יום שישי, יוני 21, 2024
Homeמאמריםאין דבר בעולם אשר עומד לפני התפילה

אין דבר בעולם אשר עומד לפני התפילה

אין דבר בעולם אשר עומד לפני התפילה. 

בכל צרה אשר נמצא האדם, על ידי תפילה יכול להוושע ואין מעצור ומחסום לפני הקב"ה. כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה ועל ידי תפילה עם דמעה, אפשר לפנות ולשבור כל מעצור וכל מחסום. ובמיוחד הכח הגדול הוא על ידי תפילה ושיברון הלב בקריאת ספר תהילים, דוד המלך כתבו לכל יהודי ובה נמצא מרוכז תפילה ומסלול למקומות הגבוהים והרגישים ביותר בשמים. בכל מצב אשר נמצא האדם, ישנם זמנים שהתפילה צריכה ליהיות בצורה מסויימת ובלשון מסוים והאדם אינו יודע כל עת וכל זמן איך לנהוג ואיך להתפלל, דוד המלך סידר סדר מיוחד לכל עת ולכל זמן ולכל שעה, שעה שמחה, שעה עצובה, שעה מעורבת. 
ומעלת התהילים היא כרמת לימוד הגמרות הקשות והמורכבות והשכר הוא גם כלימוד תורה, גם כתפילה, גם כאמונה ומצוה גוררת ומצוה. ומי שהולך בתמימות בקריאת תהילים, זוכה לדברים גדולים ביותר.

ידוע מעשה על צדיק גדול אשר התקרב יום פטירתו וביקש מאנשי חברא קדישא שרוצה לילך לבית החיים לחפש מקום ראוי שבו יטמן, הלך והסתובב ופתאום ראה חלקת קבר ריקה אשר אור גדול היה בה, עמד וביקש מאנשי חברא קדישא שרוצה להקבר במקום קדוש זה, אמרו לו: זה חלקת קבר של החייט. קרא הרב לחייט ושאל אותו: מה המעשה המיוחד אשר אתה עושה, אשר חלקת הקבר אשר רכשת מאיר כל כך?!, ענה ואמר לרב: אני בכל יום בא לבית הקברות ליד חלקת הקבר אשר קניתי לי, ביום פקודה, וקורא את התהילים ליד החלקה. ביקש הרב להטמן ליד חלקת הקבר הזאת של החייט, כשנפטר הרב הצדיק שם טמנו אותו.

עברו שנים רב העיר הבא אף הוא הגיע ליום פקודה, ביקש גם הוא להטמן ליד הרב הראשון וכך משני הצדדים היו טמונים. וכך עברו עוד שנים ורב קדוש גר בעיר ואף הוא הגיע ליום פטירתו ואף הוא נטמן בצד השלישי. וכך גם ברבות הימים רב הרביעי. והנה אותו חייט פשוט אשר הקפיד בקריאת התהילים בכל יום בדבקות גדולה, זכה שאור גדול היה במקום קבורתו וארבעה קדושי עליון נטמנו סביבו.

ובמעשה זה טמון אחד מסודות קריאת תהילים. ונבאר הדברים, ישנם דברים שהם על פי טבע נראים ומסתדרים, אך ישנם דברים שעל פי טבע אינם מסתדרים ואינם מובנים שיכול להתבצע דברים כאלו וזה כח התהילים, שדברים אשר אינם נראים כטבע, פתאום בצורה לא רגילה ולא מובנת משתנים ומסתדרים הדברים ופתאום קורים דברים אשר לא נראים לעין, אך בדרך לא מובנת, דבר מתחבר לדבר ועוד דבר לעוד עניין וכך נברא דבר חדש מושלם והטוב ביותר. וזה כח של ספר התהילים, לבנות וליצור חלקים על חלקים, צדיק מבקש להקבר ליד החלקה של החייט ואחרי כן עוד צדיק ליד הצדיק וכן זה ניהיה מושלם מארבעה רוחות עטוף החלקת אדמה בקדושי עליון.

וכך ראינו אנו בחוש ממש, שנים רבות לא זכינו לפרי בטן והצער היה צער גדול, בכיות ותפילות ותחנונים לפני ריבון העולמים, עד אשר המומחים והטובים הורו דרך להתייאש. ובשבת פרשת בלק, לפני י"ב שנים, קיבלנו על עצמנו אנו וכל הקרובים אלינו לקרוא את התהילים בעמידה כל השבת כמה פעמים ובצער ובדמעות בכינו והתפללנו לריבון העולמים והנה ביום ראשון אחרי השיעור נכנס יהודי צדיק מניו יורק ומשיח לפי תומו, סיפר לנו על רופא יהודי בבית חולים בניו יורק, אשר פועל ישועות ואמונתו רבה בהקב"ה וכו'. וכך כמעשה עם החייט ציון ליד ציון עד שזכה מארבעה רוחות, כך הקב"ה כדרך טבע אבן על אבן עד שכל הארבע רוחות נסגרו ומאותו שבת פרשת בלק, זמן אשר בלעם ביקש לקלל את עם ישראל, נחקק שזהו זמן של ברכה "כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם". אויר העולם ככלי קיבול לקיבול תפילות ותחינות ובקשות. 
ונשתדל כל היהודים הצדיקים והחסידים, אשר הם חלק משובה ישראל ונפשם קשורה בנפשנו, להשתדל בשבת קודש הבא עלינו לטובה להשלים את כל ספר התהילים ונראה טוב מה' וזכות דוד מלכנו משיחנו יקרב לנו הקץ והישועה תבא בקרוב ממש, "נפשנו חיכתה לה'" ולכל אחד מאיתנו, על ידי חיבור קדוש זה, אשר כולנו מתחברים יחד ובשיתוף בעת ובעונה אחת מסיימים אלפים רבים את ספר התהילים, ודאי דוד המלך יהיה מליץ יושר עלינו בשמים ויאמר די לצרותנו ויכוונו בע"ה שהקב"ה יפתח שערים לישיבה הקדושה והרשעה כולה כעשן תכלה ובעל המום יבא במהרה על עונשו, לא יהוה ה' סלוח לו ונזכה לקידוש שם שמים.

וידועה הקושיה, ישנם הרבה בקשות ותפילות אשר התפללנו שנים וזמנים רבים ומדוע עדיין לא נעננו?. אלא ישנם מחיצות החוצצות ביננו לבין הקב"ה ולכן התפילות נשארות בשמים, אך אחרי המחיצות, עד אשר באה תפילה חזקה ושוברת את כל המחיצות וברגע שנשברים המחיצות, כל התפילות בפעם אחת נכנסות לפני הקב"ה וישועה גדולה יורדת לעולם ושפע מרובה ביום אחד בא לאדם. 
ובודאי אחרי שבת כזו, אשר רבים וטובים יקפידו בקריאת התהילים בכל העולם, כל המחיצות יפלו ושפע מרובה ירד על כולנו ועל כלל עם ישראל. 
ישתדלו להעביר כל השמות של מי שמקבל על עצמו קריאת ספר התהילים בשלמות בשבת הקרובה ונשתדל להזכיר בתפילה ובתחינה.

בזכות האבות הקדושים נזכה להכנס לימים אלו אשר ראשיתם בן המצרים "מן המצר קראתי י-ה" אך יעננו ה' במרחב י-ה, האחרית רחבות גדולה שפע גדול ובסוף המנורה תיהיה מושלמת ויאיר לנו ה' אורה ושמחת אמת עד ביאת משיח צדקנו, יבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments