יום שני, יוני 24, 2024
Homeמאמריםהרב פינטו - אמרות טהורות - פרשת נח - תשע"ה

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת נח – תשע"ה

 א. צריך לדעת יסוד גדול, בכל אדם יש חלק טוב וחלק רע, מתי שאדם חוטא הוא מגביר את הרע, ולכן אדם צריך להיזהר שהרע לא השתלט על כולו כי בכך יכול לאבד את כל עולמו, צריך להרחיק ולהדחיק את הרע המתגבר על האדם. וזה היה הדור של נח – הרע השתלט על כל הדור, נח היחיד שנשאר בו טוב, נח לא ניסה להרחיק את הרע, ולכן הקב"ה היה צריך להביא מבול שיחריב את העולם כולו.

ב. ראינו בספר קדוש שמסביר מדוע הקב"ה החריב את העולם בדור המבול. יש מחלה שמדבקת, ואם לא יאבד את כל מה שמסביב לחולה – אדם אחר התקרב והדבק במחלה, צריך להכחיד כל מה שקשור לחולה. ההשפעה של דור המבול הייתה השפעה רעה לכן היה הקב"ה צריך להכחיד את הכל, כמו רפואה לעולם שהקלקול הזה יאבד מן העולם. וכך רואים גם בסדום ועמור, וגם אצל קרח ועדתו, וכן בעיר הנדחת שהקב"ה השמיד את הכל כדי שלא ידבקו אחרים ברע הזה
 
ג."ונח מצא חן בעיני ה'" (פרק ו, ח), מה פירוש הפסוק, וכי להקב"ה חס ושלום יש עיניים. אלא עלה בדעתנו לדקדק ולומר – לפעמים נכתב על האדם או על משפחתו מוות, מה עושה האדם – הולך לצדיק שהתפלל עליו, והקב"ה נותן לצדיק כח גדול, והכח הזה רמוז בפסוק (תהילים לג, יח) "עין ה' אל יראיו" – ה' נותן לצדיק את הכח של העין, והצדיק לוקח את העי"ן, ושם באותיות 'מוות' ויוצא 'מעות' – שזה רומז על כסף לצדקה, על ידי שהצדיק מכניס ל'מוות' את האות ע' ונהפך למעות שזה צדקה – מכח זה ניצל האדם. כך אצל נח שמצא חן בעיני ה', בזכות הצדקה שעשה עם החיות שהאכיל אותם, נוסף לו האות ע' למוות, וניצל מהמבול, ואם לא כך היה נח מת עם שאר אנשי העולם.
ד. "צהר תעשה לתיבה
" (בראשית ו, טז), ופירש רש"י שיש מחלוקת מה זה 'צהר' יש מי שאומר שעשה חלון בתיבה ויש מי שאומר אבן טובה (יהלום) שיאיר לכל הנמצאים בתיבה. וחשבנו להקשות, מה שורש המחלוקת, הרי יש מציאות זה או חלון או אבן. אלא אפשר לפרש, יש מחלוקת בגמרא אם נח צדיק היה, יש מי שאומר צדיק היה  כמו שכתוב (בראשית ו, ט) "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו", יש אומרים "בדורותיו" הוא היה צדיק שהיה בדור של רשעים, ואם היה בדור של צדיקים לא היה צדיק. וצריך לדעת – מי שרשע ועושים לו נס, אסור לו להסתכל במפלתו של רשע אחר, וראיה לכך מאשת לוט שראתה במפולת סדום ועמורה ונהפכה לנציב של מלח, על פי זה יובן – מי שאומר חלון היה בתיבה כיוון שנח איש צדיק היה, יכל להסתכל בחלון לראות במפולתם של רשעים, מי שאומר אבן טובה כיוון שנח רשע היה לא יכל להסתכל במפולתם של רשעים.
 
ה. ידוע ההלכה שמי שנעשה לו נס צריך לברך ברכת הגומל, אדם נסע במטוס, אדם שיצא מבית הסוהר, הפליג באוניה, ואפילו יש דעות בהלכה שאם נסע ארבעים דקות מחוץ לעיר – צריך לברך ברכת הגומל, אם כן נח שנעשה לו נס שהיה בתיבה וניצל מהמבול היה צריך לברך הגומל, והרי ידוע הגמרא אומרת שברכת הגומל מברכים בעשרה "במושב זקנים יהללוהו" (ברכות נד, ב), אם כן איך נח בירך הגומל. אלא חשבנו לפרש ולומר, בתפילה של יום הכיפורים אנחנו אומרים "וגם את נח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים" שהפירוש הוא שבזכות נח אנחנו חיים, אם היה נח מת לא היינו קיימים, לכן כל שנה אנחנו מברכים הגומל בשביל נח, שהקב"ה זכר אותו והוציא אותו מן התיבה ובזכותו היום אנחנו חיים.
ו. מובא במדרש שמתי שהקב"ה הביא מבול לעולם, הוא מחק שלוש טפחים מהאדמה, וחשבנו לדקדק ולומר מדוע דווקא שלוש טפחים מהאדמה. ונקדים דברי התנא באבות (אבות פ"ג, משנה ב') שניים שישבו ואין בהם דברי תורה הרי זה מושב ליצים, וחשבנו לפרש – לפעמים אדם יושב במקום ומרגיש שיש לו ריחוק מהקב"ה, אדם נמצא בפגישה ומרגיש לא טוב באותו מקום, אומרים הספרים הקדושים – שבאותו כסא שישבת דברו אנשים לשון הרע או עשו עבירות או ישבו אנשים ותכננו דברים רעים – והם שמו רעל באותו מקום, עוררו אווירה לא טובה, לכן "הרי זה מושב ליצים" – מפני שפעם ישבו שם ליצים והדביקו את המקום באווירה לא טובה של חטאים ועבירות. לכן הקב"ה ראה בדור המבול שכולם עושים חטאים קשים, הקב"ה רצה לעזור לעולם לכן הוריד מהאדמה שלוש טפחים, ואם לא כן – כל מי שהיה עומד באותו מקום היה מרגיש ירידה ואווירה לא טובה.
ז. צריך לדעת יסוד גדול, בכל בעיה שיש לאדם, יש שתי אפשרויות להנצל, הראשון בזכות האבות שלו, והשנייה זה בזכות הבנים שעתידים להיוולד לאדם, וראים אצל אברהם אבינו בכבשן האש שעמד למות שניצל בזכות יעקב אבינו שעתיד היה לצאת ממנו, כמו שכתוב "בית יעקב אשר פדה אברהם" שבזכות יעקב נפדה אברהם. אותו דבר נח "איש צדיק תמים היה בדורותיו"- גם הדורות הבאים אחריו גם כן יהיה להם זכות – גם של נח עצמו שהוא אביהם, וגם של הבנים שלו אחריו שבזכותם הוא ניצל.  
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments