חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2574.
נותרו עוד 56 פרקים!

63%

הנצפים ביותר

הלכות

פירות יבשים ודין לגעת בחמץ בימי הפסח

ג׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 23, 2015
פירות יבשים ודין לגעת בחמץ בימי הפסח
שתי שאלות: בבית הורי נהגו שלא לאכול פירות יבשים בפסח, וכעת לאחר שנשאתי ראיתי שבמשפחת בעלי אוכלים פירות יבשים בפסח, האם המנהג נכון? והאם נכון הדבר שאסור לגעת בחמץ שמוצאים ברחוב בפסח? תשובה: כתב הרמ”א בהגהת השלחן ערוך (סימן תסז ס”ה) שנהגו שלא לאכול פירות מיובשים בפסח. ומקור המנהג הובא בדרכי משה, שנהגו בכמה מקומות שלא לכול פירות יבשים בפסח, משום שהיו נוהגים לייבש את הפירות בסמוך לפת לחם בתנור. ועוד, שהיו נוהגים (וכן נוהגים עד עתה), להדביק קמח על גבי התאנים לייבשן. ולכן אסרו לאכול פירות יבשים בפסח. אבל מנהג הספרדים ובני עדות המזרח להקל באכילת פירות יבשים בפסח....
0 Comments Off 1795 ג׳ בניסן ה׳תשע״ה – מרץ 23, 2015 הלכות, מועדים more

משנכנס אדר מרבין בשמחה

ד׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 23, 2015
משנכנס אדר מרבין בשמחה
משנכנס אדר מרבין בשמחה בגמרא במסכת תענית (דף כט.) אמר רבי יהודה בנו של רב שמואל בן שילת משמו של רב , כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אמר רב פפא, הלכך כל אחד מישראל שיש לו דין (דהיינו משפט) עם נכרי (גוי), ישתמט ממנו בחודש אב, משום רוע מזלם של ישראל בחודש אב, וישתדל שיצא הדין בחודש אדר משום שאז מזלם של ישראל הוא טוב מאד. ומקור הדברים, הוא כמו שנאמר במגילת אסתר, “והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה”, ללמדנו, שמזל החודש גורם הצלה וטובה לישראל, שבחודש זה מזלם הוא טוב. קושית המפרשים: “אין מזל...
0 Comments Off 2420 ד׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 23, 2015 הלכות, מועדים, פורים more

דין משלוח מנות ומתנות לאביונים

ג׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 22, 2015
דין משלוח מנות ומתנות לאביונים
מצות משלוח מנות  נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ”מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת” אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ”מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים”. ובגמרא במסכת מגילה (דף ז). אמרו, משלוח “מנות” שתי מנות לאיש אחד. “ומתנות לאביונים”, שתי מתנות לשני בני אדם. (כי מיעוט “מנות”, שתים, מנה אחת ועוד מנה. ומיעוט “מתנות”, שתים, מתנה ועוד מתנה אחת. וכן מיעוט “אביונים” שתים. שכן לא נאמר “משלוח מנה איש לרעהו ומתנה לאביון). טעם המצוה  וטעם מצות משלוח מנות הוא, שכאשר אדם שולח לחברו תשורה ומנחה, הרי הוא מביע לו בזה את רגשי אהבתו אליו, ועל ידי כן נוטע גם בליבו אהבה אליו. ועוד, כי ישנם אנשים...
0 Comments Off 2254 ג׳ באדר ה׳תשע״ה – פברואר 22, 2015 הלכות, פורים more

מנהגי ט”ו בשבט

י״ג בשבט ה׳תשע״ה – פברואר 2, 2015
מנהגי ט”ו בשבט
הערב, (מוצאי יום שלישי, שהוא ליל רביעי), יחול ליל ט”ו בשבט, ונוהגים כמה מנהגים מיוחדים ביום זה, כמו שנבאר.  איסור תענית ומנהג לימוד הזוהר אסור להתענות (לצום) ביום ט”ו בשבט. ויש נוהגים לעשות לימוד בליל ט”ו בשבט, וקוראים במשנה ובזוהר מדברים הקשורים ביום זה, והגאון רבי יעקב רקח זצ”ל, הדפיס ספר מיוחד לליל ט”ו בשבט בשם “פרי עץ הדר”. וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל, שיש ללמוד ב”הבנה” ככל האפשר, ולא בקריאה בלא הבנה, ובפרט יש ללמוד בהלכות השייכות לדיני ט”ו בשבט בעניני ערלה תרומות ומעשרות, ולהשתדל כאמור ללמוד בהבנה את הדברים, ולא בקריאה בלבד, מפני שערך הלימוד כשהוא בהבנה...
0 Comments Off 2271 י״ג בשבט ה׳תשע״ה – פברואר 2, 2015 הלכות, ט"ו בשבט, מועדים more

מכנה שם רע לחבירו

ג׳ בשבט ה׳תשע״ה – ינואר 23, 2015
מכנה שם רע לחבירו
בגמרא במסכת בבא מציעא (דף נח:) אמר רבי חנינא, כל היורדים לגיהנם עולים (כל הרשעים שדנים אותם בשמים לגיהנם, סוף דבר שאחרי איזה זמן שקצבו להם לפי מעשיהם, הם עולים ויוצאים מגיהנם, כנזכר בהלכות כבוד אב ואם, שאין דנים אדם לגיהנם יותר משנים עשר חודש). חוץ משלושה שיורדים לגיהנם ואינם עולים, ואלו הן:  הבא על אשת איש, המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירו. והקשו בגמרא, מכנה היינו מלבין, כלומר לשם מה שנינו גם “המלבין פני חבירו ברבים”, וגם “המכנה שם לחבירו”? והלא כל מכנה שם לחבירו ממילא הוא מלבין פני חבירו ברבים. ותירצו בגמרא, שאפילו באופן שהמכונה בשם, רגיל...
0 Comments Off 1791 ג׳ בשבט ה׳תשע״ה – ינואר 23, 2015 הלכות more

תפלת חנה

י״א בטבת ה׳תשע״ה – ינואר 2, 2015
תפלת חנה
בספר שמואל (פ”א) מובא המעשה - חנה אשת אלקנה אשר לא היו לה ילדים, וכשעלתה חנה אל משכן ה’ בשילה, בכתה חנה במר לבבה ונדרה נדר לה’, שאם היא תזכה לבן, הרי היא תקדישו לעבודת ה’ כמו שמבואר שם. ובסוף תפילתה נתברכה על ידי עלי הכהן שהיה גדול הדור, שה’ ימלא את שאלתה. ויהי לתקופות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל, כי מה’ שאלתיו. וממנו גדל שמואל הנביא. ונאמר שם בפסוק אודות תפלת חנה “וחנה היא מדברת על לבה, רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע”. ובגמרא במסכת ברכות (לא.) אמר רב המנונא, כמה הלכתא גברוותא (כמה הלכות חשובות)...
0 Comments Off 2106 י״א בטבת ה׳תשע״ה – ינואר 2, 2015 הלכות more

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 14, 2014
דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
כשמדליק נרות חנוכה צריך לדאוג שיהיה בנר די שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו, וכן אם מדליק בנרות של שעווה, צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם דולקים חצי שעה, ויש להיזהר שלא להדליק בהם.) ובערב שבת שמדליקים נרות מוקדם צריך ליתן שמן יותר כפי שיבואר בעז”ה באחת ההלכות הבאות. כשמדליק נרות חנוכה בלילה הראשון, ידליק את הנר הקיצוני שבצד ימין, ובלילה השני ידליק את הנר הנוסף תחילה, ואחר כך ידליק את הנר שהודלק אתמול, ויוצא איפה שסדר הדלקת...
0 Comments Off 2317 כ״ב בכסלו ה׳תשע״ה – דצמבר 14, 2014 הלכות, חנוכה, מועדים more

סכין בברכת המזון

ד׳ בכסלו ה׳תשע״ה – נובמבר 26, 2014
סכין בברכת המזון
שאלה: האם יש מקור למנהג שנהגו רבים, לכסות את הסכינים בסיום הסעודה בשעת ברכת המזון, והאם יש חילוק בענין זה בין יום השבת לימי החול? תשובה: המנהג לכסות את הסכינים במפית וכדומה בסיום הסעודה קודם ברכת המזון, מקורו בדברי מרן הבית יוסף (סי’ קפ)  בשם רבינו הרוקח, שכתב בזו הלשון: מכסין סכין בשעת ברכת המזון, על שם (משום) שנאמר (לגבי המזבח), “לא תניף עליהם ברזל”, ובמכילתא פירשו הטעם שאין להניף ברזל על המזבח, מפני שהמזבח בא להאריך חייו של אדם, ולא ראוי שיבא זה שמקצר חייו של אדם על גבי זה שמאריך חייו של אדם. והשלחן הוא כמו מזבח, כמו...
0 Comments Off 2467 ד׳ בכסלו ה׳תשע״ה – נובמבר 26, 2014 הלכות more

הכותל המערבי

ד׳ בכסלו ה׳תשע״ה – נובמבר 26, 2014
הכותל המערבי
שאלה: מהי קדושתו המיוחדת של הכותל המערבי? תשובה: אמרו רבותינו במדרש (שמות רבה פרשה ב): “מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש”, ואמרו עוד: “הנה זה עומד אחר כתלינו, אחר כותל המערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם”. ופירשו רבותינו במדרש איכה, שציוו אויבי ישראל להחריב את הכותל המערבי, וגזרו מן השמים שלא יחרב לעולם, מפני שהשכינה הקדושה שורה בצד מערב. והסביר מרן רבינו הקדוש רבי עובדיה יוסף זצוק”ל, שהכוונה היא לכותל המערבי שנמצא בזמנינו, והביא שכן פירשו כל המפרשים הקדמונים, שהכותל המערבי, שהוא הכותל של הר הבית, הוא אותו כותל שהשכינה הקדושה...
0 Comments Off 3458 ד׳ בכסלו ה׳תשע״ה – נובמבר 26, 2014 הלכות more

יין מבושל

א׳ בכסלו ה׳תשע״ה – נובמבר 23, 2014
יין מבושל
שאלה מבעל תשובה: אני בעל תשובה, ובשבתות אני מתארח לעתים אצל הורי, שהם אנשים טובים, שאינם מתנגדים לחזרתי בתשובה, והם דואגים שכל האוכל יבושל בכלים מיוחדים עבורי, וכל האוכל נרכש מצרכניה של מאכלים כשרים בלבד. וכעת שאלתי היא, כאשר אבי מוזג לי יין בשבת, מה אעשה בכדי להנצל מאיסור יין נסך? תשובה: הנה נכון הדבר, שיהודי המחלל שבת בפרהסיה, אוסר את היין במגעו, וכדין הגוי. אף על פי שהוא יהודי ועומד בקדושת ישראל. לגבי בן המתארח אצל הוריו (על פי דרישות ההלכה), ואביו דואג לקנות עבורו יין כשר למהדרין, אך הוא מבקש למזוג לבנו יין לקידוש. ואם יסרב הבן שאביו...
0 Comments Off 2077 א׳ בכסלו ה׳תשע״ה – נובמבר 23, 2014 הלכות more