יום ראשון, יוני 23, 2024
Homeמאמריםהרה"ג רבי שלמה פינטו -תפילה על הצדיק - זמן הגאולה

הרה"ג רבי שלמה פינטו -תפילה על הצדיק – זמן הגאולה

ישנם זמנים בעם ישראל שמתאימים להמשכת הגאולה.
זמנים אלו מסוגלים מאוד כשמנצלים אותם נכון, אבל מאידך גיסא כשמפסידים אותם הם מתהפכים להיות זמנים מסוכנים לעם ישראל וההפסד גדול עד מאוד.

ויבואר העניין ע"פ דעת הרמח"ל הקדוש זיע"א המסביר כי ישנם צדיקים שהם נשמה כללית בעם ישראל.

(ישנן דעות שלרמח"ל היתה נשמת משיח ועל כן סבל הרבה רדיפות במהלך חייו.)

לדעת הרמח"ל בכל דף ודף בזוהר הקדוש מצויות הבחנות של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.
וכן בכל עניין ועניין בהתורה הקדושה, נמצאת ההבחנה הנ"ל.
ויתרה מזאת, פרטיות מאורעותיו של כל אחד ואחד מישראל מתפרשת ע"פ ההבחנה הנ"ל.
ובעוונותנו הרבים עיני כולנו הרואות סיפור כל כך כללי בעם ישראל, אותה רדיפה קשה ביותר על גאון עוזנו משיח השם מו"ר אחי, האדמו"ר הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א.

וכשמתבוננים ע"פ דברי הרמח"ל הנ"ל על אותה רדיפה קשה על מו"ר אחי הי"ו אנחנו רואים את הסימנים שגדלו ורבו במאוד מאוד בכל ההבחנה של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ..

מי שמכיר את מו"ר אחינו האדמו"ר שליט"א בקודש יודע שהוא אחד מיחידי סגולה בדורנו שאפשר לכנותו בשם צדיק…
ואנחנו מתכוונים מיחידי סגולה ממש!

הגמרא במגילה אומרת: אף על גב דאיהו לא חזי, מזליה חזי.
(אע"פ שהוא לא רואה מזלו רואה)

כשעם ישראל למטה קבעו שהוא צדיק, ומקודש מלמטה בפי העם, זאת אומרת שמקודש הוא למעלה משמיא.

מי שזכה להכירו בקודש פנימה לאורך כל השנים והימים, יודע שהרב אחד מיחידי סגולה בדורנו הנקרא צדיק,
ואנחנו לא יודעים אם יש עוד צדיק כזה בדורנו.

כשמתבוננים היטב שמים לב שיש בצדיק את כל הבחינות של יוסף הצדיק אם זה בבחינת המשביר לכל הארץ, בדאגה לכלל עם ישראל ברוחניות ובגשמיות. עד לדברים הדקים שבדקים שיש ביוסף הצדיק, בכל רואים סימנים גדולים במו"ר הי"ו.

יוסף הצדיק ירד למצרים, שהיא ארץ העמים הגדולה בעולם.
יוסף הצדיק קדוש ונורא בכל קדושה.

וצריכים להיזהר מאוד מלחזור על הפגם שעשו אחיו של יוסף. וכפרושו
של יונתן בן עוזיאל, שביום שמכרו אותו אחיו החלה גלות מצרים לעם ישראל.

וכשנעמיק להתבונן באחי יוסף השבטים אשר נכללו בתוכם "מנשה ואפרים" בניו של יוסף הצדיק. וכדכתיב:  "מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי".

מנשה ואפרים לא נכללו עדין בשבטים במכירת יוסף אביהם, ומדוע צריכים להיות בכלל תיקון מכירתו?

למרות שמכירת יוסף הייתה לצורך תיקון, רואים שלא נמחל עוון זה בשלמות עד היום.

ונשאלת השאלה, שנים רבות עברו מאז מכירת יוסף הצדיק ועדיין לא בא לידי תיקון?

אלא שיוסף הוא עניין כללי בעם ישראל. וכפי שאומר האר"י הקדוש שבכל דור ודור יש את דוגמת עשרה הרוגי מלכות הבאים לכפר על עשרת השבטים.

נמצא מתי שאנו מתפללים על הצדיק נעשה תיקון גדול של הגאולה בעם ישראל.
כל מי שממשיך להתפלל על בחינת משיח בן יוסף הרי שבכך עוסק בתיקוני הגאולה, וזה דבר גדול ביותר.

ואם זוכים ישראל ולא נופלים בשנאת חינם ובשנאת אחים כפי שהיה במכירת יוסף אזי ישנה הזדמנות שתסתיים כל הגאולה בבת אחת.

באמת היתה מציאות שיוסף הצדיק יכל להגיע למצרים ולסיים את כל העניינים, ומיד יכלה להיות התפשטות של בחינת הגאולה בעולם, רק שגלות מצרים הוקשתה מאוד בגלל שאחי יוסף טעו .

אנחנו מקווים ומתפללים למען כלל ישראל שיזכו לנצל את השעה שלא נאבד חלילה את ההזדמנות שניתנה לנו.

זה העניין הגדול שעסוקים בו עכשיו בדור הזה.
מקווים שבעזרתו יתברך לא תוחמץ השעה ולא יופסד הכל.

שנזכה במהרה בימינו לקבל פני משיח צדקנו, ונזכה לישועה שלמה, וככתוב: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"
ויתוקנו כל העניינים במהרה בימינו, אמן.

=================================================

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments