יום חמישי, מאי 30, 2024
Homeדבר הרבהסרת השאלות והספקות מהנפש

הסרת השאלות והספקות מהנפש

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א – לכבוד יומא דהילולא של מור זקנו הרב המוסמך רבנו יאשיהו פינטו זצוקל הריא"ף דעין יעקב

הנה מתקרבים ובאים לפני היום הגדול ליל הסדר, אשר מעלתו רמה ביותר. וצריך יהודי לדעת שישנן שתי לילות קדושים בשנה, ליל הסדר וליל יום הכיפורים. בליל הסדר עבודת ה' היא באהבה, ובליל כיפור עבודת ה' היא ביראה, וזה "כל חמירא" ו"כל נדרי".


וידע האדם מה שאמרו רבותינו הקדושים זצוק"ל, ששלושים יום לפני חג הפסח מתחיל האדם על ידי עבודת ה' נכונה, לקלף את נפשו מן הקליפות. ועד ליל חג הפסח, צריך האדם להיות בן חורין מכל הרע, ולהיות נקי וטהור לכבוד חג החרות שהוא חרות ממלאך המות, חרות מן היצר הרע. ולכן ידע האדם לנצל הימים האלו, לקלף הקליפות מנפשו ולהיטהר לפני הקב"ה.


הנה אחת מן העבודות הגדולות בדורנו אנו דור יתום, להסיר את כל השאלות מנפשנו, משום שהשאלות הן הספקות. והספקות האלו הן החורבן של נפש האדם, והריחוק מהקב"ה. ורק על ידי תמימות וחיים בלי שאלות להקב"ה, יכול האדם להתגבר ולנצח את יצרו ולטהר את נפשו.


הנה מצאנו שהשאלה הראשונה שנשאלה בעולם, הייתה על ידי הנחש הקדמון את חוה, וממנה נגרר חטא עץ הדעת. וכך מצאנו (בראשית ג, א) "והנחש היה ערום מכל חיות השדה אשר עשה ה' אלוקים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן". ופירש רש"י, ואף על פי שראה אותם אוכלים משאר פירות, הירבה עליה דברים כדי שתשיבנו ויבוא לדבר באותו העץ.

והנה מכח השאלה הזאת הראשונה שנשאלה בעולם, הצליח הנחש הקדמון להביא חורבן ומיתה על העולם. ובכח שאלה זו נכשלה חוה (בראשית ג, ב) "ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון. ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמותון כי יודע אלוקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע".

והנה דרשו רבותינו הקדושים זצוק"ל, שעל השאלה של הנחש אשר בלבל בה את הטוב והרע וערבב והביא חורבן לעולם, שאל הקב"ה את אדם ארבע שאלות:
שאלה א': "וישמעו את קול ה' אלוקים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני ה' אלוקים בתוך עץ הגן ויקרא ה' אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה"?

שאלה ב': "ויאמר מי הגיד לך כי ערום אתה"?

שאלה ג': "המן העץ אשר ציויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת"?

שאלה ד': "ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל ויאמר ה' אלוקים לאשה מה זאת עשית"?

והנה ידע האדם, לפני שאלת הנחש את חוה לא היו שאלות בעולם ולא היו ספקות באמונה. ועל ידי השאלה הזאת, החלו השאלות והספקות בעולם.


והנה פרעה אשר היה קליפת הנחש הקדמון גם הוא, כאשר באו משה ואהרון לדבר איתו על גאולת ישראל, מיד שאל אותם "מי ה' אשר אשמע בקולו?" (שמות ה, ב).

כי פרעה שהוא נחש הקדמון, ידע שבכח השאלות יש הרס וחורבן קשה ביותר, לבלבל דעת של האדם ולשבור את התמימות.


והנה כנגד השאלות של החורבן, אנו שואלים בליל הסדר ארבע שאלות לשבר הארבע כוחות של הטומאה, וכנגד הארבע שאלות ששאל הקב"ה את אדם הראשון, גם כן לשבר את שאלת הנחש שהביאה חורבן לעולם.

וכך מצאנו אצל משה רבנו
שאלה א': (שמות ג, יא) "ויאמר משה אל האלוקים מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה".

שאלה ב': (שמות ג, יג) "ויאמר משה אל האלוקים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם. ויאמר אלוקים אל משה אהיה אשר אהיה".

שאלה ג': (שמות ד, א) "ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך ה'. ויאמר אליו ה' מזה בידך ויאמר מטה. ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו. ויאמר ה' אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו. למען יאמינו כי נראה אליך ה' אלקי אבותם אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב".

שאלה ד': (שמות ד, י) "ויאמר משה אל ה' בי אדנ-י לא איש דברים אנוכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי ה"

והנה משה רבנו, החליש את כח השאלה של הנחש בעולם.


והנה כאשר האדם עומד ביומא דהילולא של צדיקי וקדושי עם ישראל, ובונה את נפשו בתמימות ובאמונת חכמים צרופה בלי שאלות, כך מתקן עולם במלכות שדי, ומקרב התיקון השלם וביאת משיח צדקנו.

והנה כוחו של מור זקננו הקדוש, הרב המוסמך זצוק"ל גדול ביותר. ומכח זה נתפלל להקב"ה לישועה והצלחה מרובה, ולגאולה שלימה בקרוב ממש.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments