יום ראשון, מרץ 3, 2024
Homeהלכות הכותל המערבי

הכותל המערבי

שאלה: מהי קדושתו המיוחדת של הכותל המערבי?

תשובה: אמרו רבותינו במדרש (שמות רבה פרשה ב): "מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש", ואמרו עוד: "הנה זה עומד אחר כתלינו, אחר כותל המערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם". ופירשו רבותינו במדרש איכה, שציוו אויבי ישראל להחריב את הכותל המערבי, וגזרו מן השמים שלא יחרב לעולם, מפני שהשכינה הקדושה שורה בצד מערב. והסביר מרן רבינו הקדוש רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שהכוונה היא לכותל המערבי שנמצא בזמנינו, והביא שכן פירשו כל המפרשים הקדמונים, שהכותל המערבי, שהוא הכותל של הר הבית, הוא אותו כותל שהשכינה הקדושה אינה זזה ממנו, שמקום הכותל המערבי מכוון מול מקום קודש הקודשים שבבית המקדש, שמכוון כלפי בית מקדש של מעלה ברקיע. (חזון עובדיה תעניות עמוד תמא).

ובפרקי דרבי אליעזר (פרק לה) אמרו, שכל המתפלל בכותל המערבי, הרי הוא כמי שמתפלל לפני כסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שמשם פתח פתוח לרווחה לשמוע ולקבל תפלותיהם של ישראל, כמו שנאמר "אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים".

ולכן מנהג שלומי אמוני ישראל, שמתפללים ושופכים צקון לחשם ורחשם ליד הכותל המערבי, שהוא שריד בית מקדשינו, והוא שנוסד על ידי דוד המלך עליו השלום. ולפיכך לא נחרב, כמו שכתב הגאון מהר"ם חאגיז (בספר אלה מסעי), "שכותל זה לא נחרב מעולם, יען כי הוא בנוי ומיוסד על היסודות שבנה דוד, שלא שלטה בו ידי אויב כלל, כאשר עינינו הרואות שעדיין האבנים בקומתן ובצביונן עומדים, כאילו יצאו עכשיו מיד האומן האלהי, אשר תקע ויסד כמעט בדרך נס, שאינו בדרך הטבע לפי גובהן ועוביין, ומן הנמנע שיעשה כן על ידי בני אדם, כי אם בסיוע אלהי דוקא".

וכן רבינו האר"י הקדוש, סמך את ידיו על התפלה סמוך לכותל המערבי. ואף שבזמנים ההם היו שידעו היכן הם המקומות בהר הבית שאפשר להתפלל בהם על ידי טהרה, בכל זאת לא הלכו אחר לבבם להתפלל שם, כי התפלה בכותל המערבי היא המעולה מכל התפלות בירושלים בזמן הזה, שהשכינה שרוייה שם.

ויש לציין שבשנים האחרונות גילו עוד שלושה נדבכים של הכותל בעומק האדמה, והבנין החדש אשר נבנה על אבני הכותל, שמונה עשר שורות, נבנה על ידי השר משה מונטיפיורי זצ"ל, לשמירה ולהגנה מן הערבים שלא ירמסו על אבני הקודש של הכותל המערבי. (חזון עובדיה שם, עמוד תמג).

ולסיכום: כל מי שנשאו לבו להתפלל בירושלים במקום הקודש, יוכל ללכת לכותל המערבי, כי השכינה לא זזה ממנו. וכן נהגו כל גדולי הדורות האחרונים, מזמן רבינו האר"י, שהתפללו שם דוקא, ולא במקום אחר.

ההנהגה בכותל המערבי

כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שחובה קדושה להכנס ליד הכותל המערבי ביראת כבוד ובכובד ראש, וחלילה להקל ראש כלפי הקודש. ובפרט אחר שנתקדש המקום על ידי תפלותיהם של רבבות אלפי ישראל במשך דורות. ובודאי שמקום הכותל המערבי לא יגרע בקדושתו מקדושת כל בתי הכנסיות ובתי המדרשות. וכן הוא מנהג על יראי ה' וחושבי שמו.צא ולמד כמה נזהרו הקדמונים בקדושת הכותל המערבי, עד כי בירחון המאסף (שנה ג') כתב רבי יהושע בן שושן ז"ל, "ושמעתי מזקני הארץ שראו מיראי ה' שנמנעו מלגשת אל הקודש, הוא הכותל המערבי, כל ימי חייהם, משום מורא מקדש". ומכל מקום העיר על כך מרן רבינו זצוק"ל, כי היא חומרה מופרזת, ולעולם מצוה ללכת למקום הכותל המערבי להתפלל שם וכיוצא בזה.

אסור להכנס לכותל המערבי בגילוי ראש, בין אנשים, ובין נשים נשואות, והנשים ההולכות שם מוזהרות לנהוג בצניעות, והורה מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כי חובה קדושה מוטלת על האחראים על מקום הכותל המערבי, להעמיד שם מחיצה בין הגברים לנשים.

ואסור לבוא ליד הכותל לשם ביקור או צילום בלבד. וכן אסור לדבר שם שיחה בטלה. כי המקום קדוש לתורה ולתפלה. ואסור לאכול ולשתות על יד הכותל, וכן יש להמנע מעישון סיגריות סמוך לכותל המערבי.

וכל המיקל ראש באכילה ושתיה ועישון ובקלות ראש סמוך לכותל המערבי, גדול עוונו מנשוא, ועליו נאמר "מִי בִקֵּשׁ זֹאת מִיֶּדְכֶם רְמֹס חֲצֵרָי".

כשיושב סמוך לכותל המערבי, לא ישב "רגל על רגל", שהיא דרך שחץ וגאווה. כמו שכתב בספר מצות קטן. וכן הביאו האחרונים.

ואשרי מי שמכוין דעתו להתעורר בהתלהבות קודש ברשפי אש שלהבת יה, להתפלל בכוונה ובאימה וביראה ליד הכותל המערבי, שאז מובטח הוא שלא תחזור תפלתו ריקם, כמו שנאמר "תכין לבם תקדיש אזניך", כלומר, אם סייעו למתפלל מן השמים לכוין בתפלתו, אז בודאי שאזני ה' יתברך קשובות לקול תחינתו. (חזון עובדיה תענית, עמוד תמג והלאה).

המתפלל בכוונה במקום הכותל, תעלה תפלתו למרום, והרמז לזה "אזניים לכותל", והיסוד לזה מדברי רבותינו במדרש תהלים. (חזון עובדיה, שם).

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments