חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2515.
נותרו עוד 15 פרקים!

90%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

הלכות

צדקה תציל ממות

ג׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 11, 2016
צדקה תציל ממות
– זכות המצוה במסכת שבת (דף קנו:), אמרו, מעשה ברבי עקיבא שהיתה לו בת, ואמרו לו האיצטגנינים החוזים בכוכבים, שלפי מערכת הכוכבים והמזלות, הם רואים שביום כלולותיה של אותה בת, יכיש אותה נחש ותמות, והיה רבי עקיבא דואג על זה מאד. בליל כלולותיה, כשנכנסה הכלה לחדרה, הוציאה את המכבנה, שהיא סיכה של זהב שבראשה, ותחבה אותה בין הלבנים שבקיר של החדר. נזדמן, שהיה שם נחש ארסי שהיה אורב לה, וכשהיא תחבה את הסיכה של זהב, ננעצה הסיכה בעינו של הנחש, ואז פרפר הנחש ומת. למחרת בבוקר, בא רבי עקיבא לשאול בשלומה של בתו. תיכף היא קמה להתלבש, וכשהוציאה את הסיכה,...
0 Comments Off 1436 ג׳ באייר ה׳תשע״ו – מאי 11, 2016 הלכות, שונות more

מרבה עצה – מרבה תבונה

ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016
מרבה עצה – מרבה תבונה
בהיות ובימים אלו, ימי הספירה, נהגו ללמד פרקי אבות ברבים, וכן היה מנהגו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל, על כן נביא מעט ענינים  הנזכרים בפרקי אבות. שנינו בפרקי אבות (פ”ב משנה ח), “מרבה עצה – מרבה תבונה”. כלומר, מי שהוא מרבה לשאול עצה מאחרים, הרי הוא מרבה תבונה. ובמסכת יבמות (דף קכא.) אמרו, מעשה ברבי שילא, שהתיר אשה עגונה לאחר שבעלה טבע במים שאין להם סוף. (“מים שאין להם סוף”, הם מים שאין להם גבול ברור, ולכן אם אדם טבע שם, ויש עדים שראו שטבע שם, אי אפשר לקבוע על פי עדותם שהוא אמנם מת ואשתו מותרת, כי יש לחשוש...
0 Comments Off 1566 ל׳ בניסן ה׳תשע״ו – מאי 8, 2016 הלכות, ימי ספירת העומר more

כמה שיעורי מצה צריך לאכול בפסח

ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016
כמה שיעורי מצה צריך לאכול בפסח
תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי “כזית” של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש”י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מרור. כורך. שלחן עורך. צפון. ברך. הלל. נרצה. בקערת ליל הסדר מניחים שלוש מצות, וכשמגיעים בסדר ליל פסח ל”יחץ“, לוקח בעל הבית את המצה האמצעית מבין השלוש, ובוצע אותה לשתי חתיכות. ומניח את החלק הקטן בין שתי המצות, ואת החלק הגדול נותן לאחד מבני הבית שישמור...
0 Comments Off 1692 ו׳ בניסן ה׳תשע״ו – אפריל 14, 2016 הלכות, מועדים, פסח more

הלכה / מתנות לאביונים

ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016
הלכה / מתנות לאביונים
מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים בעין יפה ובסבר פנים יפות, והנה שכרו ופעולתו לפניו. וכמה הוא חיוב מתנות לאביונים?, הנה מעיקר הדין אין קצבה במעות פורים, כי מן הדין די בנתינת פרוטה, שהוא סכום הקטן שיש בכל מקום (וכגון בארץ ישראל מטבע של חצי שקל וכדומה), ומכל מקום כאמור, עדיף להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודת פורים ובמשלוח מנות. ועל כל פנים נכון שלא יפחות מסכום שיוכל האביון לעשות ממנו סעודת פורים. החילוק בין משלוח...
0 Comments Off 1364 ה׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 15, 2016 הלכות, מועדים, פורים more

הלכה / דין משלוח מנות

ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016
הלכה / דין משלוח מנות
מצות משלוח מנות  נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ”מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת” אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ”מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים”. ובגמרא במסכת מגילה (דף ז). אמרו, משלוח “מנות” שתי מנות לאיש אחד. “ומתנות לאביונים”, שתי מתנות לשני בני אדם. (כי מיעוט “מנות”, שתים, מנה אחת ועוד מנה. ומיעוט “מתנות”, שתים, מתנה ועוד מתנה אחת. וכן מיעוט “אביונים” שתים. שכן לא נאמר “משלוח מנה איש לרעהו ומתנה לאביון). טעם המצוה  וטעם מצות משלוח מנות הוא, שכאשר אדם שולח לחברו תשורה ומנחה, הרי הוא מביע לו בזה את רגשי אהבתו אליו, ועל ידי כן נוטע גם בליבו אהבה אליו. ועוד, כי ישנם אנשים...
0 Comments Off 1242 ג׳ באדר א׳ ב׳ – מרץ 13, 2016 הלכות, מועדים, פורים more

ביקור חולים דרך הטלפון?

י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016
ביקור חולים דרך הטלפון?
שאלה: האם יוצאים ידי חובת מצות ביקור חולים דרך הטלפון, או שצריך דוקא ללכת בעצמו ולבקר בעצמו אצל החולה? תשובה: ביארנו את יסוד מצות ביקור חולים, שמטרתה לסעוד את החולה ולדאוג לו לכל צרכיו. כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל, כי הדבר ברור, שעל ידי כך שאדם מבקר את החולה באופן אישי, הוא מתרשם ומתפעל יותר ממצבו של החולה, שאינה דומה שמיעה לראייה, ועל ידי זה הוא מתעורר לבקש מה’ יתברך רחמים על החולה בכל לבו. וכן אמרו במסכת נדרים (מ.) כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה (או שיבריא ממצבו) וכל מי שאינו מבקר את החולה אינו מבקש עליו רחמים....
0 Comments Off 1217 י״ז באדר א׳ א׳ – פברואר 26, 2016 הלכות more

הלכה – כבוד רבו המובהק

כ״ב בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 1, 2016
הלכה – כבוד רבו המובהק
כבוד רבו המובהק יש שלושה סוגים של תלמידי חכמים שאנו דנים בהם. והרב שלגביו נוהגים כל דיני הכבוד, והוא במעלה הגבוהה ביותר מבחינת יחס הכבוד שיש לנהוג כלפיו, הוא “רבו המובהק”, שהוא רב שלמד ממנו התלמיד את רוב חכמתו. וכגון אנשים שלא היתה להם בקיאות בתורה כלל, והם לומדים את כל תורתם מפי תלמיד חכם אחד, הרי שלאותו תלמיד חכם יש דין רבו המובהק מבחינתם. וכתבנו גם שלגדול הדור המפורסם בחכמתו יש דין רב מובהק לכל ישראל. ולהלן נזכיר בקצרה עוד מספר דינים השייכים לרבו המובהק. ובעתיד אם ירצה ה’ יבוארו דיני כבוד כלפי רבו שאינו רבו המובהק, וכלפי תלמיד...
0 Comments Off 1478 כ״ב בשבט ה׳תשע״ו – פברואר 1, 2016 הלכות more

הלכה / כבוד רבו

א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016
הלכה / כבוד רבו
 כשם שאדם חייב לכבד את אביו ואת אמו ולירא מהם, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יותר מאביו ואמו, שהרי אביו ואמו מביאים אותו לחיי העולם הזה, ואילו רבו מביאו לחיי העולם הבא. וכך שנינו במשנה (בבא מציעא דף לג.) לעניין מצות השבת אבידה, שאם מצא אדם שתי אבידות, האחת של אביו והשנייה של רבו, והוא אינו יכול לטפל בשתי האבידות, אבידת רבו קודמת, לפי שאביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. ואם היה אביו תלמיד חכם, אבידת אביו קודמת. ועוד אמרו שם במשנה לעניין מצות פדיון שבויים, שאם היו אביו ורבו שניהם שבויים, חייב לפדות ראשית...
0 Comments Off 1795 א׳ בשבט ה׳תשע״ו – ינואר 11, 2016 הלכות, שונות more

סעודה רביעית

ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015
סעודה רביעית
שאלה: האם חובה לאכול במוצאי שבת פת (לחם) לשם סעודה רביעית שנקראת גם כן מלוה מלכה? תשובה: בגמרא במסכת שבת (דף קיט.) אמרו, “לעולם יסדר אדם שלחנו בערב שבת, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית, ולעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית”. כלומר, יסדר את שלחנו, ויפרוש עליו מפה וכיוצא בזה בדרך כבוד, הן בליל שבת, והן במוצאי שבת. ומשמע לכאורה שסעודה רביעית על הפת (כלומר עם נטילת ידים וברכת המוציא ואכילת פת וברכת המזון) הרי היא חובה, כמו הסעודה הראשונה של שבת, שהרי שתיהן הוזכרו באותו סגנון בגמרא. וכן כתב באמת הגר”א מוילנא, שמסמיכות...
0 Comments Off 1746 ט״ו בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 27, 2015 הלכות, שבת more

הלכה / טלטול בשבת

ה׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 17, 2015
הלכה / טלטול בשבת
שאלה: האם מותר לטלטל (להזיז) ולקרוא בשבת בספרי רפואה ובספר טלפונים. ומה הדין בזה לענין קריאת עתונים בשבת? דברי מרן השלחן ערוך בענין קריאת ספרי שיחת חולין ודברים אסורים תשובה: כתב מרן השלחן ערוך (סימן שז סעיף טז): מליצות ומשלים של שיחת חולין, ודברי חשק, כגון ספר עמנואל וכו’, אסור לקרוא בהם בשבת. ואף בחול אסור, משום מושב לצים, ועובר משום אל תפנו אל האלילים “אל תפנו אל מדעתכם”, ובדברי חשק יש בזה איסור גם משום שמגרה יצר הרע בעצמו. ומי שחיברן, ומי שהעתיקם, ואין צורך לומר שזה המדפיסן, מחטיאים את הרבים. עד כאן לשונו. ביאור דבריו: ספר עמנואל, הוא כולו ערוך בחרוזים...
0 Comments Off 1495 ה׳ בטבת ה׳תשע״ו – דצמבר 17, 2015 הלכות, שבת more