חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

מוסר

דבר תורה יומי – מחצית השקל

י״ט באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2016
דבר תורה יומי – מחצית השקל
“זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה’”. וצריך להבין עניין מחצית השקל דווקא, הרי כל דבר שבקדושה עדיף דבר שלם ולא חצי וכך חכמי הקבלה מזהירים שאדם השותה בכוס יזהר שהכוס יהיה מושלם ולא שבור וכשאדם אוכל פרי, ישתדל שהפרי יהיה שלם ולברך על פרי שלם, כל דבר שבקדושה עדיף בשלמות. אם כך למה פה התורה מצווה אותנו להביא מחצית השקל, חצי ולא שלם? הרי הכסף הזה נדבה למשכן, שיהיה שקל שלם, ולמה מחצית השקל? ואפשר לפרש ולומר, מובא בתורה, (במדבר כ”ג ,כ”א): ״לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל...
0 Comments Off 2265 י״ט באדר א׳ א׳ – פברואר 28, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

כוח של סעודות שבת

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016
כוח של סעודות שבת
דבר תורה מאת האדמו״ר יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  ״אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות מחבלו של משיח מדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג״ (הגמרא במסכת שבת קי’ח). והנה צריכים להבין, מה פרוש כל המקיים שלוש סעודות ניצול משלושה פורענויות? היה צריך להגיד כל האוכל שלושה סעודות, למה כל המקיים שלושה סעודות, הלשון לא מובן?.  אלא אפשר לפרש ולומר יסוד גדול, אדם שיושב ואוכל וכל הסעודה זה בגדר אכילה והנאה ותאוה, זה לא נקרא סעודת שבת, סעודת שבת זה נקרא לקיים את הסעודה, להבין שהארוחה זה...
0 Comments Off 2166 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

דבר תורה על פרשת כי תשא

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016
דבר תורה על פרשת כי תשא
דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א – פרשת כי תשא בני ישראל זכו לשבעה רועים, שהם המגדל אור  של עם ישראל לכל הדורות ומכוחם ובאורם, עם ישראל בכל הדורות נשען והולך בכל הזמנים ובכל הגלויות בכל ההתמודדויות.  והנה קשה, מדוע שלמה המלך לא זכה להיות אחד מהשבעה רועים? והרי חכמת שלמה המלך הייתה חכמה מיוחדת ומכל אדם ובכל הדורות כמו שנאמר: מלכים א‏’ (ג’- י”ב) “הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש...
0 Comments Off 1797 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מעלת חודש אדר

ז׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 16, 2016
מעלת חודש אדר
חזון יאשיהו – ערב ראש חודש אדר א׳ תשע״ו רבנו האר”י הקדוש מפרש ואומר, שכל החודשים של השנה, הם בבחינת אברי הראש; חודש תשרי, כנגד הגולגולת, חשון וכסליו, כנגד האזניים, טבת ושבט, כנגד העיניים וחודש אדר כנגד החוטם (האף), בו תלוי חוש הריח.  ‏והנה ידוע מה שמובא בספרים הקדושים, שלכן אומרים הלל בראש חודש, כי מצאנו שרמז דוד המלך בתהילים ק”נ: ״הללויה הללו אל בקודשו״, י”ב פעמים הללו, כנגד י״ב חודשים ולכן כופלים, מפני שנה מעוברת, ״כל הנשמה תהלל יה״ פעמיים, כנגד שני חודשי אדר וכך מוצאים, שבחודש אלול תוקעים בשופר, משום שאם ניסן ראש חודשים וזהו ה״הללו״ הראשון יוצא...
0 Comments Off 2256 ז׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 16, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

פרשת משפטים – בנים אתם לה’ אלוקכם

כ״ד בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 3, 2016
פרשת משפטים – בנים אתם לה’ אלוקכם
חזון יאשיהו – כ״ד בשבט תשע״ו “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי” וגו’(שמות כא. א) ‏והנה, הגמרא במסכת קידושין (לו) מבארת ואומרת: ״בנים אתם לה’ אלוקיכם״ (דברים יד. א) בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרויים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרויים בנים, דברי רבי יהודה.  רבי מאיר אומר,  בין כך ובין כך, אתם קרויים בנים, שנאמר ״בנים סכלים המה״. והנה מצאנו, שבני ישראל נמשלים פעמים כבנים פעמים כעבדים וכך, ביום הגדול והנורא, ראש השנה, שעליו נאמר ״היום הרת עולם״ מבקשים ומתפללים אנו, לפני בעל הרחמים ומזכירים ״אם כבנים אם כעבדים״ וביותר בראש השנה,...
0 Comments Off 2036 כ״ד בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 3, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״

כ״ב בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 1, 2016
״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״
חזון יאשיהו – דבר תורה יומי – כב’ בשבט ״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם״ ודרשו חז״ל “ואלה” להוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. והרי קשה, הרי כל התורה כולה ניתנה בסיני, וכל התורה הקדושה מיקשה אחת, ואין בתורתנו הקדושה חלק חשוב יותר מחלק אחר. אם כן מה החידוש שמה אלה מסיני אף אלו מסיני, תורתנו הקדושה כולה דברי אלוקים חיים היא?! אלא אפשר לבאר ולומר יסוד גדול: התורה הקדושה אומרת לנו על דוד המלך ״ויהי דוד עושה משפט וצדקה”. ומקשה הגמרא: מה הלשון משפט וצדקה ומפרשת הגמרא ואומרת: כשהיה בא דין תורה לפני דוד המלך, היה דוד...
0 Comments Off 1961 כ״ב בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 1, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מלחמת עמלק וקריעת ים סוף

ט״ז בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 26, 2016
מלחמת עמלק וקריעת ים סוף
חזון יאשיהו – ט״ז בשבט ״וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה׳ את ישראל ממצרים״ ורש״י פירש: ״מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק״. והנה מוצאים אנו בדברי רש״י, שעיקר מה שגרם ליתרו לעזוב את ביתו ואת כל אשר לו, היה בעקבות מה ששמע על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. והרי, עוד הרבה ניסים גדולים ועצומים שהשכל לא מקבלם קרו בארץ מצרים וביציאת מצרים, מדוע שני הדברים המסויימים האלה, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק גרמו ליתרו לעזוב את כל אשר לו ולנדוד לארץ לא זרועה למדבר?  אלא צריכים לבאר...
0 Comments Off 1719 ט״ז בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 26, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

רבי יצחק אבוחצירא – רחמים על הכלל

י״ד בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 24, 2016
רבי יצחק אבוחצירא – רחמים על הכלל
חזון יאשיהו – י״ד בשבט יומא דהילולא של הצדיק הקדוש, רבנו יצחק אבוחצירא זצוק״ל, שמסר נפשו על קידוש ה׳. הנה, בכל יום פטירת צדיק כולנו ברטט וחלחלה ובדבקות גדולה בצדיק. וצריכים לבאר עוד נדבך מה קורה ביום הילולת הצדיקים בשמים, ועד כמה הקשר והדבקות בצדיק ביום הילולתו חשוב ביותר?  הנה מצאנו בתפילות הימים הנוראים, שאנו מבקשים מהקב״ה שירחם עלינו ״אם כבנים אם כעבדים״ – הנה צריכים להבין ההבדל בין רחמים כבנים, לרחמים כעבדים.  רחמים כבנים הם כשאבא מבקש דבר מה מהבן, והבן אינו חפץ לעשות רצון אביו, אז האבא עומד ומשכנע את בנו במתנות ובדברים טובים בכדי לרצות את בנו,...
0 Comments Off 2617 י״ד בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 24, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

מלחמה לה’ בעמלק מדור דור

י׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 20, 2016
מלחמה לה’ בעמלק מדור דור
חזון יאשיהו – י׳ בשבט תשע״ו ״ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה׳ בעמלק מדור דור״ הנה, הרבו רבותינו להדגיש לנו את עומק מעשיהם הקשים של עמלק, והפגיעה החמורה והקשה אשר פגעו עמלק בעם ישראל, ואין כיסאו של הקב״ה שלם כל עוד עמלק קיים בעולם. ומצווה וחובה עלינו לזכור בכל יום ״זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים״. וכבר מצאנו בשאול המלך, שאיבד את מלכותו משום שהשאיר את אגג מלך עמלק חי למספר שעות, עד ששמואל הנביא הוציאו להורג. והנה נחדד ונאמר, שאחד מהדברים הרעים והקשים שניסה עמלק לקרר ולטשטש בעם...
0 Comments Off 1791 י׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 20, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

ושמתם… על לבבכם

ט׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 19, 2016
ושמתם… על לבבכם
חזון יאשיהו – ט׳ בשבט תשע״ו ״קול דודי דופק פיתחי לי״ רבי יסא אמר: אמר הקב״ה לעם ישראל, בניי פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודו של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וגרניות נכנסות בו (מדרש שיר השירים ה-ב) והגמרא (מסכת ערובין נ״ג) אומרת: אמר רבי יוחנן ליבם של ראשונים פתוח כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית וכו׳. וצריכים להבין, מה החילוק בין דורות ראשונים לגודל ורוחב ליבם, לדורות אחרונים שהלב הצטמצם עד למחט סידקית? אלא צריכים לבאר ולומר, אנשים חושבים שברגע שהלב נפתח, רק טוב ותשובה וקירבה ומעשים טובים יכנסו...
0 Comments Off 1689 ט׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 19, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more