חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

תפילה

‎הלכות, תפילות ומתכון להפרשת חלה 
‎

כ״ז במרחשון ה׳תשע״ה – נובמבר 20, 2014
‎הלכות, תפילות ומתכון להפרשת חלה 
‎
‎הלכות הפרשת חלה ‎זמן הפרשת חלה
 ‎זמן הפרשת חלה טוב להמתין מלהפריש חלה עד לאחר גמר הלישה, כשתעשה העסה גוף אחד, ותהא העסה/ות מונחות בכלי ושלא יבלוט הבצק מדפנות הכלי. אם לא הפרישו חלה ונזכרו אחר האפיה, יש להפריש חלה אחר האפיה. שכח/ה מלהפריש חלה מערב שבת או יום טוב אין להפריש ביום טוב או בשבת, ואסור לאכול מהמאפה עד מוצאי שבת או יום טוב, עד שיפרישו חלה. אם יש מספר עיסות קטנות, ודוקא מאותו המין והתכולה, ובאותו הטעם, ניתן לצרפן לעסה אחת ע”י הנחת כסוי במפה או בסדין מעל העיסות או החלות. ‎מי חייב במצוה זו ? 
 ‎מצות...
0 Comments Off 4404 כ״ז במרחשון ה׳תשע״ה – נובמבר 20, 2014 הלכות, שבת, תפילה more

שאלת טל ומטר

ו׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 10, 2013
שאלת טל ומטר
א בארץ ישראל שואלים את הגשמים בברכת השנים לומר ”ותן טל ומטר לברכה”, החל מליל שבעה בחשון, בתפלת ערבית, עד המנחה של ערב יום טוב הראשון של פסח, ועד בכלל. ואף על פי שהיה ראוי להתחיל לשאול טל ומטר תיכף ומיד אחר החג, כדרך שמזכירים ”משיב הרוח ומוריד הגשם” החל מתפלת מוסף של שמיני עצרת, והלאה, מכל מקום תיקנו חז”ל לעכב שאלת טל ומטר עד שיעברו חמשה עשר יום אחר החג, כדי שיספיקו עולי רגלים להגיע למחוז חפצם, ולא יעצרם הגשם, ושיערו אז שדרוש חמשה עשר יום כדי להגיע (בתנאי התחבורה של הימים ההם) מירושלים לנהר פרת, גבול מדינת בבל, ששם...
0 Comments Off 3153 ו׳ במרחשון ה׳תשע״ד – אוקטובר 10, 2013 הלכות, תפילה more

תפילה וזמנה

כ״ט בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 3, 2013
תפילה וזמנה
א זמן תפלת שחרית מצוה מן המובחר הוא עם הנץ החמה, שנאמר: ”ייראוך עם שמש”. ואף על פי שאין התפלה בהנץ חיוב גמור על פי ההלכה, מכל מקום כבר נודע מעלת התפלה בנץ, שאמרו בגמרא, ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפלה. ובירושלמי אמרו על רבי יוסי שהיה מתפלל עם דמדומי חמה כדי שיהא עליו מורא שמים כל היום. והריב”ש ציוה בצוואתו, שיזהרו להתפלל בין בקיץ בין בחורף עם הנץ החמה. וכתב ביערות דבש, דהמתפלל בהנץ החמה אינו חוטא כל היום ולכן אינו ניזוק, ועל זה היה שמח רב ברונא. ועוד אמרו בתנא דבי אליהו, דבכל יום...
0 Comments Off 3758 כ״ט בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 3, 2013 הלכות, תפילה more

תפילה – הקדמה – חיוב התפילה וערכה

כ״ח בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 2, 2013
תפילה – הקדמה – חיוב התפילה וערכה
א מצות עשה מן התורה להתפלל בכל יום, שנאמר: ועבדתם את ה’ אלוקיכם. מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה, שנאמר ולעבדו בכל לבבכם. אמרו חכמים איזו היא עבודה שבלב זו תפלה. ועזרא ובית דינו תקנו שמונה עשרה ברכות, ג’ ראשונות שבח להשי”ת ושלש אחרונות הודיה, ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים, שהן כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצורכי הצבור כולן, כדי שיהיו ערוכות בפי הכל. ומן התורה אין חיוב להתפלל אלא פעם אחת ביום, אבל מדרבנן חייבים להתפלל בכל יום ג’ תפלות, כפי הנוסח שתיקנו חכמים. [ילקוט יוסף, מהדורת תשס''ד, תפלה כרך א', עמוד כז, סימן פט הערה א'....
0 Comments Off 3106 כ״ח בתשרי ה׳תשע״ד – אוקטובר 2, 2013 הלכות, תפילה more