חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2621.
נותרו עוד 48 פרקים!

68%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

פרשת השבוע

פרשת תזריע מצורע

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
פרשת תזריע מצורע
*דבר תורה לפרשיות תזריע-מצורע מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* *”וידבר ה’ אל משה לאמר. זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן”* וצריכים להקשות, מה הלשון והובא אל הכהן, והובא אל הכהן נשמע כמו שצריכים להביא אותו בעל כורחו, היה צריך לומר ובא אל הכהן, ולא והובא אל הכהן? וכבר האריכו בזה האבן עזרא והרמב”ן, ואולי אפשר להוסיף ולבאר ולומר מה כל העניין של המצורע, חז”ל אומרים שצרעת באה על שבעה דברים, על לשון הרע ועין צרה וכו’. והנה כאשר אדם יש בו מידה רעה, התורה הקדושה אומרת לנו שהתיקון של מידה רעה ללכת לצד השני...
0 Comments Off 2158 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת כי תשא / ועשו לי מקדש

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
פרשת כי תשא / ועשו לי מקדש
*דבר תורה לפרשת כי תשא – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* כאשר משה רבנו היה בשמים לקבל את התורה ובני ישראל חטאו בעגל, אמר הקב”ה למשה רבנו (שמות לב, ז) *”וידבר ה’ אל משה לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר ציויתים עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר ה’ אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא. ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול”* *** וצריך להבין, מדוע ולמה אמר הקב”ה למשה...
0 Comments Off 1989 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more

פרשת כי תשא / 7 יפול צדיק וקם

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
on י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
*מאמר כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א לפרשת כי תשא – הלימוד שלימד אהרון הכהן מחטא העגל* לאחי ורעי האהובים והחביבים, אנא ה’ תשמרם וכצינה רצון תעטרם. אמרו רבותינו ילכו מחיל אל חיל, וכשמסיימים את ימי הפורים נכנסים לשלושים יום קודם החג, שואלין ודורשין בהלכות החג. הנה חג הפסח ממשש ובא, ‏וידוע שלילה קדוש זה הוא מהרגעים הקדושים ביותר שחל בשנה, וההשגות שאפשר להשיג בליל הסדר הן במידה ובמשקל של השגות של ליל יום הכיפורים. ואמרו רבותינו הקדושים שיש לנו לילה של “כל נדרי” ולילה של “כל חמירא וחמיעא”. ב”כל נדרי” ההשגות הן השגות על ידי אימה ויראה מהדין,...
0 Comments Off 2016 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more

פרשת תצוה – השם הקדוש נגד הטומאה

ט׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 7, 2017
פרשת תצוה – השם הקדוש נגד הטומאה
*השם הקדוש שמפריד ומחליש את כוחות הטומאה – דבר תורה לפרשת תצוה – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* מובא ברבנו החתם סופר בתורת משה (ד”ה. והיה כפי ראשו) בשם הגאון הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי הי”ד, על פי הידוע כי היצר הרע הוא סמא”ל ובת זוגו היא לילי”ת, וכאשר מתחברים שני כוחות טומאה הללו, הם מביאים נזק גדול לעולם רח”ל. אומר על כך רבי שמשון, כי יש שם קדוש “כפי” שמפריד ביניהם שלא יוכלו להזיק, וזהו רמז הכתוב *”ל’פיו ס’ביב מ’עשה א’ורג”* ר”ת סמא”ל – *”ת’חרה י’היה ל’ו ל’א י’קרע”* ר”ת לילי”ת. אמנם ביניהם יש מילת “כפי”, שהוא...
0 Comments Off 1885 ט׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 7, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more

פרשת תרומה / ועשו לי מקדש

ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017
פרשת תרומה / ועשו לי מקדש
*דבר תורה יומי מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* (ג אדר התשע”ז) *”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו”* (שמות כה, ח). ורש”י פירש “וכן תעשה” לדורות. והנה מצות *”ועשו לי מקדש”* היא אחת מרמ”ח מצוות עשה. וכך מביא הרמב”ם בספר המצוות מצוה כ’ היא, שציוונו לבנות בית עבודה בו תהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה הפניה ובו תהיה החגיגה וההתקבצות בכל שנה. והוא אמרו יתעלה “ועשו לי מקדש”. **** והנה רבותנו הקדושים חידשו ואמרו, שאף בדור זה המצוה הזאת של *”ועשו לי מקדש ושכנתי...
0 Comments Off 1995 ג׳ באדר ה׳תשע״ז – מרץ 1, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת משפטים / מכירת יוסף

כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
on כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017
ערב שבת קודש פרשת משפטים ופרשת שקלים, הנה זכינו לעלות לציון הקדוש של רבי עמרם בן דיוואן זצוק”ל, אשר בכל תפוצות ישראל קדוש יאמר לו, והמסורת מאבותינו הקדושים שכוחו של רבי עמרם שריר ובריר וקיים, ושמו היה שגור בפי אבותי הקדושים. וכשהיו באים תלמידיהם לשפוך את תחינתם לפני אבותי, במחלות וצרות אשר פקדו את קהל עדתם, ציוו עליהם לעלות לציון רבי עמרם בן דיוואן זצוק”ל, ובכח התפילה על קברו מתעוררת מידת הרחמים בשמים. והנה גם אנו ראינו ישועות מכוחו הרם והנישא, בע”ה נדרי לה’ אשלם. בכח אותו צדיק יושפע שפע רב על כלל עם ישראל, ועל קהילתנו הקדושה “שובה ישראל”,...
0 Comments Off 2199 כ״ח בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 24, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע more

פרשת יתרו / זכור את יום השבת

כ׳ בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 16, 2017
on כ׳ בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 16, 2017
בשבת הבאה עלינו לטובה ולברכה, פרשת השבוע היא פרשת יתרו שבה נמצאים סודות תורה עמוקים וגדולים, ושם עשרת הדברות. והנה כשנתעמק בדברה הרביעית (שמות כ, ח) *”זכור את יום השבת לקדשו”* דורשת על זה הגמרא (פסחים קו.) זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין בכניסתו, ואין לי אלא בלילה, ביום מנין? תלמוד לומר זכור את יום השבת, ביום. ** והנה ידע האדם, שרבותינו פסקו ואמרו שאסור לו לאדם לאכול כלום, ואף לשתות עד לאחר הקידוש. ונפסק להלכה בשולחן ערוך (או”ח סימן רעא סעיף ד) אסור לטעום כלום קודם שיקדש אפילו מים. ***** והנה צריכים להבין, מדוע ציוותנו תורתנו הקדושה...
0 Comments Off 2201 כ׳ בשבט ה׳תשע״ז – פברואר 16, 2017 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, פרשת השבוע more

יומא דהילולא של האר”י הקדוש ה’ באב

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
יומא דהילולא של האר”י הקדוש ה’ באב
דבר תורה לכבוד הילולת האלוקי רבי יצחק לוריא – האר”י הקדוש מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ביום קדוש זה יומא דהילולא דרבנו האר”י הקדוש זצוק”ל, נשתדל ללמוד מעט מתורתו הקדושה, ואז נזכה שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, וילמד זכות עלינו ויעורר רחמים על הכלל ועל הפרט. וידליקו נר לעילוי נשמתו, ויתנו צדקה לעילוי נשמתו לכבוד שבת קודש לעניים תלמידי חכמים ויעתירו בעדי, ובעזרת ה’ נזכה לראות בישועת ה’ בקרוב ממש. ‏יומא דהילולא של רבנו האר”י הקדוש זצוק”ל, והנה צריך לחזק עניין שרבים מאחינו בני ישראל טועים בו מקוצר הידיעה ועומק העניין, והוא שימוש בקבלה מעשית. וידועים דברי רבנו...
0 Comments Off 3060 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מעלת קריאת ספר דברים בימים אלו

ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016
מעלת קריאת ספר דברים בימים אלו
*דבר תורה מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א לפרשת דברים וימי בין המצרים* מובא במדרש (דברים רבה, יא ח) בשעה שהגיעו ימי משה רבנו להפטר מן העולם, אמר לו הקב”ה (דברים לא, יד) “הן קרבו ימיך”. אמר לפניו, רבונו של עולם אחר כל היגיעה הזו אתה אומר לי הן קרבו ימיך, “לא אמות כי אחיה ואספר מעשה י-ה”(תהילים קיח יז), אמר לו אי אתה יכול כי זה כל האדם. אמר משה, ריבונו של עולם דבר אני מבקש ממך לפני מותי, שאכנס ויבקעו כל השערים שבשמים ותהומות, ויראו שאין זולתך. ומובא בספר ” מעשה רוקח” וזה לשון קודשו “והקרה...
1 Comments Off 5683 ד׳ באב ה׳תשע״ו – אוגוסט 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

שני זמנים בחיי האדם

ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016
שני זמנים בחיי האדם
דבר תורה אשר קידש כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א ליום ראשון ל’ ניסן התשע”ו “ויאמר ה’ אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו”. רש”י פירש אמור אל הכהנים (יבמות פרק ה) אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. ‏ומובא בספר הקדוש נועם אלימלך, יש לומר כוונת רש”י להזהיר גדולים דהיינו צדיקים גדולים על הקטנים, רוצה לומר על עברות קטנות שאדם דש בעקביו ע”כ. ואפשר להוסיף ולדקדק ולומר, הפירוש להזהיר גדולים על הקטנים. הנה יש לאדם בחייו שני זמנים, יש זמנים שאדם בגדלות הדעת, יש זמנים שאדם בקטנות הדעת. כאשר אדם בגדלות הדעת אלו...
0 Comments Off 2175 ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more