יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבושמתם... על לבבכם

ושמתם… על לבבכם

חזון יאשיהו – ט׳ בשבט תשע״ו

״קול דודי דופק פיתחי לי״

רבי יסא אמר: אמר הקב״ה לעם ישראל, בניי פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודו של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וגרניות נכנסות בו (מדרש שיר השירים ה-ב)
והגמרא (מסכת ערובין נ״ג) אומרת: אמר רבי יוחנן ליבם של ראשונים פתוח כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית וכו׳. וצריכים להבין, מה החילוק בין דורות ראשונים לגודל ורוחב ליבם, לדורות אחרונים שהלב הצטמצם עד למחט סידקית? אלא צריכים לבאר ולומר, אנשים חושבים שברגע שהלב נפתח, רק טוב ותשובה וקירבה ומעשים טובים יכנסו ללב, ויגרמו שהלב יוציא טוב ושיפור אורחותיו והתנהגותו של האדם. אך טעות גדולה היא ומחשבה לא נכונה היא, כי כאשר הלב נפתח לא רק דברים טובים יכנסו בפתח שנפתח, אלא גם תאוות וקלקולים ודברים רעים באותו רגע יכולים ומשתדלים להיכנס ללב האדם. וכך אנו רואים ומוצאים מעשים בכל יום, אנשים שהיו רחוקים התקרבו מעט לאור, ואחרי כן התרחקו ונהיו רעים וחוטאים לפני ה׳ יותר מבראשונה, מדוע? כי עד עכשיו ליבם מבחוץ היה רע ואטום, ועכשיו שנפתח הלב ואפילו חור קטן נכנס בתוכו רעל של מידות מופסדות יחד עם הטוב שנכנס. והרע שעד היום היה חיצוני אצל האדם, מאותו יום נהיה שורשי ועמוק וקשה להולמו.
וכך מצאנו בקריעת ים סוף, הזמן הגבוה ביותר שעם ישראל הגיע לראות מחזות אלוקים ״ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראה מרכבה״, אך מה קרה לאותה שפחה? ומה קרה באותו מעמד? איפה השפחה שראתה בים סוף מראה אלוקים? למה לא שמענו ממנה יותר? אלא, נבאר ונאמר, התורה אומרת לנו ״וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה״
מה שמע ובא? אמרו חז״ל: קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. יתרו הבין שדור שזכה שיתרחש בו קריעת ים סוף, שלא רק הים נקרע לשניים, אלא כל קיבוץ מים בעולם נקרע לשניים, ואמרו חז״ל: שלא רק המים נקרעו, אלא כל אדם שחתר בדעתו להגיע להשגה או לתבונה נפשית, כל המסכים נקרעו והגיעו לכל העולם, לכל התובנות שחתרו להבין ולדעת.
ועם כל זאת, רגע אחרי קריעת ים סוף בא עמלק ונלחם עם עם ישראל, מרד וכפר וקירר את כל ההשגות הנשגבות, ואז יתרו הבין, שכאשר הלב נפתח מניסים ומנפלאות ומהתעוררויות נשגבות, הלב נהיה כדלת פתוחה וכשהלב פתוח כמו שהטוב יכול להיכנס, הרע יכול להיכנס. ולכן הבין יתרו, שבשביל לשמור על דלת הלב של לפתח חטאת רובץ, חייב הוא ללכת למדבר ולהידבק במשה רבנו.
וזהו הפחד אשר היה לאליהו הנביא כאשר היה בכרמל ועשה את הנס הגדול, שאש ירדה מהשמיים עמד ואמר ״ענני ה׳ ענני״ ודרשה הגמרא (מסכת ברכות ט׳): מדוע אליהו אמר פעמים ענני, פעם אחת ענני – שתרד האש ופעם שניה ענני – שלא יאמרו מעשה כשפים.
וקשה, אחרי נס גדול כל כך שאש יורדת מהשמים, מה פחד שיאמרו מעשה כשפים?! אלא, אחרי נס והתעלות שהלב נפתח, גם הרע נכנס.
ואפשר לדקדק ולומר, שהרע יכול להכנס רק בנקודה שאדם פתח בשער שהקב״ה פותח כפתחו של אולם, שם לא יכול להכנס רע, כי מה׳ יוצא רק טוב ולא רע.
אם כך, המלחמה על הפתח והנקודה הקטנה שהאדם פותח. ולכן אנו אומרים בקריאת שמע ״ושמתם את דברי אלה על לבבכם״- שדבר ה׳ יהיה על הלב, לא כתוב בתוך לבבכם כי על הלב, שם זה הפתח המסוכן ביותר, בשעה שהלב נפתח ולכן המתחיל במצווה אומרים לו גמור, שנפתח לאדם הלב, יגמור לשמור מכל משמר על עצמו שרק דבר ה׳ יהיה חלקו.

 

תפילה מיוחדת שתיקן כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א, שיש לאומרה בסיום לימוד דבר התורה:

״יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקנו ואלוקי אבותינו שתצילני מטמטום הלב ותן לי לב טוב לעובדך באמת ויחד את לבבנו לאהבה וליראה את שמך ותתנני לחן לחסד ולרחמים והט ליבי אל עדותיך כי לתקן באנו ולא לקלקל ונתת לעבדיך לב שומע לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקירבי השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה״.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments