שבת, יולי 20, 2024
Homeדבר הרבהודיה על האמת

הודיה על האמת

לאחי ורעי האהובים והחביבים ה' עליהם יחיו,

נזכה לגאולה שלמה במהרה ולהוושע בכל הישועות.

הנה בכל שנה בימים אלו, ימי חודש ניסן, עולה בלבנו קושיה חזקה, איך זכה פרעה שהיה רשע גדול, שעל ידו יהיה קידוש ה' הגדול ביותר והניסים הגדולים ביותר שהיו בעולם: עשר מכות במצרים, יציאת מצרים, קריעת ים סוף? המתבונן ימצא שפרעה הביא לעולם קידוש ה' גדול וחיזוק באמונה עצום שכוחו לא נגמר לעולם, ומה הזכות שלה זכה פרעה?

וידועים דברי הרב הקדוש מברדיצ'וב זצוק"ל שמקנא הוא בפרעה שבא על ידו כל כך הרבה קידוש ה' בעולם, שמכוחו נתפרסמה אלוקותו יתברך בעולם.

ואפשר לבאר ולאמר יסוד גדול: בכדי שיתרחשו ניסים גדולים, צריך ששתי הצדדים יהיו ראויים לנס גם האנשים שנעשה להם נס וגם האדם הגורם, שגם הוא יהיה ראוי שיהיה איתו נס. ופרעה היה ראוי, כמו שמצאנו שפרעה הודה בניסים ועמד ואמר בים "מי כמוך באלים ה'".

ומובא בפרקי דרבי אליעזר (פרק מ"ג): רבי נחוניא בן הקנה אומר תדע לך כח התשובה. בוא וראה מפרעה מלך מצרים שמרד בצור עליון (הקב"ה)הרבה מאוד, שנאמר: "מי ה' אשר אשמע בקולו" וכו' ובסוף עשה תשובה וניצל מים סוף והלך ומלך בנינוה, ואנשי נינוה עשו חטאים גדולים וכו'. ובא יונה הנביא והודיע להם שהקב"ה עומד להחריב את נינוה. שמע פרעה (שהיה מלך נינוה)ועמד מכסאו וקרע בגדיו ולבש שק ואפר והכריז בכל עמו שיצומו כל העם שני ימים וכל מי שיעשה את הדברים הללו (חטאים שהם היו עושים)ישרף באש עכ"ל.

ובכדי לחזק הדברים, שצריכים להיות ראויים גם בעל הנס וגם האדם העומד עליו,כפי שראינו בפרעה, אפשר להביא ראיה מגמרא במסכת תענית (י"ח:): "כשבקש טוריינוס (הקיסר הרומי)להרוג את לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם: אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם, יבא אלקיכם ויציל אתכם מידי כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר. אמרו לו: חנניה מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו וראויין היו ליעשות להם נס ונבוכדנצר מלך הגון היה וראוי ליעשות נס על ידו, ואותו רשע (התכוונו אליו)הדיוט הוא ואינו ראוי ליעשות נס על ידו”.

והקשה המהרש"א (בחידוש אגדות שם), מי יכול לקרוא לנבוכדנצר הרשע שהחריב את בית המקדש מלך הגון, הרי לא קם רשע ממנו? אלא "הגון" שהיה יודע להודות על האמת, ומתי שידע שהדבר הוא אמיתי, עמד והודה. ולכן, כאשר האנשים ראויים וגם המלך הרשע הוא הגון שיודע להודות על האמת ויודע להגיד: טעיתי או איני צודק, עם כל רשעותו אפשר שיעשה נס על ידו

לא כן מלכים ומושלים ובעלי תפקידים שאין אצלם הודיה על האמת, ואף אם טועים נשארים לחיות בשקר שלהם, נכנסים למצב שהשקר נהיה עול הרעיון עליהם.

וזה מידתו של עמלק שהכל שקר אצלם, ולכן בשום מלחמה של עמלק לא היה נס, הכל היה בדרך טבע. יהושע נלחם עם עמלק בדרך טבע, שאול המלך נלחם עם עמלק בדרך טבע, אסתר ומרדכי נלחמו עם המן (עמלק) בדרך טבע בלי ניסים גלויים, משום שהכל שקר אצלם ואין מידת הודיה על האמתולכן הנס גם בא דרך טבע בלי ניסים גלויים מהקב"ה, כי הם אינם ראויים.

וזו הסיבה בעוונות הרבים, שבדור הזה לא רואים ניסים גלויים בעוולות גדולות שנעשים בעולם, כי המנהיגים ונושאי המשרות והתפקידים אינם יודעים להודות על האמת ולא יודו באמת. ולכן אין הם זוכים שיעשה נס על ידם.

וכל הצער שהם מביאים לעולם הוא צער שאין ממנו בניה, אלא חורבן לעולם. וכאשר מסיימים את תיקונם בעולם, שערי גיהנום נפתחים להם ורעה רודפת רעה ואין מושיע להם.

ולכן, נתחזק באמונה ונדע: מי שעמד עם אבותינו הוא יעמוד אתנו ובעזה"ית נראה את ישועת ה'.

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments