חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2515.
נותרו עוד 15 פרקים!

90%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

הלכות

דין המסופק אם ספר ספירת העומר

א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017
דין המסופק אם ספר ספירת העומר
  מי ששכח לספור יום אחד ספירת העומר, אינו רשאי לברך שוב על ספירתו בימים הבאים. וטעם הדבר, לפי שנחלקו רבותינו הראשונים, אם מצות ספירת העומר היא מצוה אחת ארוכה הנמשכת במשך ארבעים ותשעה ימי העומר, או שמא ספירת העומר בכל יום ויום היא מצוה בפני עצמה. שאם נאמר שבכל יום ויום הספירה היא מצוה בפני עצמה, הרי שאז, גם מי שלא ספר יום אחד, יוכל להמשיך בספירתו, שהרי בכל יום הספירה היא מצוה בפני עצמה, ואין שייכות בין הספירה של ליל אמש לספירה של היום. וכשם שמי שלא הניח תפילין (ח”ו) יום אחד, בודאי שעליו להניח תפילין ביום שלמחרתו,...
0 Comments Off 2035 א׳ באייר ה׳תשע״ז – אפריל 27, 2017 הלכות, מועדים more

הלכות פסח / חלק ח

ז׳ בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 3, 2017
הלכות פסח / חלק ח
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. ידע האדם שליל הסדר כוחו רם ונישא, והיצר הרע מחפש בכל דרך להיכנס איכשהו לשולחנו של האדם ובכל דרך אפשרית. פעם מנסה להיכנס בו שמצטער ממי מבני משפחתו או דואג מענייני חולין, ופעם נכנס בבני ביתו אשר אש המחלוקת או דבר רע מתעורר לקלקל ולהחריב שולחן החג אשר מעלות רמות בו. וינהג האדם בחכמה לסגור הדלתות והחלונות, החורים והסדקים בפני היצר הרע שלא ימצא שום מקום להיכנס בביתו של האדם ביום קדוש זה.  ב.. אמרו רבותינו זצוק”ל, מי שמקיים ‏מצות הסדר בשמחה ובדבקות ומוציא ממנו כל...
0 Comments Off 1211 ז׳ בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 3, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

הלכות פסח / חלק ז

כ״ט באדר ה׳תשע״ז – מרץ 27, 2017
on כ״ט באדר ה׳תשע״ז – מרץ 27, 2017
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. נהגו הבכורים להתענות בערב פסח, זכר לנס שנצלו במכת בכורות. וידועים דברי רבותינו שהרבה מן הבכורים היו כמרים לעבודה זרה במצרים והרבה מבכורי ישראל בזמן ההוא היו מן החוטאים, כמו שמובא בנביא (יחזקאל כ, ח) “וימרו בי.. איש את שיקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו” והקב”ה חס עליהם והצילם (מובא בכל בו) ב. נשים בכורות אינן מתענות, משום שהתורה לא נתנה שום קדושת בכורות בנשים. ג. בהרבה קהילות נהגו שבסיום תפילת שחרית עושים סיום מסכת וסעודת מצוה, והבכורים פותחים הצום. ומי שהולך לסעודת...
0 Comments Off 1138 כ״ט באדר ה׳תשע״ז – מרץ 27, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

הלכות פסח / חלק ו

כ״ה באדר ה׳תשע״ז – מרץ 23, 2017
הלכות פסח / חלק ו
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. לפני שיברך ברכת האילנות, יטול ידיו נטילה ארוכה ויקדש עצמו וייחד נפשו להקב”ה. ב. נהגו לומר לפני ברכת האילנות “מזמור לדוד הבו לה’ בני אלים” (תהילים כט) ואחר כך “שיר המעלות בשוב ה’ את שיבת ציון” (תהילים קכו), “הללויה הללו את ה’ מן השמים” (תהילים קמח), ולשם יחוד המודפס בספר לשון חכמים (חלק א סימן מב), ויהי נועם וכו’. ג. נהגו הקדמונים דבסיום ברכת האילנות ינדבו מעות לעילוי נשמת האבות, וכן כל נשמות ישראל....
0 Comments Off 1140 כ״ה באדר ה׳תשע״ז – מרץ 23, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

הלכות פסח / חלק ה

כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017
הלכות פסח / חלק ה
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. בחודש ניסן מברכים ברכת האילנות, ומובא בגמרא (ברכות מג:) האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, מברך ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. ב. אמרו רבותינו הקדושים זצוק”ל שמי שמקפיד בברכה זו מעלתו רמה ביותר, ועליו נאמר “ראה ריח בני כריח השדה.. ויתן לך אלוקים” (בראשית כז, כז-כח). ג. המצוה המשובחת לברך ברכת האילנות מחוץ לעיר, אך אם נמנע ממנו יברך בתוך העיר. ד. נהגו אבותינו ורבותינו הקדושים זצוק”ל לברך...
0 Comments Off 1097 כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

הלכות פסח / חלק ד

כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017
הלכות פסח / חלק ד
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. יקפיד האדם כשמכין השולחן של הסדר, לכוון בדעתו שעשיית שולחן זה מפואר במיטב הדברים אשר יכול לעשות, כנגד מה שציוה הקב”ה “ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות” (שמות ג, כב) וגם על ההבטחה, “ואחרי כן יצאו ברכוש גדול” (בראשית טו, יד). ב. הקפידו אבותינו ורבותינו הקדושים זצוק”ל לישב בשולחן ליל הסדר בצפון, ופניהם לעבר הנרות שבדרום, ובכך מגבירים כח הקדושה. ג. יערוך השולחן במפה לבנה, וגם מפה לבנה שתכסה את המצות. ד. אבותינו הקדושים זצוק”ל הקפידו ללבוש בגדי לבן בליל הסדר, וכדברי...
0 Comments Off 1016 כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

הלכות פסח / חלק ג

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
הלכות פסח / חלק ג
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. בשעת אמירת ההגדה, יכוון בדעתו לקיים מצות עשה של לספר ביציאת מצרים. ב. ישתדל בכל כוחו לא לדבר דברים בטלים משעת הקידוש עד גמר ההלל, וידע כי הכל יחוד גמור ושלם ואין להפסיק ביניהם. ג. בלילה קדוש זה ביותר וכן בכל עניני פסח הקודמים לליל הסדר, ישתדל שכל מעשיו יהיו לחומרא ולא יחפש את הקולא. ד. ישתדל לכוון בכל כוחו ולהתפלל בדבקות בתפילת ערבית של ליל החג, כי כוחות וסגולות גדולות יש בתפילה זו....
0 Comments Off 1054 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

הלכות פסח / חלק ב

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
הלכות פסח / חלק ב
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. חודש ניסן הוא החודש הראשון לסדר מנין החודשים מיציאת מצרים, והוא החודש השביעי לחשבון השנה מתשרי, והוא לעולם חודש מלא (בן שלושים יום). ולעולם ראש חודש ניסן רק יום אחד, ומזלו מזל טלה כנגד שבט ראובן. ב. אמרו רבותינו הקדושים זצוק”ל שראש חודש ניסן אינו חל לעולם בימי ב’ – ד’- ו’ כי אם בימי א’ – ג’ – ה’ – ז’. ומדוע, משום שימים אלו אינם זוגיים לסמן לנו שעם ישראל הוא אחד יחיד ומיוחד, ואין מי שישוה לו ואין מי שידמה לו. ג. ואמרו...
0 Comments Off 988 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

הלכות פסח / חלק א

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
הלכות פסח / חלק א
*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א* א. יקפיד ויזהר ביותר בקדושת ליל הסדר, שלא יסיח את דעתו ולא רגע אחד מהקב”ה מהניסים אשר עשה עמנו הקב”ה, ויקפיד להתעסק רק במצות הלילה הקדוש, ולא יעשה שום ענין שיש בו חולין או ענין אחר מהלילה הקדוש. ב. יש מבני עליה שנהגו לנשק המצה והמרור וכל מצוה בעת מצוותן, ומביאים ראיה לדבריהם מדברי הרמ”א (או”ח סי’ כד, ס”ד) וז”ל, גם נוהגים לנשק הציצית בשעה שרואה בם והכל הוא חיבוב מצוה. ג. אמרו רבותינו הקדושים זצוק”ל מדוע לילה זה נקרא “סדר”, משום שעושה סדר לכל השנה כולה....
0 Comments Off 1145 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 הלכות, מועדים, פסח more

מחלוקת שהיא לשם שמים

י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016
מחלוקת שהיא לשם שמים
שנינו במסכת אבות (פרק ה משנה יז), כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי, ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמים, זו מחלוקת קורח ועדתו. ועלינו להבין, מה משמעות הדוגמא שהביא התנא, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי, ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמים, זו מחלוקת קורח ועדתו, הלא היו עוד מחלוקת רבות לשם שמים ושאינם לשם שמים, ומה משמעותן של אותן מחלוקות דוקא? והסביר זאת הגאון רבינו יהונתן אייבשיץ בספר יערות דבש (חלק ב), שאמנם, היצר הרע מסית בכל מחלוקת, ומכניס בלב האנשים, שאותה המחלוקת היא...
0 Comments Off 1360 י״א באייר ה׳תשע״ו – מאי 19, 2016 הלכות, מועדים more