יום רביעי, יולי 24, 2024
Homeדבר הרבהילולת אהרון הכהן - א' באב

הילולת אהרון הכהן – א' באב

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א לכבוד הילולת אהרן הכהן – ר"ח מנחם אב

"ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הר ההר על פי ה' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו בהר ההר" (במדבר לג, לז-לט).

והנה צריך להבין, מדוע התורה הקדושה חוזרת ומספרת לנו על מות אהרון הכהן שוב בפרשת מסעי, הרי כבר לפני חמישה שבועות בפרשת חקת (במדבר כ, כג-כד. כח-כט) נאמר "ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמור. יאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי במי מריבה.. וימת אהרון שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר. ויראו כל העדה כי גוע אהרון ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל ע"כ.

אם כן, מדוע צריך שוב בפרשת מסעי לחזור על מיתת אהרון?
רחש ליבי דבר טוב דהנה הגמרא (ראש השנה ב) בחודש החמישי באחד לחודש זה ראש חודש "אב".
ואפשר לבאר ולומר, דהנה אהרון כל מהותו הייתה אהבת שלום ורדיפת שלום, וכך מצאנו (במדבר כ, כט) "ויראו כל העדה כי גוע אהרון ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל" ופירש רש"י "כל בית ישראל" האנשים והנשים, לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו.

וכך מובא במשנה (אבות פא מי"ב) "הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" וכבר אמרה הגמרא (ברכות ז) "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהן" הרי שיש בכח הצדיקים במיתתם, להגן יותר מבחייהם. אם כן יובן מדוע סיבב הקב"ה שאהרון יפטר מן העולם בראש חודש אב, משום שאב זה חודש קשה, חודש שנחרב בו בית המקדש ודווקא בזמן קשה שהמחלוקת היא מנת חלקו, כי על שנאת חינם חרב בית המקדש, צריך שזכותו של אהרון אשר היה "אוהב שלום ורודף שלום" ‏תהיה פטירתו בראש חודש אב.

ואפשר לדקדק מהפסוק מהנביא (מלאכי ב, י) "הלא אב אחד לכולנו הלא א-ל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו" וכשנדקדק בדברי הנביא, הרי "אב" אחד לכולנו פירוש, חודש אב אחד לכולנו, שבו חרב בית המקדש, ומדוע אם כן "נבגד איש באחיו" מדוע נחלוק איש על רעהו, נתרחק מן המחלוקת והשנאת חינם.

אם כן, נשאר לנו לבאר מדוע ביום "ראש חודש" נפטר אהרון. אלא מובא בשם רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל (שער הכוונות, שבת סוף דרוש א) הטעם שאומרים אחרי ברכת הלבנה "שלום עליכם". כי הקטרוג והמחלוקת הראשונה בעולם, הייתה בין הירח לשמש שקינאה הלבנה בחמה, ומשם המשיכה המחלוקת. לכן אנו אומרים "שלום עליכם" להרבות שלום.

וזה עניין פטירת אהרון ביום ראש חודש, לסמן שיום הזה הגיע לעולם מן המחלוקת של הלבנה על החמה. וכן "אב" שזה זמן שנחרב בו הבית בעוון שנאת חינם, ושני הדברים יחד גם ראש חודש וגם אב, ובא כח אהרון וימתק ויעורר כח אהבת חינם בעולם.

נשתדל בכל כוחנו להרבות אהבת חינם, ובפרט בימים אלו נמחל ונסלח, וכך יושפע
שפע רב מכל העולמות. ונעבור ימים אלו במרירות על חורבן הבית, אך לא ביאוש.
ואז נזכה להיכנס לימי הרחמים בתשובה אמיתית.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments