יום שישי, יוני 14, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שמיני – תשע”ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שמיני – תשע”ה

ארבי אלימלך מליז'נסק היה קדש קדשיםמר זקננו רבי מאיר אבוחצירא אומר שאפילו אדם שלא לומד בספר "נועם אלימלך”יש סגולה להנצל מכל רעלהחזיק את הספר בבית. בספר יש כוכביות הנראות לא קשורות למאמריםאחד הצאצאים שלו רצה להדפיס את הספר ללא אותם כוכביות,ביום שיצא לאור – אותו אדם נפטרכי באמת יש בהם סודות גדולים. "הנועם אלימלךהיה מאחד הצדיקים שלא חיו לפני הרבה זמןואפשר עוד להרגיש את הקדושה שלהםהם הגיעו לדבקות גדולה עם הקב"ה

ברבי יהודה הנשיא מחבר המשניותאומר על עצמו שהוא הגיע למעלות יותר מחבריו בגלל שראה את רבי מאיר מאחוריוואם היה זוכה לראותו מלפניו היה מגיע ליותרמה פירוש דבריואדם שנמצא ליד צדיקים לא תמיד יודע איך לנצל את זהלא יודע איך להתנהגוגם אחרי שהצדיק נפטר לא יודע איך להשתמש בזכרונות שלו. אנחנו נזכרים בצעירותינו,בזמן שהיינו ליד מר זקננו רבי מאיר אבוחצירארבי משה אהרון פינטו והבבא סאלי – כמה חסרון והפסד שלא ידענו מספיק איך לנהוגבכל תנועה מעשה ומחשבה שלהםרבי אומר – לא זכיתי לכח בנפש להתקרב לרבי מאיר (בעל הנס), אבל זכיתי לאחר שהוא נפטרידעתי להסתכל וללמוד מההתנהגות שלו. "והיו עיניך רואות את מוריךצריך לשים תמיד מול עיניו את הרב שלורבי יואל מסאטמר אומר שכל אחד צריך שיהיה לו רב אחד בארץ ורב אחד בשמים ותמיד להיות מקושר אליהם

גבעקבות המחלוקת שבין רבי אליעזר הגדול לחכמיםנידו את רבי אליעזר והיה אסור ללכת ללמוד ממנובסוף ימיו נכנסו חכמים אצלוואמר רבי אליעזר לרבי עקיבא שעונשו חמור מכולםמחמת שלבו היה פתוח כפתחו של עולם והוא לא למד ממנואחרי שנפטר רבי אליעזרעמד רבי עקיבא והיה בוכה ונותן מכות לעצמו עד שהיה יוצא דםיש כאן יסוד גדולרק אחרי פטירתו הם הבינו את גדולתו של רבי אליעזרמתי שאבא חי,הילדים לא מבינים מה הערך שלומתי שנחסר – אז יודעים להעריך. כך גם בפרנסה ובבריאותאם כולם רואים וגם הוא רואה – האדם לא מעריך,אבל אם הרופא אומר שאולי הוא יאבד את הראייה ח"ו – הוא מעריך ומנצל.צריך לדעת להכיר טובה על כל רגע.

דהחיים זה דבר חשוב מאוד שהנתן לנוכל דקה שעוברת נחסר לנו דקה מהחייםמתי היה פוריםמתי היה פסח – הכל עובר ברגע אחדאדם ישב ויחשוב בן כמה אני – איך החיים עברו מהרכל רגע שעובר – נגמר ולא יהיה יותראין יום דומה לחברו – כל יום זה עולם אחרזה חיים אחריםבבא סאלי היה מחזיק תפוח ואומר – זה תפוח יחידי בעולםאין אותו דבריש קצת דומה אבל לא מאה אחוזכל דבר זה מציאות כשלעצמה – צריך להעריך בכל הכח מה שהנתן לנואדם צריך להעריך בכל הכח כל רגע שהנתן לנוולדעת לשמור על מה שהנתן לנוכי אדם יגיע רגע לפני המוות ויבכה בכי גדול על העברעל כל מה שהפסיד.

הכתוב בספרים הקשכמה דקות לפני המוות זה הרגעים הקשים ביותר.הצדיקים עובדים לשלוט על עצמם ברגעים האחרוניםמלאך המוות כולו מלא עינייםאוחז סכין גדול ומפחידאומר לאדם – "תכפור באלקי ישראל ותחיה עוד שנים", הרבה אנשים כופריםיש בקשות ותפילות שהלא יקבל אם נעשה רע או נאמר דברים לא טוביםאלה רגעים הקובעים ביותר לנצח האדםלפני שאדם נפטר מראים לו את חלקו בשמייםכמו רבי אבהו שהראו לו 13 נהרות של אפרסמוןולרשע מראים את כל העונשמסופר על האר"י הקועל הבעש"טכשהגיע עת פטירתם היו אומרים פסוק "אל תביאני רגל גאווה" (תהילים לויב). הראו להם את מקומם הנשגב בשמייםוהם פחדו שלא תכנס להם מידת גאווהלכן היו אומרים את הפסוק הזה להנצל מהגאווה

וצריך לעשות דברים מכל לבולמה אנשים לא שמחים – כי לא עושים מכל הלבאל תתפלל חצי או רבע מהלבכי אז החצי השני בצערהוא יפיל אותך בסוףאם אתה עובד בעבודה לא מכל הלב – אף פעם לא תהיה שמחתמיד יכאב לךתשתדל שמה שאתה עושה – תעשה מהלבנתת צדקהשמרת שבתעשית מעשה טוב – שיהיה מאה אחוזאל תעשה את זה בחלק מהלבמתי שאדם עושה את הדבר שלם – הדבר מושלם ומבורךאבל מתי שעושים לחצאים – השלימות יורדת ומאבדים את הסיעתא דשמיא הגדולה

זערב יום כיפור וערב פסח אלו זמנים מיוחדיםערב פסח זה גם זמן קשה,רוב האנשים נפטרים בזמן הזהזה זמן מורכבכל נדרי בערב יוה"כ – גבוה ביותרזמן אחר שגבוה ביותר – כל חמירא וחמיע בערב פסח – דין ורחמים.זה זמן שאנשים נמצאים בחוסר ודאות – צריך להתחזק בו באמונהזה הדבר הגדול שאדם צריך לשים אותו מול עיניו בכל כחובחודש ניסן נגאלנו ובחודש ניסן עתידים להגאל – אדם נגאל מהבעיות שלוצריך להתחזק בבטחוןאדם צריך לשים מבטחו בהקב"האדם אומר אני חכם – האומר לו תסתדר לבדאבל מתי שאדם אומר אני כבר לא חכםאני לא יודע מה לעשותאני משאיר לך את זה הקב"האז הקב”ה מושיע את האדם. אבל הוא צריך לומר את זה באמתלפעמים אדם אומר כך כי אין לו ברירהצריך לומר באמת מכל כחו – אני משאיר את זה להקב"האני לא יכולאני נותן שאתה תחליט ותעשה ותובילתעשה מה שצריך לעשות – שם הקב"ה מתחיללוקח ומושיע את האדםמוציא את האדם מאפילה לאורהמשנה עתים ומחליף את הזמניםברגע אחד חורבן גדולוברגע אחר גאולה גדולהברגע אחד הישועה יכולה להגיעהאמונה של האדם צריכה להיות חזקה ביותר.

ח. אם הנתן לך בעיה זה בגלל שרוצה שתשנה את ההתנהגות שלךה'לא מצער סתםאין לו נחת לצער אותךאנחנו בנים של הקב"האם נתן לך בעיה – סימן שהרוצה שתתעורראין דבר שקורה סתםמה זה ייסורים – אפילו אם שלחת ידך לקחת מעות מכיס שמאלי והכסף היה בכיס הימיני זה כבר נקרא ייסוריםהאדם צריך לשוב אל הולהתעורר מכל דברכל דבר קטן שאתה רואה שלא הולך – זה גדר של ייסוריםלכן תחפש ותפשפש במעשיך. ואם ראית שאין כלום – תתלה בביטול תורהאבל יש עוד דרך רחוקה להגיע למצב שאדם אין לו עוונות וצריך לתלות בביטול תורהאדם צריך בכל כחו לבדוק את עצמו – בדיקת חמץ בעצמולא רק לנקות את הביתאלא גם את המחשבההדיבורכל הדברים הרעים –"ובערת הרע מקרבך", להשאיר עצמו זך ונקי להקב"ה.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments