יום שני, אפריל 15, 2024
Homeדבר הרבדבר תורה יומי - מעלת חודש אלול

דבר תורה יומי – מעלת חודש אלול

הגמרא במסכת שבת קי"ח אומרת: כל השומר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו.

ורבו המפרשים אשר שאלו, מה מיוחד בשבת קודש שגורמת לאדם שימחלו לו על כל עוונותיו אפילו עוון עבודה זרה החמור והקשה מכל העוונות כולם?.
והנה, מצאנו בפרשת השבוע, פרשת שופטים, עניין עיר מקלט, אדם שהרג נפש בשוגג, לפני שגואל הדם יגיע וינקום את נקמת בן משפחתו, אם בורח לעיר מקלט, הציל את חייו – ומה מיוחד בעיר מקלט?.
ומו"ר זקננו רבי יעקב אבוחצירא, מפרש ואומר שחודש אלול, הוא העיר מקלט של השנה כולה ומי שחטא במשך השנה, בחודש אלול בורח לעיר מקלט שזה החודש הקדוש הזה ומסתגר בו ולא יוצא ממנו לרגע, זוכה להנצל גם אם חייב מיתה.
אם כן, מה מיוחד בחודש הזה ומה מיוחד בשבת קודש שמי ששומר אותה ניצל מכל הדברים הקשים?.
אלא, אפשר לבאר ולומר: הגמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ה מספרת על רבי הקדוש שנענש ביסורים קשים ומדוע?
באחד הימים, כאשר התהלך בחוץ, רץ עגל שהיה מיועד לשחיטה והתחבא בין רגליו של רבי הקדוש וביקש רחמים שלא ישחטוהו, רבי הקדוש דחה אותו ואמר: לך, כי לכך נוצרת! ובגלל שלא ריחם רבי על העגל נענש ביסורים קשים.
ומקשה הגר"א, הרי רבי צודק שהעגל נוצר לשחיטה וזה תיקונו, מדוע נענש ביסורים? ומתרץ הגר"א אפילו שרבי צודק, אבל היה נאה ויאה, ממנהיג של עם ישראל שירחם עליו ויציל אותו משחיטה.
וזה סוד העיר מקלט ושבת קודש, מי שבורח לתוך חודש אלול, מי שבורח לתוך שבת קודש, מי שבורח לתוך עיר מקלט ומתחנן לרחמים, אפילו שלא מגיע לו רחמים, ריבון העולמים מרחם עליו, מושיע אותו וגואל אותו ומציל אותו.
"ה' עוזי ומנוסי והוא ניסי ומנוסי"
ערב שבת קודש, בחודש הרחמים והסליחות, שהוא עיר מקלט ובכניסת שבת קודש, מבקשים אנו מהקב"ה שומרנו א-ל כבבת עין ותצילנו ותצליח דרכנו ואל תביא תקלה תחת ידנו.
ומבקשים אנו מאחיי ורעיי, מו"ר זקני רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל, היה אומר שכל ימות השבוע מתברכים משבת קודש והוא ברוב קדושתו, היה במוצאי שבת אומר איך יעבור השבוע וכל יום ויום כמה טוב יהיה. הנה בשבוע הבא עלינו, צריכים אנו לעבור דבר מורכב בבריאות של שעות רבות, יעתירו עליי ברחמים ויבקשו בעדי שימתקו עליי הדינים ומפה ולהבא כותבנא לטבא וחסד ורחמים יושפע עלינו ממקור השפע בע"ה.
הקב"ה ישפיע על כולנו שפע ממרום ונזכה לגאולה שלמה ולישועה מרובה ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments