יום רביעי, מאי 29, 2024
Homeספריהתפילותדרך אמת תוליכני

דרך אמת תוליכני

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו. שתרחם עלי ותהיה עמי תמיד,
בשבתי בביתי, ובלכתי בדרך, בשכבי ובקומי, בצאתי ובבואי. ותורני ותדריכני
באמתך ותלמדני תמיד בכל עת איך להתנהג בעניני הנסיעות לדרכים, אם אסע ואם
אחדל, ואיך לסע ומתי לסע, ולהיכן ולאיזה מקום ועיר לנסע, וכמה אתעכב
בדרכי, וכל פרטי הנסיעות לאיזה דרך גדול וקטן ארך וקצר. הכל תודיעני
ותלמדני ברחמיך האמתיים. ותוליכני בדרך הישר תמיד בכל עת.

אדון כל, "גדל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם",
ויודע ומבין מחשבותם וסודם, יעוררו רחמיך האמתיים עלי. וזכני ולמדני תמיד
בכל עת איך להתנהג בעניני נסיעות לדרכים. וכשם שהיית עם ישראל במדבר,
והיו כל נסיעתם על פיך כרצונך, כמו שכתוב: "על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה
יסעו", כן תרחם עלי, ותהיה תמיד עמי. ואני מוסר עצמי עליך לבד באמת עם כל
תנועותי תמיד. על פיך אחנה בביתי, ועל פיך אסע. ותשמר צאתי ובואי לחיים
טובים ולשלום מעתה ועד עולם. ותרחם עלי תמיד בכל עת שאני מכרח לנסע לאיזה
דרך על פי רצונך הטוב, שתהיה עמי תמיד, ותוליכני לשלום ותדריכני לשלום,
ותגיעני למחוז חפצי לחיים טובים ולשלום. ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך,
ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ותגמלני חסדים טובים
תמיד. ותשיבני לשלום לביתי. שלום בגופי ובנפשי ובממוני ובתורתי, ותשמרני
ברחמיך מכל מכשול חטא ועון, ומכל מיני הרהורים רעים ומחשבות רעות, ומכל
הסתכלות רעים תמיד. ובפרט בעת הלוכי בדרך. ותצילני ותשמרני ברחמיך מסכנת
דרכים לעולם. בגשמיות ורוחניות בגוף ונפש וממון.

"הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי. הדריכני באמתך ולמדני, כי
אתה אלהי ישעי, אותך קויתי כל היום. טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים
בדרך. ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו. כל ארחות יהוה חסד ואמת לנוצרי
בריתו ועדותיו. הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך. דבקה
לעפר נפשי חייני כדבריך. דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך. דרך פקודיך
הבינני ואשיחה בנפלאותיך. דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך. דרך שקר הסר ממני
ותורתך חנני. דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי. דבקתי בעדותיך יהוה אל
תבישני. דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי. הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב.
הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב. הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי.
הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע. העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני. הקם לעבדך
אמרתך אשר ליראתך. העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים. הנה תאבתי
לפקודיך בצדקתך חיני":

חוסה עלי כרב רחמיך, "חננני יהוה ראה עניי משונאי מרוממי משערי מות", כי
אתה ידעת את מרירות לבי ופזור נפשי. "ואתה ידעת נתיבתי, בארח זו אהלך,
טמנו פח לי. הבט ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש
לנפשי". חוס וחמל עלי, חוס וחנני והצילני ממה שאני צריך להנצל, מלטני ממה
שאני צריך להמלט, "חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני". עזרני
והושיעני והיה עמי תמיד, והצילני מיד אויבי ומרודפי, בשבתי בביתי ובלכתי
בדרך. ותזכני בכל עת שאהיה מכרח לנסע ולילך בדרך על פי רצונך הטוב, שיהיה
הלוכי ונסיעתי בקדשה ובטהרה גדולה ובמחשבות קדושות וטהורות, ואהיה נשמר
מכל דבר רע. ותזכני ותעזרני שאזכה על ידי נסיעותי לתקן את פגם האמונה.
והגלות והטלטול שלי בדרך יכפר על פגם האמונה שפגמתי לפניך, אשר על ידי זה
גרמתי טלטול למעלה חס ושלום.

אנא יהוה, עיניך הלוא לאמונה, "כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני". עזרני
וחנני. ותשפיע עלי אמונתך הקדושה מעתה ועד עולם. ולא יבוא עלי שום כפירה
ובלבול בדעתי כלל. ותעזרני מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם.
וברחמיך הרבים תמחל ותכפר ותסלח, אלוה סליחות, חנון המרבה לסלח, על כל
הפגמים שפגמתי באמונתך הקדושה. ותזכני לתקן בחיי כל הפגמים האלה על כל מה
שפגמתי באמונתך הקדושה מנעורי עד היום הזה, בין בגלגול זה בין בגלגול
אחר. הכל אזכה לתקן בשלמות חיש קל מהרה, ואזכה מעתה לאמונה הקדושה באמת
ובשלמות כרצונך הטוב.

ותרחם עליך ועל בניך, הנעים ונדים בגלות גדול זה כמה מאות שנים, צאן נדח
ואין מקבץ, והשכינה כביכול עמהם בגלות, "כצפור נודדת מן קנה, כן איש נודד
ממקומו", ובצוק העתים, עמך ישראל נעים ונדים, מטרפים ומבלבלים. מרא דעלמא
כלא ראה ענים ועמלם, וחמל על טלטולם. קבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ. וקרב
פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ. והביאנו לציון עירך ברנה,
וזכני לילך ולנסע ולבוא לארץ ישראל בחיי חיש קל מהרה.

ועזרני וזכני לעסק בתורתך הקדושה לשמה תמיד יומם ולילה. ותעזרני לעשות
תשובה שלמה ולתקן מהרה בחיי את כל הפגמים שפגמתי נגדך על ידי חטא ועון
הגדול של בטול תורה. אשר הייתי בטל מדברי תורה ימים ושנים הרבה. רחם עלי
לתקן כל הפגמים האלה, וזכני מעתה לעסק בתורתך ובעבודתך לשמה תמיד באמת
ובלב שלם. ולא אתן שנה לעיני ולעפעפי תנומה, כי אם בתכלית המעוט וההכרח
הגדול בשביל קיום הגוף. הצילני מפח יוקשים, הצילני "כצבי מיד וכצפור מיד
יקוש". עזרני כי עליך נשענתי. כי כבר התחלת להושיעני הרבה ואין נאה לך
לעזבני. עשה למענך ולמען הצדיקים אמתיים, "קדושים אשר בארץ המה", אשר
בזכותם לבד נשענתי, ובכחם חסיתי.

ותעזרני שאהיה שלם באמונה ובבטחון בך תמיד. ולא אעשה שום פעלה ולא אעסק
בשום עסק ולא אסע שום נסיעה בשביל פרנסה כלל, רק אזכה לידע ולהאמין בך
באמונה שלמה ובבטחון חזק שאתה תכלכלני. ותזמין לי פרנסתי בשלמות בביתי
בלי שום נסיעה וטלטול בעולם כלל, ובלי שום עשיה ועובדא ועסק כלל. וכל
נסיעתי לאיזה דרך וכל עסקי ופעלותי לא יהיו כי אם לשמך ולעבודתך לבד
באמת. וכרצונך אעשה, ולא אכון בנסיעתי ועסקי שום תועלת עצמי כלל. כי הכל
שלך. הנשמה שלך והגוף שלך, ובלעדיך לא ארים את ידי ואת רגלי לעשות שום
עסק ושום נסיעה בעולם. "כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור".
ותזמין לי פרנסתי מאתך לבד בהרחבה גדולה קדם שאצטרך לה, באפן שאוכל לעסק
בתורתך ועבודתך תמיד. ולא יהיה לי שום בלבול חס ושלום על ידי טרדת הפרנסה
כלל. ותפתח לנו אוצרך הטוב, ותתן המטר בעתו לברכה ולחיים ולשבע. ותשפיע
שבע וזול בעולם. ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר. ותמשיך שלום
בעולם. ויקים מקרא שכתוב: "השם גבולך שלום, חלב חטים ישביעך". ותהיה
בעזרנו תמיד, באפן שנזכה לבלות ימינו בטוב האמתי, בטוב הנצחי, לעסק כל
ימינו בתורה ועבודת יהוה באמת כרצונך הטוב. ולא נסור מדברי התורה ימין
ושמאל. ותורני ותלמדני תמיד את הדרך אשר אלך בה ואת המעשה אשר אעשה. "אל
תעזבני יהוה אלהי, אל תרחק ממני. חושה לעזרתי יהוה תשועתי

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments