חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת בלק – תשע”ה

כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת בלק – תשע”ה
פרשת בלק א. צריך להקשות, איך דור המדבר – דור דעה, דור שזכו לראות את הקב”ה במעמד הר סיני, נפלו לתחתית איומה ונוראה בעצת בלעם לבלק להחטיאם בזנות? אלא מובא בספרים הקדושים, בלעם נתן עצה להחטיא את בני ישראל בעבירה זו ושיתף את כל העוונות והחטאים שלו בעניינם אלו, כמו שאומרים חז”ל שבלעם היה בועל את אתונו, ובהשפעת עצתו הרעה ובהשפעת המלאכים השחורים, אשר נבראו מכל חטאיו הרבים, נהיה חיבור לחורבן איום ונורא ולאחת המגפות וההרג החמורים ביותר שהיו בעם ישראל. ומפה יש ללמוד ולהזהר, כאשר אדם פרוץ וחוטא במידת היסוד, ומחטיא בעצה רעה בעניינים אלו – הוא מחבר יחד...
0 Comments Off 2053 כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת חקת – תשע”ה

כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת חקת – תשע”ה
פרשת חקת א. עניין פרה אדומה ומהותה, שהיא מסלקת מעל האדם את הטומאה ומעבירה על ראשו רוח טהרה. כאשר האדם עטוף ברוח הטומאה, רוח הטהרה אינה יכולה לשרות עליו, לכן כל כמה שיוכל האדם להסיר מעליו את רוח הטומאה, במידת האפשר ובכלים הנתונים בידינו בימים אלו, צריך להשתדל להרבות להסירה ממנו. ומקובל מהאר”י הקדוש זצ”ל, שבאמירת קריאת שמע שעל המטה בכוונה, יש בכח האדם לסדר ולתקן את מה שחטא ופשע באותו היום. ועל ידי מסירת נפש באמת והפקדתה של הנשמה בידי השכינה בעת שאדם הולך לישון, נעשים ייחודים עליונים הפוגעים בכוחות הקליפה וכורתים את ראשם, ובזה מטהרים את האדם ומוסיפים...
0 Comments Off 1656 כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שלח לך – תשע”ה

כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שלח לך – תשע”ה
פרשת שלח א. “ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ” (במדבר, יד, לח), אפשר לפרש ולומר עפ”י מה שכתוב במשלי (יג, כג) “יש נספה בלא משפט” והגמרא (חגיגה ד:) מפרשת שיש אנשים שמתים בלא משפט. מספרת הגמרא שרב ביבי בר אביי היה חבר של מלאך המוות, יום אחד ראה רב ביבי שמלאך המוות שולח שליח ואומר לו: לך תביא לי את נשמת מרים מגדלת השיער, התבלבל השליח ובמקום להביא את מרים מגדלת השיער, הביא את מרים מגדלת הילדים, רב ביבי רצה לראות מה מלאך המוות יעשה עם אותה טעות שעשה השליח, אמר מלאך...
0 Comments Off 1959 כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת קרח – תשע”ה

כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת קרח – תשע”ה
פרשת קרח א כשנתבונן במעשה קרח, נקשה: מה היה שורש רצונו ומלחמתו של קרח במשה ואהרון? אפשר לבאר ולומר: קרח רצה לעשות שינוי בתפיסת היהודית ובדת ישראל, התורה והמצוות זה דבר שצריך לעשות בפועל ואי אפשר להיות פטור ע”י הרצון בלבד או מחשבה בלב, יהודי מחויב לקיים את התרי”ג מצוות. קרח ועדתו רצו לערער את זה, ושיטתם הייתה שמצוות התורה והדת היהודית, מספיק שתהיה בלב האדם, לא צריך לפרוט אותם למעשים, ואלו היו דבריהם – “כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה’” (במדבר טז, ג), שהדת והמצוות נמצאים בתוך הלב וזה היה כל טענתם. ב. מדוע העלילו על משה רבנו...
0 Comments Off 1591 כ״ב בתמוז ה׳תשע״ה – יולי 9, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת במדבר – תשע”ה

ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015
הרב פינטו  – אמרות טהורות – פרשת במדבר – תשע”ה
פרשת במדבר א. “וידבר ה’ אל משה במדבר סיני באהל מועד” (במדבר א, א). צריך להקשות, מדוע בחר הקב”ה להוריד את התורה במדבר שהוא מקום יבש וצחיח ולא במקום של עצים ופרחים, במקום משגשג ופורח שנראה יפה בעיני כל. אלא צריך לדעת, לימוד התורה צריך להיות לשם שמים, ולמדים זאת ממעשה של אלישע בן אבויה שביום המילה שלו הזמין אביו את כל גדולי ירושלים והושיבם בבית אחד, ואת רבי אליעזר ורבי יהשוע הושיב בבית אחר, והתחילו רבי אליעזר ורבי יהשוע לעסוק בדברי תורה, התחילו בתורה (חומש) ומן התורה עברו לנביאים ומהנביאים לכתובים, וירדה אש מן השמיים והקיפה אותם, ראה זאת...
0 Comments Off 1765 ה׳ בסיון ה׳תשע״ה – מאי 23, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שמיני – תשע”ה

ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת שמיני – תשע”ה
א. רבי אלימלך מליז‘נסק היה קדש קדשים. מר זקננו רבי מאיר אבוחצירא אומר שאפילו אדם שלא לומד בספר “נועם אלימלך”, יש סגולה להנצל מכל רע, להחזיק את הספר בבית. בספר יש כוכביות הנראות לא קשורות למאמרים, אחד הצאצאים שלו רצה להדפיס את הספר ללא אותם כוכביות,ביום שיצא לאור – אותו אדם נפטר, כי באמת יש בהם סודות גדולים. “הנועם אלימלך“ היה מאחד הצדיקים שלא חיו לפני הרבה זמן, ואפשר עוד להרגיש את הקדושה שלהם, הם הגיעו לדבקות גדולה עם הקב“ה.  ב. רבי יהודה הנשיא מחבר המשניות, אומר על עצמו שהוא הגיע למעלות יותר מחבריו בגלל שראה את רבי מאיר מאחוריו, ואם היה זוכה לראותו מלפניו היה מגיע ליותר. מה פירוש דבריו? אדם שנמצא ליד צדיקים לא...
0 Comments Off 2324 ל׳ בניסן ה׳תשע״ה – אפריל 19, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת צו – תשע”ה

ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת צו – תשע”ה
פרשת צו א. “דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית” (שמות יב, ג) בעשירי בניסן הקב“ה מצווה שיקחו שה לבית, יתנו לו לאכול ולשתות ארבעה ימים ובליל פסח ישחטו אותו. צריך להקשות, הרי כל מילה בתורה יש לה משמעות, וא“כ למה התורה כופלת “שה לבית אבות שה לבית“? חשבנו לפרש ולומר יסוד גדול, בדור שלנו יש מאות אלפי בחורים שלומדים תורה, יש בדור הזה תורה שלא הייתה באף דור, כמה מקומות של חסד יש, כמה ספרים הוציאו לאור. הגמ‘ שואלת האם אשה יכולה לקדש לבעלה, כי הוא לא יודע לעשות...
0 Comments Off 1914 ז׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 27, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת ויקרא – תשע”ה

ג׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 23, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת ויקרא – תשע”ה
פרשת ויקרא א. “ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו מאהל מועד לאמר” (ויקרא, א, א) משה רבינו כתב במילה ויקרא אות א’ קטנה, משום שחשש שנראה כגאווה שהקב“ה קורא לו.ויש לשאול, בפ’ יתרו גם כתוב ויקרא אל משה (שמות כד, טז), ושם לא חשש משה לכתוב א’ קטנה, מדוע? מובא בחז”ל שאין הנבואה שורה אלא על מי שהוא חכם, עניו, גיבור ועשיר. משה רבינו היה עניו, חכם וגבור, אבל עשיר הוא לא היה, משום שבזמן שעם ישראל התעסקו בלקיחת ביזת מצרים, משה לקח את ארונו של יוסף, ורק לאחר מכן הוא התעשר מפסולת של הלוחות שנתן לו הקב”ה, שהיו עשויות...
0 Comments Off 1884 ג׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 23, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת תרומה – תשע”ה

ד׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 23, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת תרומה – תשע”ה
א. “ועורות תחשים ועצי שיטים” (שמות כה, ה) התחש היא חיה מיוחדת שנוצרה לפני שבנו את המשכן, והייתה לה קרן אחת במצח, והעור של החיה הזאת היה עור מיוחד ביותר שאין כיופיו בכל העולם כולו, היו בה ששה צבעים מיוחדים ונדירים, ואת העורות שלה שמו במשכן. חשבנו להקשות, מדוע התחש נברא לפני בניית המשכן ולא בששת ימי בראשית. אלא אפשר לפרש ולומר עפ“י המדרש: אחרי שהקב“ה ברא את כל הבריאה, הוא אסף את כולם ורצה ליצור את האדם שיהיה בחיר הבריאה, ושכל אחד מהחיות יתרום מעצמו לאדם דבר מיוחד שיש בו. ועל פי זה יובן, הקב“ה ידע שאם התחש יברא...
0 Comments Off 2193 ד׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 23, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more

הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת משפטים – תשע”ה

ל׳ בשבט ה׳תשע״ה – פברואר 19, 2015
הרב פינטו – אמרות טהורות – פרשת משפטים – תשע”ה
 פרשת משפטים א. “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם” (שמות כא, א), מה הכוונה “אשר תשים לפניהם“, היה צריך לומר “אשר תלמד את בני ישראל“, ידוע שכל מילה בתורה מדוקדקת דקדוק גדול. אלא חשבנו לבאר ולומר, כתוב בקריאת שמע “ושמתם את דברי אלה על לבבכם וכו‘” (שמות יא, יח) מה פירוש על לבבכם, היה צריך לומר בלבבכם, אלא אפילו אם אדם לא מכניס דבר לתוך ליבו, יחכה ועם הזמן זה יכנס לתוך הלב. תשים את זה על הלב, ומה שהשכל לא עושה הזמן עושה. וכן יש לפרש את הפסוק “אשר תשים לפניהם” – מספיק שרק תשים את חוקי התורה והמשפטים לפניהם,...
0 Comments Off 2463 ל׳ בשבט ה׳תשע״ה – פברואר 19, 2015 מאמרים, פרשת השבוע more