חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2610.
נותרו עוד 8 פרקים!

95%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

מוסר

ויקרא / חשיבות השם של האדם

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
ויקרא / חשיבות השם של האדם
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א לקדש ליום א’ ג’ אדר ב’ התשע״ו “ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו וגו’ אדם כי יקריב מכם קרבן “וגו’. וברש”י: לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חיבה לשון שמלאכי השרת משתמשין בו שנאמר וקרא זה אל זה (ישעיה ו’-ג’) אבל לנביאי אומות העולם וכו’ נאמר (במדבר כ”ג-ד’) ויקר אלוקים אל בלעם (בראשית רבה נ”ב-ה’)‏. והנה צריך להבין, מה הכח המיוחד שהתורה הקדושה נותנת לשם של האדם. כמו שמצאנו המעשה ברבי מאיר בעל הנס וחכמים שהלכו להתארח באחד השבתות אצל אדם מסויים ונתנו לו כל...
0 Comments Off 1855 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מגילה / תפילה על שיגיונות

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
מגילה / תפילה על שיגיונות
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש מוצ”ש קודש ב’ אדר ב’ התשע״ו הגמרא במסכת מגילה (דף ז’),  רבה ‏ורב זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי ( עשו סעודת פורים יחד) בתר דאיבסום קם רבה ושחטיה  לרב זירא (בתוך שהיו שתויים ביין קם רבה ושחט את רב זירא). למחר בעי רחמי ואחייה (למחרת רבה התעורר והוא ראה שהוא הרג את רב זירא וביקש רחמים על רב זירא והחיה אותו). בירושלמי נקרא רב זירא בשם רב זעירא וזעירא הוא מלשון קטן וצריכים להקשות, למה נקרא כך בשם זעירא – קטן?  ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול,...
0 Comments Off 2079 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

שבת קודש / סיום המלאכות

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
שבת קודש / סיום המלאכות
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש לערב שבת קודש ראש חודש אדר ב’  כתוב בתורה, (בראשית ב’-ב’): “ויכל אלוקים ביום השביעי ‏מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה”. וברש”י שם מביא את דברי רבי שמעון וכו’ ובסוף דבריו אומר: ״באת שבת באת מנוחה כלתה ונגמרה המלאכה״.  והנה, מדברי רש”י מובן יסוד גדול, שהמהות של המנוחה בעולם התחילה משבת קודש, לפני שבת לא היתה מציאות של מנוחה בעולם, לא היה דבר שנקרא מנוחה בעולם, איפה נהייתה מנוחה בעולם, ואיפה נתייסד כוח המנוחה בעולם? מהשבת הראשונה שהקב”ה שבת מכל מלאכתו, אז נתמלא...
0 Comments Off 1581 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר more

מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016
מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא
דבר תורה אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום ה׳ ל׳ אדר א׳ ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב” ( אסתר ה’). ‏וצריך להקשות, איך אפשר לאמר על המן הרשע שמח וטוב לב, המן שהיה אכזר לאבד להרוג להשמיד את כל היהודים, איך אפשר לאמר עליו שמח וטוב לב, הרי זה ההפך מהרשע הגדול המן?.  אלא אפשר לפרש ולאמר יסוד גדול, המן הרשע כל המהות שלו וכל היניקה שלו הייתה מהסיטרא אחרא ואסתר המלכה היניקה שלה היתה מקדושה, החיות שלה מבורא עולם. והנה כשהצדיקים רוצים להפיל את הרשעים ורואים שהרשעים קשורים ועטופים עם הסיטרא אחרא,...
0 Comments Off 1638 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, פרשת השבוע more

מגילה / תקוותם לכל דור ודור

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016
מגילה / תקוותם לכל דור ודור
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום  חמישי ל’ אדר א׳ התשע״ו “תשועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור”.  ואפשר לבאר ולומר, מצאנו במגילה (אסתר ו’-י”ג): “ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו”.  והנה קשה הלשון שזרש וחכמיו של המן אומרים לו, אם מזרע היהודים מרדכי, וכי הם לא ידעו שמרדכי הוא יהודי ומזרע היהודים הוא, הלא הגיד להם אשר הוא יהודי ( ג’- ד’) “וכל עבדי המלך כורעים ומשתחווים להמן ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה”, ומה הספק אם מזרע...
0 Comments Off 1727 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

פרשת פקודי – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו

כ״ח באדר א׳ א׳ – מרץ 8, 2016
פרשת פקודי – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א לקדש ליום  שלישי כח׳ אדר א׳ התשע״ו “אלה פקודי המשכן משכן העדות”. רש”י במקום כותב: “המשכן משכן” – שתי פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין, על עוונותיהם של ישראל”.  והנה צריך להקשות ולהבין, הרי התורה הקדושה מצוה אותנו, כשאתה לוקח משכון מחברך, אסור לקחת משכון שהחיות של האדם קשורה עם הדבר הזה, אם החיות של האדם קשורה במשכון אדם עובר על עבירה חמורה ביותר. כפי שכתוב בדברים (כ”ד- ו’): ״לא יחבול רחיים ורכב כי נפש הוא חובל”, שהרי בית המקדש היה לבני ישראל כמו רחיים ורכב, שהם דברים...
0 Comments Off 2197 כ״ח באדר א׳ א׳ – מרץ 8, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת פקודי – וכל מעשיך יהיו לשם שמים

כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016
פרשת פקודי – וכל מעשיך יהיו לשם שמים
“ויביאו את המשכן אל משה” (שמות ל”ט-ל”ג). וברש”י פירש‏: לפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן הניח לו הקב”ה הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן ומשה העמידו, אמר משה לפני הקב”ה, איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו ( תנחומא י”א).  וצריך להבין, הרי כל הארבעים שנה, שבני ישראל היו במדבר היו מפרקים את המשכן בכל חניה וחניה שהיו עוצרים ולמה לא יכלו עכשיו להקימו, הרי בכל פעם היה בכוחם לבנות ולהקים, למה עכשיו לא יכלו לבנות ולהקים והיה צריך את משה...
0 Comments Off 1869 כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויקהל – מצות הצדקה

כ״ד באדר א׳ א׳ – מרץ 4, 2016
פרשת ויקהל – מצות הצדקה
ערב שבת קודש פרשת ויקהל אחת המצוות החשובות ביותר והבסיסיות ביותר בעם ישראל זוהי מצוות הצדקה, שעל המצווה הזו בני ישראל נושעו, נגאלו מכל צרותיהם ומכל ההתמודדויות הקשות שעברו על עם ישראל מהיותו עם.  והנה חשבנו להקשות ולומר, כשהיו בני ישראל במדבר כל בני ישראל אכלו את המן, כדל כעשיר כעני, כולם אכלו מן המן. ואם כך, ארבעים שנה שבני ישראל היו במדבר איך נתנו צדקה, הרי כולם היה להם אוכל מהמן, “וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אוכלו לקטו”(שמות ט”ז-י”ח).   אם כך איך עשו חסד וצדקה אחד עם השני, שעל הצדקה העולם עומד ? אלא...
0 Comments Off 1922 כ״ד באדר א׳ א׳ – מרץ 4, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

פרשת ויקהל – נתינה מכל הלב

כ״ג באדר א׳ א׳ – מרץ 3, 2016
פרשת ויקהל – נתינה מכל הלב
    : דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א “והמלאכה הייתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר”. (שמות ל”ו-ז’). צריכים להבין, מדוע הקב”ה ביקש לבנות בית המקדש מזהב וכסף, את המשכן מדברים חשובים ויקרים, הרי מלאה כל הארץ כבודו של הקב”ה ואין התפעלות בשמים לא מזהב ולא מכסף ולא מאבנים טובות. ומדוע צריכים בבית ה’ זהב וכסף? וכן, התורה מצוה אותנו להדר במצוות בגדר: “זה אלי ואנווהו”, בשביל מה צריכים את ההידור בדברים יקרים, הקב”ה די לו בדברים פשוטים, בענוה, בצנעה, מדוע הפאר וההדר? אלא צריכים לבאר ולומר, כשנותנים מתנה לחבר המתנה מורכבת משני דברים:...
0 Comments Off 1905 כ״ג באדר א׳ א׳ – מרץ 3, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

מחצית השקל – הרגשת הלב

כ׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 29, 2016
מחצית השקל – הרגשת הלב
דבר תורה מפי כבוד האדמו״ר עט״ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט״א – פרשת ויקהל “זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה’”.(שמות ל’-י”ג). והנה צריך להבין, מדוע התורה מצוה אותנו לתת מחצית השקל, הרי בכל דבר של מצוה צריכים לתת שלם?  ורבו הפרושים מדוע מחצית ולא שקל שלם. אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, התורה הקדושה מספרת לנו על דוד המלך, כאשר ברח משאול והנה הקב”ה זימן לדוד המלך את שאול המלך בתוך מערה ודוד עמד מנגד בלי ששאול רואה והיה בכוחו של דוד לעמוד ולהרוג את האדם שרודף אותו בכל...
0 Comments Off 2163 כ׳ באדר א׳ א׳ – פברואר 29, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, פרשת השבוע, פרשת השבוע more