חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2575.
נותרו עוד 54 פרקים!

64%

הנצפים ביותר

מועדים

לכל יהודי יש אות בתורה

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
לכל יהודי יש אות בתורה
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום שלישי, ה׳ אדר ב’ התשע״ו הגמרא (יומא כב:) אומרת על הפסוק “בן שנה שאול במלכו” (שמואל א’, יג’) שרב נחמן בר יצחק הציע לפרש “בן שנה” שמלוכלך בטיט ובצואה. אחויאו ליה לרב נחמן סיוטא בחלמיה (הראו לו סיוט בחלום), אמר: נעניתי לכם (ביקש סליחה) עצמות שאול בן קיש.   הנה אפשר לבאר ולומר מה הפירוש “חזא סיוטא בחלמיה” עפ”י הידוע מה שכתוב בספרים הקדושים שלכל אדם יש אות ושורש בתורה הקדושה. הצדיקים יונקים את שמם משמות של הקב”ה ומשמות האבות הקדושים המובאים בתורה, לעומתם הרשעים יונקים...
0 Comments Off 2434 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מגילה / משפט מעוקל

ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016
מגילה / משפט מעוקל
דבר תורה מכבוד האדמו״ר יאשיהו יוסף פינטו שליט״א אשר. הוקדש ליום ראשון ג׳ אדר ב׳ התשע״ו . ״ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים וגו׳ אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור” (אסתר א, טז, יט). צריך לבאר ולומר שממוכן יעץ לאחשורוש שאם הוא רוצה שהשופטים יוציאו לאור את דינה של ושתי שתתחייב מיתה, צריך לעשות כך: הרי בכל מקום שרוצים שהעם יאמין בשלטון, לוקחים שופטים שחלקם הגונים ורובם לא הגונים ומראים לעם כלפי חוץ את ההגונים, שיהיו רגועים שיש משפט צדק ויש דין אמת ושאנשים יסמכו על השלטון. אף לאחשורוש היו שופטים שהיו כביכול...
0 Comments Off 1674 ד׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 14, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מגילה / תפילה על שיגיונות

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
מגילה / תפילה על שיגיונות
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש מוצ”ש קודש ב’ אדר ב’ התשע״ו הגמרא במסכת מגילה (דף ז’),  רבה ‏ורב זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי ( עשו סעודת פורים יחד) בתר דאיבסום קם רבה ושחטיה  לרב זירא (בתוך שהיו שתויים ביין קם רבה ושחט את רב זירא). למחר בעי רחמי ואחייה (למחרת רבה התעורר והוא ראה שהוא הרג את רב זירא וביקש רחמים על רב זירא והחיה אותו). בירושלמי נקרא רב זירא בשם רב זעירא וזעירא הוא מלשון קטן וצריכים להקשות, למה נקרא כך בשם זעירא – קטן?  ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול,...
0 Comments Off 1924 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016
מגילה / מפלת הרשעים והסיטרא אחרא
דבר תורה אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א להקדיש ליום ה׳ ל׳ אדר א׳ ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב” ( אסתר ה’). ‏וצריך להקשות, איך אפשר לאמר על המן הרשע שמח וטוב לב, המן שהיה אכזר לאבד להרוג להשמיד את כל היהודים, איך אפשר לאמר עליו שמח וטוב לב, הרי זה ההפך מהרשע הגדול המן?.  אלא אפשר לפרש ולאמר יסוד גדול, המן הרשע כל המהות שלו וכל היניקה שלו הייתה מהסיטרא אחרא ואסתר המלכה היניקה שלה היתה מקדושה, החיות שלה מבורא עולם. והנה כשהצדיקים רוצים להפיל את הרשעים ורואים שהרשעים קשורים ועטופים עם הסיטרא אחרא,...
0 Comments Off 1513 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים, פרשת השבוע more

מגילה / תקוותם לכל דור ודור

ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016
מגילה / תקוותם לכל דור ודור
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום  חמישי ל’ אדר א׳ התשע״ו “תשועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור”.  ואפשר לבאר ולומר, מצאנו במגילה (אסתר ו’-י”ג): “ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו”.  והנה קשה הלשון שזרש וחכמיו של המן אומרים לו, אם מזרע היהודים מרדכי, וכי הם לא ידעו שמרדכי הוא יהודי ומזרע היהודים הוא, הלא הגיד להם אשר הוא יהודי ( ג’- ד’) “וכל עבדי המלך כורעים ומשתחווים להמן ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה”, ומה הספק אם מזרע...
0 Comments Off 1590 ל׳ באדר א׳ א׳ – מרץ 10, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים, מועדים more

יסוד עצום על המגילה / עבדים פטורים ממקרא מגילה

כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016
יסוד עצום על המגילה / עבדים פטורים ממקרא מגילה
דבר תורה מיוחד אשר ביקש כבוד האדמו״ר רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט״א  לקדש ליום  שני כז׳ אדר א׳ התשע״ו מובא בשולחן ערוך (הלכות מגילה תרפ”ט- א’), דעבדים משוחררים חייבים במגילה ומשמע, דעבדים שאינם משוחררים, פטורים, אף דנשים מחוייבות. ‏ ונבאר הדברים, שהשולחן ערוך פוסק להלכה, שנשים חייבות במקרא מגילה והשולחן ערוך מוציא מכלל נשים עבדים שהם אינם חייבים במקרא מגילה, אפילו שעבד מחוייב כאשה בכל המצוות שאשה מחוייבת, פה במקרא מגילה, משמע, דעבד לא חייב במקרא מגילה.  והנה צריכים להבין, מדוע עבד לא חייב במקרא מגילה, הרי עבד חייב כאשה בכל המצוות שאשה חייבת בהם? אלא אפשר לבאר ולומר יסוד...
0 Comments Off 1365 כ״ז באדר א׳ א׳ – מרץ 7, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים, מועדים more

עניין יציאת מצרים

א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016
עניין יציאת מצרים
חזון יאשיהו – כ״ט בטבת תשע״ו בכל חיי היהודי, עניין יציאת מצרים, מוזכר ושזור בכל מקום. וצריכים להבין, מדוע אנו מזכירים בכל זמן ובכל עת, את יציאת מצרים? ואפשר לבאר ולומר יסוד גדול, הנה התורה הקדושה אומרת בפרשת שופטים: ״כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה׳ אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים״ והנה, אפשר לבאר הפסוק הזה ״כי תצא למלחמה על אויבך״ – איזו מלחמה היא זו? זוהי מלחמת האדם עם הסיטרא אחרא ומלחמת היצר הרע וחיילותיו ; ״וראית סוס ורכב עם רב ממך״ -עם רב ממך, זהו המעשים הרעים שאדם יצר...
0 Comments Off 2003 א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מועדים, פרשת השבוע, פרשת השבוע more

תענית עשרה בטבת – האמת נעדרת

ט׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 21, 2015
תענית עשרה בטבת – האמת נעדרת
חזון יאשיהו – ט בטבת תשע״ו ערב תענית עשרה בטבת הגמרא, במסכת ראש השנה דף י״ח אומרת: כה אמר ה׳ צום הרביעי וגו׳ וצום העשירי אמר רבי עקיבא צום העשירי זה עשרה בטבת, שבו סמך מלך בבל על ירושלים שנאמר ויהי דבר ה׳ אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש וכו׳ כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, סמך מלך בבל על ירושלים וגו׳ והנה צום עשרה בטבת מהצומות החמורים ביותר והוא צום שאינו נדחה כשאר צומות וכובד ומשקלו כבד וחמור. והנה שנתבונן על מה הצום? נראה שביום זה התחיל המצור על ירושלים והמצור לקח שנתיים וחצי עד...
0 Comments Off 1737 ט׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 21, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מוסר, מוסר, מועדים more

נר שמיני / מאפלה לאור גדול

א׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 13, 2015
נר שמיני / מאפלה לאור גדול
חזון יאשיהו – נר שמיני של חנוכה תשע״ו כח עם ישראל לצאת, בזמן קצר ביותר, מחושך ואפלה, לאור גדול, כאשר התהפך יוסף מייד, מקצה לקצה וזוהי העבודה שבימי החנוכה. והנה שנתבונן בפרשות האחרונות, נמצא דבר תמוהה ביותר; פרעה, שהיה מלך חכם ונבון, עם ניסיון גדול, לאחר שיוסף פותר לו את החלום אומר פרעה:  ״ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי רק הכיסא יגדל ממך ויאמר פרעה ליוסף ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על...
0 Comments Off 1755 א׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 13, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more

נר רביעי / כוח האחדות בעם ישראל

כ״ז בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 9, 2015
נר רביעי / כוח האחדות בעם ישראל
חזון יאשיהו – המייל היומי אור לנר רביעי של חנוכה תשע״ו.  בעולם ישנם נהרות רבים וברבות הימים, נקראו הנהרות הללו בשמות משונים; לנהר אחד, בקצה העולם, קראו הנהר האדום לנהר שני קראו,  הנהר הצהוב, הנהר הכחול וכן, הנהר הירוק. ומדוע נקראו הנהרות על שמות צבעים? על שם הצבע שהנהר נראה מרחוק; ליד הנהר הירוק סביבו, יש עצים מרובים וצמחיה ירוקה גדולה ביותר והצמחיה מסביב, נותנים לנהר את הצבע הירוק. וכן, שילכו ויבדקו בנהר האדום, מה טיבו ומה פשר הצבע, ימצאו שהרים הסובבים אותו צבעם נוטה לאדום והשפעתם על הנהר מאדימה את צבעו; וכן בנהר הצהוב, צבע האדמה הצהוב שסביבו, משפיע...
0 Comments Off 1726 כ״ז בכסלו ה׳תשע״ו – דצמבר 9, 2015 דבר הרב, דבר הרב מרכזי, מאמרים, מועדים, מועדים more