסים אך סוס אחד שהיה נראה חלש ותשוש היה עובד ועושה מלאכה של כמה סוסים יחד, יום אחד בא קונה לקנות ממנו סוס וכאשר ראה את הסוס הקטן והחלוש עושה מלאכה כל כך גדולה ביקש לקנות ממנו את הסוס הזה, נכנסו הקונה והמוכר למשרדו של המוכר ובעל הבית היה מעיין ומסתכל בניירותיו ומסמכיו ופתאום נפל לידו שטר חוב שאדם היה חייב לו לפני שנים רבות והאדם הזה נפטר מן העולם ולא שילם לו, אמר בעל הבית: אני מתייאש מאותו חוב ומוחל לאדם שנפטר מן העולם על אותו חוב וקרע את השטר. מיד יצאו לראות את הסוסים בכדי למכור לקונה והנה פלא גדול הסוס היה מוטל על הארץ מת. ומביא בעל הפלא יועץ בשם צדיק קדמון שאותו בעל חוב בא בגלגול בסוס לעבוד יותר מהכח הרגיל של סוס,  לשלם את חובו אך ברגע שקרע את השטר ומחל לו ניהיה לו תיקון לאותה נשמה ואותו סוס נפל ומת.

ולכן יזהר האדם זהירות מרובה בכל ענייני גזל, אבק גזל והונאת דברים אשר שערי שמים סגורים לאדם עד אשר יפייס וירצה את חברו וגם יורד האדם בגלגול לשלם את מה שלקח ולא פרע בחייו. ולא רק בענייני ממון אלא גם בהונאת דברים וכפי שאומר רבי שמעון בר יוחאי, קשה לפני הקב"ה הונאת דברים יותר מהונאת ממון. ונשתדל בימים אלו של פטירתו של אותו צדיק בעל הפלא יועץ, שכל מהות חייו הייתה למען הכלל כפי שמסופר בתולדות חייו ששנה לפני פטירתו חלה בחולי קשה אך הבריא וקם ממיטת חוליו ובימים אלו בחוה"מ סוכות אסף את בני ביתו ואת קהל עדתו ואמר להם: אפילו שצעיר הוא בימים רק בגיל 42 רואה הוא שמגפה גדולה עומדת לבוא והוא ימות כפרה על כלל עם ישראל, שכב במיטתו ולא קם בערב ליל הושענא רבה.

נשתדל לעשות רצון יראיו ולקבל על עצמנו ללמוד בתורתו ומספריו הקדושים המאירים את החיים ומחזקים את הלב ונותנים ראיה נכונה ובריאה בחיים. בטוח שהבטחתו של אותו צדיק: ממי שאקבל טובה אם אזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, יהיה מליץ יושר בעדנו ובעד כלל עם ישראל ובכח הימים האלה, ימי השמחה אשר עליהם נאמר: ושמחת בחגיך והיית אך שמח, יושפע שפע רב מכל העולמות וכח האושפיזין יעמדו עימנו וישפיעו את כוחם בכל המובנים ונכנס לימות החורף, ימי הבניה של השנה, נחושים, בטוחים, עם שמחה של מצוה.

ונזכה להרבות כבוד שמים ולעשות רצון אבינו שבשמים והאור הגדול יעלה ויתעלה ונזכה לגאולה שלמה בקרוב.
שמחנו ה' אלוקנו באליהו הנביא עבדיך ובמלכות בית דוד משיחך יבוא ויגאלנו.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments